Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Reči po nastúpení Joakima na trón, kap. 7 – 20

 

7 Nespoliehať sa na chrám! – 1 Reč, ktorú povedal Pán Jeremiášovi: 2 „Staň si do brány Pánovho domu, ohlás tam tieto slová a povedz: Počujte slovo Pánovo, všetci Júdovci, ktorí cez tieto brány prichádzate klaňať sa Pánovi. 3 Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Napravte svoje cesty a svoje činy, tak vás nechám bývať na tomto mieste.  4 Nespoliehajte sa na takéto klamlivé reči: »Chrám Pánov, chrám Pánov, chrám Pánov je toto!« 5 Ak dôkladne napravíte svoje cesty a svoje činy, ak budete ľuďom naozaj prisluhovať právo, 6 cudzincov, siroty a vdovy nebudete utláčať, nebudete vylievať nevinnú krv na tomto mieste a na vlastnú záhubu nebudete chodiť za cudzími bohmi: 7 nechám vás bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov.

8 Hľa, vy sa spoliehate na klamné reči bez akéhokoľvek prospechu. 9 Nuž kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, okiadzať Bála a vláčiť sa za cudzími bohmi, ktorých ani nepoznáte? 10 Potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa volá mojím menom, a hovoríte: »Sme v bezpečí,« len aby ste mohli páchať všetky tieto ohavnosti?  11 Vari je tento dom, ktorý sa volá mojím menom, lotrovský pelech vo vašich očiach? Veď aj ja vidím, hovorí Pán.  12 Choďte k môjmu príbytku do Šíla, kde som sprvoti ubytoval svoje meno, a pozrite, čo som z neho urobil pre zločinnosť svojho ľudu, Izraela! 13 Teraz teda, preto, že robíte tieto rozličné skutky, (hovorí Pán), že som hovorieval k vám od svitu stále a nepočúvali ste, že som volal a neodpovedali ste: 14 urobím s týmto domom, ktorý sa volá mojím menom, na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám a vašim otcom, ako som urobil so Šílom. 15 A odoženiem vás spred seba, ako som odohnal všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efraimovo.

 

Modloslužba a nekajúcnosť

 

Kráľovná nebies. – 16 A ty sa neprihováraj za tento ľud, nevysielaj za nich prosby a modlitby a nenaliehaj na mňa, pretože ťa nevyslyším. 17 Či nevidíš, čo títo vystrájajú po judských mestách a po uliciach Jeruzalema?  18 Deti zbierajú drevo a otcovia zapaľujú oheň, ženy však zarábajú kvas na koláče pre kráľovnú nebies. A lejú nápoje cudzím bohom, len aby ma urazili. 19 Nuž, či títo urazia mňa, (hovorí Pán), a nie seba na svoju vlastnú záhubu?

20 Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, svoj hnev a svoj zápal rozlejem na toto mesto, na ľudí a dobytok, na stromy poľa a plody zeme, bude horieť a nevyhasne.

 

Poslušnosť je nad obety.  21 Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Celopaly hromaďte na žertvy a – jedzte mäso!  22 Veď som vašim otcom nič nehovoril a nič neprikázal o obetách a žertvách vtedy, keď som ich vyviedol z Egypta. 23 Iba som im uložil príkaz, ktorý znel: Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo.

24 Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár. 25 Odo dňa, čo vaši otcovia vyšli z Egypta, až podnes som deň čo deň posielal k nim rozličných svojich sluhov, prorokov, 26 ale nepočúvali ma a nenaklonili si ucho, stali sa tvrdošijnými, horšími ako ich otcovia. 27 A ak im všetky tieto veci porozprávaš, nebudú ťa počúvať, ak budeš na nich volať, nedajú ti odpoveď. 28 Povedz im teda: Toto je národ, ktorý nepočúva hlas Pána, svojho Boha, a nechce prijať výstrahu. Zahynula pravda, zmizla im z úst.

 

Zločiny v údolí Ben Hinnom

 29 Ostrihaj si a odhoď vlasy,

na holiach zaspievaj žalospev,

veď Pán zavrhol, odsotil rod,

na ktorý sa hnevá,

 

 30 pretože synovia Júdu pred mojím zrakom páchali zlo, (hovorí Pán), a svoje ohavnosti umiestnili v dome, ktorý sa volá mojím menom, aby ho poškvrnili.  31 A vybudovali výšiny, Tofet, ktorý je v údolí Ben Hinnom, aby tam v ohni upálili svojich synov a svoje dcéry, čo som im ja neprikázal, ani na myseľ mi to neprišlo.  32 Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že sa nebude viac hovoriť Tofet a údolie Ben Hinnom, ale Údolie vraždenia. A pre nedostatok miesta budú pochovávať v Tofete.  33 Vtedy budú mŕtvoly tohto ľudu pokrmom nebeského vtáctva a poľnej zveriny, nebude, kto by odoháňal. 34 A odstránim z miest Júdu a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, áno, pustatinou bude krajina.“

4. Národ sa ubezpečoval, že sa mu nič nemôže stať, lebo Pán, ktorý býva medzi nimi v chráme, nemôže dopustiť pohromu, v ktorej by zahynul aj chrám. Prorok z Božieho rozkazu podvracia túto márnu nádej.
11. Porov. Mt 21, 13.
12. Po príchode národa do zasľúbenej zeme, najmä v dobe sudcov, bol Pánov svätostánok v Šíle, na území najsilnejšieho izraelského kmeňa Efraim. Pre zločiny Izraelitov bol však tento stánok zničený.
18. „Kráľovná nebies“ bola asi Aštarta, bohyňa lásky a úrodnosti, ktorú Kanaánčania a s nimi aj Izraeliti uctievali spolu s Bálom, ktorého zas volali „kráľom neba“.
21. Izraeliti sa spoliehali aj na obety, ktoré v chráme veľmi horlivo konali. Boli to však obety bezduché (porov. 6, 20 n.), bolo to teda len mäso, a nie bohoslužobný úkon.
22 n. Pri východe z Egypta žiadal Boh poslušnosť (Ex 19, 5). Obety, ktoré Boh krátko potom tiež prikázal, mali byť len vonkajším znakom poslušného a obetavého ducha, bez ktorého nemajú cenu (porov. Am 5, 21 n.; Oz 6, 6; Iz 1, 11 n.; Mich 6, 6 – 8).
29. Vlasy boli ozdobou mužov a hlavne žien. Ostrihali si ich, len keď mali smútok.
30 b. Za kráľovských čias postavili Izraeliti viackrát do Pánovho chrámu modly, „ohavnosti“ (porov. napr. 2 Kr 21, 4).
31. Pozri pozn. k Iz 30, 33 a porov. Dt 12, 31; Iz 57, 5; Ez 16, 20. 36; 23, 37 – 39; Ž 106, 38 a Jer 19, 6; 32, 35.
32. Tam, kde vraždili svoje deti, bude nepriateľ vraždiť ich, preto sa údolie Hinnom bude môcť naozaj volať údolím vraždenia. Hrobky nebudú stačiť a budú pochovávať v Tofete, čo bude pre túto pohanskú svätyňu veľká potupa.
33. Mnoho mŕtvol i tak ešte ostane nepochovaných, čo je pre mŕtveho veľkým zneuctením.
Kniha proroka Jeremiáša