Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

33 Lepšia budúcnosť Júdu a Jeruzalema. – 1 A Pán znova takto prehovoril k Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený v strážnom nádvorí:  2 „Toto hovorí Pán, ktorý stvoril zem, utvoril ju a upevnil – Pánom sa volá: 3 Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš. 4 Lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela, o domoch tohto mesta, o zrúcaných judských domoch na násypy a o meči: 5 Idú bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som porazil vo svojom hneve a svojej prchkosti, pretože som – pre ich veľkú zlobu – zakryl pred týmto mestom svoju tvár. 6 Hľa, ja mu obviažem ranu, vyliečim a uzdravím ich a odhalím im poklady pokoja a pravdy. 7 Zmením osud Júdu a osud Izraela a zbudujem ich ako kedysi. 8 Očistím ich od všetkých hriechov, ktoré spáchali proti mne, a odpustím im všetky hriechy, ktoré spáchali proti mne, keď sa mi spreneverili.  9 A bude mi to na slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď počujú všetko dobro, ktoré som im urobil. Budú sa báť a triasť pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré som im dal.

10 Toto hovorí Pán: Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte: »Pusté je, bez ľudí a bez zvierat,« v mestách Judska a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spustošené, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte zazneje  11 hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy, hlas tých, čo hovoria: »Oslavujte Pána zástupov, pretože Pán je dobrý, pretože jeho milosrdenstvo trvá naveky« a čo nesú obetu vďaky do Pánovho domu, lebo zmením osud krajiny ako na začiatku, hovorí Pán.

12 Toto hovorí Pán zástupov: Na tomto pustom mieste bez ľudí a bez dobytka a vo všetkých jeho mestách budú ešte nivy pastierov, kde budú odpočívať s ovcami.  13 V horských mestách, v mestách na rovine i v mestách na juhu, v Benjamínovej krajine, v okolí Jeruzalema i v mestách Judska budú ešte prechádzať ovce rukami počítača, hovorí Pán.

14 Hľa, prídu dni – hovorí Pán –, že upevním slovo blaha, ktoré som prisľúbil Izraelovmu domu a domu Júdovmu.  15 V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyklíčiť spravodlivý výhonok, ktorý bude konať v krajine právo a spravodlivosť. 16 V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem bude bývať v bezpečí a budú ho volať: »Pán, naša spravodlivosť.« 17 Lebo toto hovorí Pán: Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na jeho trón. 18 A levitským kňazom nebude predo mnou chýbať muž, ktorý bude obetovať celopaly, spaľovať žertvy a prinášať obety po všetky dni.“

 19 I prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo: 20 „Toto hovorí Pán: Keď zrušíte moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, že nebude deň a noc vo svojom čase, 21 vtedy sa zruší aj moja zmluva s Dávidom, mojím sluhom, takže nebude mať syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a s levitskými kňazmi, mojimi sluhami.  22 Ako nemožno spočítať vojsko nebies ani zmerať piesok mora, tak rozmnožím semä Dávida, svojho sluhu, a levitov, ktorí mi slúžia.“

23 A Pán prehovoril k Jeremiášovi toto slovo:  24 „Či si nezbadal, že títo ľudia vravia: »Pán zavrhol dva rody, ktoré si vyvolil« a opovrhujú mojím ľudom, že pred nimi už ani nie je národom? 25 Toto hovorí Pán: Ak nemám zmluvu s dňom a nocou a ak som nedal svoje zákony nebu a zemi, 26 tak zavrhnem aj potomstvo Jakuba a svojho sluhu Dávida, že pre Abrahámovo, Izákovo a Jakubovo potomstvo nevezmem panovníka z jeho rodu. Áno, zmením ich osud a zmilujem sa nad nimi.“

 
2. Obrat „stvoril zem“ prekladáme podľa LXX. Dnešný hebrejský text má chybne: „ju stvoril“. Vg prekladá: „ktorý to urobí“.
9. Miesto „ktoré som im dal“ prekladáme podľa LXX a Vg. Dnešný hebrejský text má: „ktoré som mu dal“.
11. Porov. 7, 34; 16, 9; 25, 10.
13. Tento pastiersky život je obrazom pokoja a bezpečnosti.
15 n. O Dávidovom výhonku pozri pozn. k 23, 5 – 6.
19. Porov. 31, 35 – 37.
22. Vojsko nebies sú tu hviezdy.
24. Dva rody sú dve kráľovstvá, na ktoré sa vyvolený národ rozdelil.
Kniha proroka Jeremiáša