Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Reči a udalosti z neskoršej doby, kap. 21 – 36

 

21 Odpoveď proroka Sedekiášovi. –  1 Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš poslal k nemu Pášura, syna Makijášovho, a kňaza Sofoniáša, syna Masiášovho, s odkazom: 2 „Vypytuj sa o nás u Pána, lebo babylonský kráľ Nabuchodonozor zaútočil na nás; azda Pán s nami naloží podľa svojich rozličných skutkov zázračných, aby od nás odtiahol.“ 3 Jeremiáš im však odpovedal: „Toto povedzte Sedekiášovi: 4 Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hľa, ja obrátim v ruke vaše vojnové zbrane, ktorými vonku, za múrmi bojujete proti kráľovi Bábelu a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, a zhromaždím ich uprostred tohto mesta. 5 A sám budem proti vám bojovať vystretou rukou a mocným ramenom, veľkým hnevom, rozpálený prchlivosťou. 6 A porazím obyvateľov tohto mesta, i ľudí, i zvieratá; pomrú na prudký mor. 7 A potom – hovorí Pán – Sedekiáša, judského kráľa, jeho sluhov a ľud a tých, ktorých v meste ušetrí mor, meč a hlad, vydám do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora, do rúk ich nepriateľov a do rúk, čo im striehnu na život. I porazí ich bezohľadne ostrím meča, bez ľútosti a bez milosti.

8 A tomuto ľudu povedz: Toto hovorí Pán: Hľa, predkladám vám cestu života a cestu smrti. 9 Kto ostane v tomto meste, zomrie pod mečom, od hladu alebo na mor; kto však vyjde a poddá sa Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane žiť, korisťou mu bude vlastný život. 10 Lebo som si obrátil tvár proti tomuto mestu na nešťastie, nie na blaho – hovorí Pán, dostane sa do rúk babylonského kráľa a on ho spáli ohňom.

 

Výzva kráľovskému dvoru. – 11 A domu judského kráľa povedz: Počujte slovo Pánovo, 12 dom Dávidov: Toto hovorí Pán:

 

Od rána súďte spravodlivo,

vysloboďte utláčaného z rúk násilníka,

aby nevypukol sťa oheň môj hnev

a neblčal neuhasiteľne

pre zločinnosť vašich skutkov.

 

Proti mestu

 13 Hľa, proti tebe som, čo bývaš v údolí,

pevnosť roviny! – hovorí Pán.

Vy vravíte: »Ktože k nám vnikne

a vojde do našich príbytkov?«

14 Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov

– hovorí Pán,

a zapálim oheň v jeho lese,

takže strávi všetko jeho okolie.“

 
1. O Sedekiášovi a Nabuchodonozorovi pozri úvod k nášmu prorokovi. – Pášur je totožný s tým, o ktorom je reč v 38, 1, nie však s tým, o ktorom sa hovorilo v 20, 1. – Kňaz Sofoniáš bol podľa 29, 25 n. chrámovým dozorcom (porov. tiež 37, 3 n.). Po páde Jeruzalema ho popravili v Reble (52, 24 n. a 2 Kr 25, 18 n.).
13 n. Obyvatelia Jeruzalema sa spoliehali na výhodnú polohu mesta, ktoré bolo z troch strán obkolesené dolinami, len zo severu bol doň ľahší prístup. Mesto ležalo na kopcoch.
Kniha proroka Jeremiáša