Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

 

13 Podobenstvo o opasku. –  1 Pán prehovoril ku mne takto: „Choď a kúp si plátenný opasok a opáš si ním bedrá, ale do vody ho nedaj!“ 2 Kúpil som si teda podľa Pánovho slova opasok a opásal som si ním bedrá. 3 I prehovoril Pán ku mne po druhý raz takto: 4 „Vezmi opasok, ktorý si kúpil, ktorý máš na bedrách, a zober sa, choď k Eufratu a schovaj ho tam do skalnej pukliny!“ 5 Išiel som teda a schoval som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Pán.  6 Po uplynutí mnohých dní mi Pán povedal: „Zober sa, choď k Eufratu a zober odtiaľ opasok, ktorý som ti rozkázal schovať tam.“ 7 Išiel som teda k Eufratu, hrabal som a vzal som opasok z miesta, kde som ho bol schoval. A hľa, opasok bol skazený, nebol súci na nič!

8 Vtedy Pán prehovoril ku mne takto: 9 „Toto hovorí Pán: Podobne pokazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. 10 Tento podlý ľud, ktorý sa zdráha počúvať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti svojho srdca a vláči sa za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento opasok, ktorý nie je na nič.  11 Veď ako sa vinie opasok k bedrám muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu, hovorí Pán, aby boli mojím ľudom, mojou chýrečnosťou, mojou chválou a mojou ozdobou, ale nepočúvali.

 

Podobenstvo o krčahoch. –  12 Prehovor k nim teda tieto slová: Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Každý krčah naplní sa vínom. Nato ti povedia: »Či nevieme dobre, že sa každý krčah vínom naplní?« 13 I povieš im: Toto hovorí Pán: Hľa, ja naplním opojením všetkých obyvateľov tejto krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, i kňazov a prorokov, i všetkých obyvateľov Jeruzalema. 14 A porozbíjam ich druha o druha, otcov i synov spolu – hovorí Pán. Bez ohľadu, bez milosti a bez ľútosti ich zničím.“

 

Nebyť pyšným!

15 Počúvajte, nachýľte si ucho, nevypínajte sa,

pretože Pán hovorí:

16 Vzdajte chválu Pánovi, svojmu Bohu,

kým sa nezotmie

a kým vám nohy nenarazia

na mračné vrchy;

potom budete čakať na svetlo,

obráti ho však na noc,

urobí z neho tmu.

17 Ak toto neuposlúchnete,

v skrytosti mi bude plakať duša,

pre pýchu usedavo nariekať,

oči mi budú roniť slzy,

lebo je Pánovo stádo zajaté.

 

Zajatie Júdu

 18 „Povedz kráľovi a kráľovnej:

Posaďte sa nižšie,

pretože vám spadne z hlavy

vaša skvostná koruna.

 19 Mestá juhu sú uzavreté,

nik ich neotvorí.

Odvedú celé Judsko,

dôkladne odvedú.

 

Zajatie je trest za hriech

20 Zdvihnite svoje oči a viďte

tých, čo idú od severu!

Kdeže je stádo, ktoré si dostal,

tvoje prekrásne ovečky?

21 Čo povieš, keď ťa navštívia?

Veď sám si ich učil proti sebe

ako priateľov – nad hlavu! (?)

Či ťa nezachvátia bolesti ako rodiacu ženu?

 22 A ak si v srdci pomyslíš:

»Prečo ma toto postihlo?«

Pre tvoj veľký hriech ti odhalili vlečku,

zmocnili sa tvojej päty.

 23 Či aj Etióp zamení kožu

a leopard svoje pásy?

Ako budete môcť konať dobro vy,

privyknutí na podlosť?

24 Rozprášim ich ako plevu

do vetra na pustatinu.

25 Toto je tvoj údel,

časť, čo som ti nameral,

hovorí Pán,

lebo si na mňa zabudol

a na klam si sa spoliehal.

 26 Nuž aj ja ti prehodím cez tvár vlečky,

nech sa zjaví tvoja hanba.

 27 Tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžanie,

tvoje smilstvá hanebné.

Na kopcoch, na poli

som videl tvoje ohavnosti.

Beda, Jeruzalem, neočistíš sa;

ako dlho ešte?“

 
1. O symbolických úkonoch pozri tu celkový úvod ku všetkým prorockým spisom.
6. K mezopotámskemu Eufratu prorok sotva cestoval, a to dva razy. Táto rieka je asi na 1 000 km od Palestíny. Môže byť reč azda o riečke severovýchodne od Jeruzalema, blízko Anatotu, ktorá sa dnes volá Wadi-Fará. – Ale je pravdepodobnejšie, že Jeremiáš nekonal tento náznakový úkon v skutočnosti, len vo videní.
11. Zmysel symbolického úkonu je teda jasný: národ bude hynúť pri rieke Eufrat, v babylonskom zajatí.
12. Porov. 25, 15.
18. Kráľ, ktorý sa tu spomína, je bezpochyby Joachin (pozri úvod k Jeremiášovi). Kráľovná, o ktorej prorok hovorí, je kráľova matka. Kráľova matka hrávala na kráľovskom dvore u Izraelitov dôležitejšiu úlohu než kráľove manželky; porov. 1 Kr 2, 19; 15, 13.
19. I najjužnejšie judské mestá sa dostali do rúk nepriateľa, hoci tie mohli byť najbezpečnejšie, veď nepriateľ prichádzal vždy od severu. Tu je reč o deportácii roku 597 pred Kr. (Pozri úvod k tomuto prorokovi. )
22. Jeruzalem sa prirovnáva k neviestke.
23. Izraelitom sa hriech stal už prirodzenosťou ako farba kože u Etiópčana alebo leoparda.
26. Pokračuje sa v prirovnávaní k nehanebnej žene. Vyhľadávala hanbu, teda ju aj bude mať.
27. Národ sa hnal za chlipnosťou ako nerozumné zviera. Na kopcoch sa Izraeliti oddávali modloslužbe, ktorú prorok volá cudzoložstvom.
Kniha proroka Jeremiáša