Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

10 Ničomnosť modiel. –  1 Počujte slovo, ktoré Pán hovorí k vám, dom Izraelov. 2 Toto hovorí Pán:

„Cestám národov sa nepriúčajte

a znamení nebies sa neľakajte,

ako sa ich ľakajú národy.

 3 Veď zákony národov sú nič,

je to drevo zoťaté v hore,

dielo rúk umelca sekerou.

4 Krášlia ich striebrom a zlatom,

upevňujú ich klinmi a kladivom,

aby sa neknísali.

5 Sú ako mátoha na uhorkovisku: nehovoria;

treba ich nosiť, lebo nechodia.

Nebojte sa ich, veď neublížia,

ale ani dobro konať nevládzu.“

 

6 Nič ti nie je podobné, Pane, ty si veľký

a veľké i mocné je tvoje meno.

7 Kto by sa ťa nebál, kráľ národov?

Áno, tebe to patrí,

veď medzi všetkými mudrcmi národov

a vo všetkých ich kráľovstvách

nie je ti nič podobné.

8 Hlúpi a sprostí sú dovedna,

ich náuka je ničomná. Drevo je to,

 9 striebro kované, donesené z Taršišu,

a zlato z Ofíru;

dielo umelca a rúk zlievača.

Červený a fialový purpur je ich odev,

všetko je to dielo umelcov.

10 Ale Pán je opravdivý Boh,

on je Boh živý a večný kráľ,

od jeho prchkosti trasie sa zem,

národy nevydržia jeho hnev.

 

 11 Takto budete o nich hovoriť: „Bohovia, ktorí nestvorili nebo a zem, tí sa stratia zo zeme a spod neba.“

 

 12 Zem stvoril svojou mocou,

svojou múdrosťou postavil svet

a svojím dôvtipom rozpäl nebesá.

 13 Keď sa ozve, na nebi zahučia vody,

od končín zeme dvíha oblaky,

k dažďu pripája hromy

a vietor zo svojich skladíšť vypúšťa.

14 Osprostel každý človek, vedomosti nemá,

hanby sa dožil pre modlu každý zlievač,

lebo klamom sú jeho liatiny

a ducha nieto v nich.

15 Ničotou sú, dielom na posmech,

v deň svojho navštívenia zahynú.

16 Jakubov údel nie je takýto,

ním je Stvoriteľ všetkého.

A Izrael je kmeň jemu vlastný,

Pán zástupov je jeho meno.

 

Výstraha a ponosa

 17 Pozberaj zo zeme svoj batoh,

občan obliehaného mesta.

18 Lebo toto hovorí Pán:

„Hľa, tento raz vyhodím ďaleko obyvateľov krajiny

a dopustím na nich úzkosť, aby (ma) našli.“

 

 19 Beda mi pre moju skazu,

moja rana je bolestná!

Predsa som povedal:

„Áno, to je moja nemoc, unesiem ju.“

20 Môj stan je zvalený,

roztrhané všetky povrázky,

synovia ma nechali, niet ich;

niet, kto by mi znova stan roztiahol

a rozvinul moje plachty.

 

 21 Veď pastieri konali nerozumne

a nehľadali Pána;

preto neprospievali,

ich stáda sú rozprášené všetky.

22 Čuj! Ide akýsi chýr:

veľký lomoz zo severnej krajiny,

aby z miest Judska urobil púšť,

príbytok šakalov.

 

Odovzdanosť

23 „Ja viem, Pane,

že človek nemá v moci svoju cestu,

človek nemá v moci svoju púť

ani usmernenie svojich krokov.

24 Karhaj ma, Pane, ale mierne,

nie v svojom hneve, aby si ma nerozdrvil.“

 

 25 Vylej svoj hnev na národy, ktoré ťa nepoznajú,

a na pokolenia, ktoré nevzývajú tvoje meno,

veď vyjedli Jakuba, vyjedli ho, zničili

a spustošili jeho nivy.

 

 

1 n. Babylončania pozorovali hviezdy a z rozličných nebeských znamení veštili; porov. Iz 47, 13.
3. „Zákony národov“ sú modly. Pozri Iz 44, 9 – 20; Bar 6; Múd 14 n.
9. Taršiš pozri Iz 2, 16. – Miesto neznámej krajiny Ofaz číta Targum a sýrsky preklad Ofír (pozri pozn. k Iz 13, 12). – O purpure pozri pozn. Iz 1, 18.
11. Tento jediný verš z celej Knihy proroka Jeremiáša je zapísaný v aramejskom jazyku. Je to zaiste neskorší dodatok, lebo aj prerušuje súvislú reč o pravom Bohu.
12 – 16. Pozri 51, 15 – 19.
13. Podľa semitského ľudového náhľadu v nebeských skladiskách Boh uchováva vietor, dážď, sneh atď.
17. Rozumej: „Chystaj sa do zajatia!“ Vg prekladá začiatok verša: „Pozbieraj zo zeme svoju hanbu!“ – Ináč krátke state do konca tejto kapitoly medzi sebou nesúvisia a sú dosť porušené a neisté.
19 n. Porazené mesto sa predstavuje ako chorý človek, ktorý stratil prístrešie.
21. Pastieri sú vodcovia ľudu; porov. 3, 15.
25. Verš tu asi nie je na svojom mieste. Nachádza sa aj v Ž 79, 6 n.
Kniha proroka Jeremiáša