Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Proroctvá proti pohanom

46  1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti národom.

 

Proti Egyptu. –  2 O Egypte. Proti vojsku egyptského kráľa, faraóna Nechaa, ktoré bolo pri rieke Eufrat a ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor vo štvrtom roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho.

 

3 „Chystajte pancier a štít

a pochodujte do boja!

4 Kantáre na kone!

Sadajte, jazdci, nastúpte v prilbách,

ostrite kopije, oblečte pancier!

 

5 Čože to vidím?

Veď zakolísali,

ustupujú nazad.

Ich siláci sú porazení,

utekajú behom

a neobrátia sa.

Hrôza zôkol-vôkol! –

hovorí Pán.

 

6 Neutečie rýchlobežec,

neunikne silák!

Na severe, pri brehu rieky Eufrat

zaváhali, klesajú.

 

7 Kto to vystupuje ako Níl,

ako rieky mu hučia vody?

 

8 Egypt vystupuje ako Níl,

ako rieky hučia jeho vody

a vraví: Vystúpim, zaplavím zem,

zničím mesto i jeho občanov.

 

 9 Hor’ sa, paripy!

Rúťte sa, vozy!

Na pochod, bojovníci!

Kuš a Pút, čo nosia štít,

a Lýdovia, čo nosia a naťahujú kušu.

 

 10 Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov,

dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich nepriateľoch.

 

Meč bude hltať a nasýti sa,

opojí sa ich krvou.

Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov,

v severnej krajine pri rieke Eufrat.

 

 11 Hor’ sa do Galaádu a dones balzam,

panna, dcéra Egypta!

Nadarmo hromadíš lieky,

niet zacelenia pre teba.

12 Národy sa dozvedia tvoju hanbu,

tvojím krikom sa preplní zem,

veď silák sa potkýna o siláka

a padnú naraz obaja.“

 

 13 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nabuchodonozor pôjde poraziť egyptskú krajinu.

 

 14 „Ohláste v Egypte, oznámte v Magdole,

povedzte v Nofe a Tafnese,

povedzte: »Nastupuj, chystaj sa,

veď meč hlce okolo teba!«

 15 Prečože je zvrhnutý tvoj silák?

Neobstál, lebo ho zrútil Pán,

 16 zakolísal sa veľmi a padol.

Druh hovorí druhovi:

Hore! Vráťme sa k svojmu národu,

do svojej rodnej krajiny

pred pustošiacim mečom.

 17 Nazvite faraóna, egyptského kráľa:

»Zúrenie, ktoré premeškalo čas.«

 

18 Ako žijem – hovorí Kráľ,

ktorý sa volá Pánom zástupov.

Ako Tábor medzi vrchmi

a ako Karmel pri mori, príde!

 

19 Prichystaj si výstroj do zajatia,

obyvateľka, dcéra Egypta,

lebo Nof bude pustatinou,

vyhorí, nebude mať občanov.

 

 20 Nádhernou jalovicou bol Egypt,

prepadol ju ovad zo severu.

21 V jeho strede boli aj žoldnieri

ako tučné jalovice,

lež aj tí sa obrátili,

utiekli zaraz, nezastali,

lebo prišiel na nich čas ich biedy,

doba ich navštívenia.

 

22 Čuj, ide ako had;

áno, idú v sile,

sekerami ho prepadajú

ako drevorubači.

23 Stínajú jeho les, hovorí Pán,

lebo ním nemožno preniknúť.

Veď ich je viac ako kobyliek,

nemajú konca-kraja.

24 Potupená je dcéra Egypta,

dostala sa do rúk severného národa.“

 

 25 Pán zástupov, Boh Izraela, hovorí: „Hľa, navštívim Amona z No aj faraóna, (aj Egypt, aj jeho bohov, aj jeho kráľov, aj faraóna) i všetkých, čo sa naň spoliehajú.  26 A vydám ich do ruky tých, čo im striehnu na život, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky jeho služobníkov. Potom však bude zasa obývaný ako za dávnych čias, hovorí Pán.

 

 27 Ty sa však neboj, sluha môj, Jakub,

nestrachuj sa, Izrael,

lebo, hľa, ja ťa zachránim z diaľky

a tvoje potomstvo z krajiny zajatia;

i vráti sa Jakub a odpočinie si,

v bezpečí bude, nezastraší ho nik.

28 Ty sa neboj, sluha môj, Jakub,

hovorí Pán, veď som s tebou ja;

áno, zničím všetky národy,

medzi ktoré som ťa roztratil,

iba teba nezničím,

ale budem ťa karhať spravodlivo

a bez trestu ťa nenechám.“

 

 
1. O umiestnení a poradí týchto proroctiev v preklade LXX pozri úvod k tomuto prorokovi.
2. O faraónovi Nechaovi a o bitke pri Karkemiši pozri úvod k nášmu prorokovi; tiež pozn. k 2 Kr 23, 29; porov. 2 Krn 35, 20.
9. Kušiti sú Etiópčania. O národe menom Pút a o Lýdoch (Lúd) pozri pozn. k Iz 66, 18. Nič istého však o týchto národoch nevieme. Pútitov pokladá LXX a Vg za Líbyjcov. Je však isté, že všetky tieto národy patrili pod nadvládu Egypta, lebo sú v Nechaovom vojsku.
10. Porážka pohanského národa sa opisuje ako obeta aj v Iz 34, 6; porov. Ez 39, 17 – 20; Sof 1, 7.
11. O Galaáde a jeho balzame pozri pozn. k 8, 22.
13. Tento verš je nadpisom novej básne, ktorá má s predošlou len to spoločné, že hovorí tiež o Egypte.
14. O Magdole pozri pozn. k 44, 1. O Nofe (Memfise) pozn. k Iz 19, 13, porov. Jer 44, 1; o Tafnese pozn. k 2, 16; porov. 44, 1.
15. Tie isté hebrejské spoluhlásky číta LXX ináč a prekladá: „Prečo ušiel Apis? / Tvoj býk neobstál, / lebo zrútil ho Pán.“ ‒ Býka Apisa uctievali v Memfise. – „Silák“ v hebr. osnove a vo Vg označuje faraóna alebo egyptských bojovníkov vôbec.
16. O ničiacom meči pozri pozn. k 25, 38. – Cudzineckí vojaci z faraónovho vojska by sa chceli z ďalekého a nebezpečného bojiska dostať domov.
17. Niektorí vidia v tomto symbolickom mene narážku na faraóna Mofru, ktorý obliehanému Jeruzalema prišiel na pomoc po čase, keď už bolo teda neskoro; porov. 37, 5 n. Vec je však veľmi neistá.
20. Podobný obraz pozri u Iz 7, 18.
25. Mesto No sú Téby, hlavné mesto Patrosu, Horného Egypta. V tomto meste si zvlášť uctievali boha Amona. Nahum (3, 8) volá toto mesto No-Amon, Téby Amonove. – Slová, ktoré sme dali do zátvoriek, chýbajú v LXX a sú asi neskorším dodatkom.
26. Myšlienku o obnove Egypta pozri aj Ez 29, 13 n.
27 n. Verše sú totožné s 30, 10 – 11. Nevieme, na ktoré miesto patria pôvodne.
Kniha proroka Jeremiáša