Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

47 Proti Filištíncom.  1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón porazil Gazu.  2 Toto hovorí Pán:

 

„Hľa, vystupujú vody od severu,

stávajú sa rozvodneným potokom,

zaplavujú zem a všetko, čo je na nej,

mesto i jeho obyvateľov.

A ľudia volajú,

kvília všetci obyvatelia zeme

3 od dupotu kopýt jeho žrebcov,

od lomozu vozov, od hrkotu kolies.

Otcovia sa neobrátia k deťom,

lebo im klesajú ruky

 4 pre deň, ktorý prišiel

zničiť všetkých Filištíncov

a vyhubiť Týru a Sidonu

posledné zvyšky spojencov.

Áno, Pán zničí Filištíncov,

zvyšky ostrova Kaftor.

 5 Na Gazu príde plešivosť,

Askalon je znivočený;

pozostatky Enakitov,

dokedyže sa budete zraňovať?

 

6 Ó, Pánov meč,

dokedy nebudeš mať odpočinku?

Vráť sa do svojej pošvy,

oddýchni si a prestaň!

 7 Akože si odpočinie,

keď mu Pán dal rozkaz?

Proti Askalonu a brehu mora,

kam ho postavil.“

 
1. Správu, že faraón v tomto čase porazil Gazu, nám história nezanechala. – O Gaze pozri pozn. k 1 Sam 6, 17.
2. Nepriateľom od severu sú Babylončania.
4. Filištínci aj podľa Am 9, 7 pochádzajú z ostrova Kaftor. Obyčajne stotožňujú tento ostrov s Krétou. Kréťania a Filištínci sa častejšie spomínajú vedľa seba (Ez 25, 16; Sof 2, 5).
5. Plešina je znakom smútku. O Askalone pozri pozn. k 1 Sam 6, 17. Slovo „Enakiti“ prekladáme podľa LXX. Dnešná hebr. osnova a s ňou aj Vg číta: „pozostatky ich údolia“, čo nedáva dobrý zmysel. – Enakiti boli kmeňom obrov, praobyvateľov krajiny Filištíncov. Pochádzali od Enaka; porov. Joz 11, 22. Tu však meno Enakitov označuje ich nástupcov, Filištíncov. – O zárezoch na znak smútku pozri pozn. k 16, 5 – 7.
7. Krajina Filištíncov ležala na pobreží Stredozemného mora.
Kniha proroka Jeremiáša