Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Proroctvá z čias kráľa Joziáša, kap. 2 – 6

Nevernosť Izraela

 

Sľubný začiatok

 1 Pán prehovoril ku mne takto:

 2 „Choď a volaj do uší Jeruzalema:

Toto hovorí Pán:

Spomínam na milotu tvojej mladosti,

na lásku tvojich zásnub,

keď si ma nasledoval na pustatine,

v nezasiatej krajine.

 3 Izrael bol svätým Pánovým,

prvotinami jeho úrody,

tí, čo z neho jedli, odtrpeli si to všetci,

dopadlo na nich nešťastie“ –

hovorí Pán.

 

Vierolomnosť

4 Čujte slovo Pánovo, dom Jakubov

a všetky rodiny Izraelovho domu!

 5 Toto hovorí Pán:

„Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia,

že sa vzdialili odo mňa,

išli za márnosťou a márnymi sa stali?

6 A nehovorili: »Kdeže je Pán,

ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny,

ktorý nás vodil pustatinou,

krajinou pustou a hrboľatou,

krajinou suchou a temnou,

krajinou, ktorou neprejde nikto

a ani človiečik v nej nebýva?«

 7 A voviedol som vás do krajiny sadov,

aby ste požívali jej plod a jej dobro.

Vy ste však prišli a sprznili moju zem

a moje dedičstvo ste spravili odporným.

 8 Kňazi nevraveli: »Kdeže je Pán?«

Tí, čo chápu Zákon, ma nepoznali

a pastieri sa mi spreneverili,

proroci veštili menom Bála

a za bezmocnými bôžikmi chodili.

9 Preto sa ešte budem pravotiť s vami

– hovorí Pán –

i s vašimi detnými deťmi sa budem pravotiť.

 

Veľkosť viny

 10 Len choďte na ostrovy Kitejcov a pozrite,

pošlite do Kedaru a uvážte dôkladne,

pozrite, či sa stalo čosi také!

11 Ak si národ zmenil bohov

– nuž to ani nie sú bohovia!

Môj národ však zamenil svoju slávu

za čosi bezvládne.

12 Zdeste sa nad tým, nebesá,

zhrozte sa veľmi, preveľmi,

hovorí Pán.

 13 Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud:

mňa opustili, prameň živých vôd,

aby si vykopali popraskané cisterny,

ktoré vodu udržať nemôžu.

 

Národ škodil len sebe

14 Či je Izrael otrokom?

Či je sluhom, narodeným v dome?

Prečože sa stal korisťou?

15 Levy nad ním revali,

pozdvihovali svoj hlas,

jeho pôdu obrátili na púšť;

mestá mu vyhoreli, nik nebýva v nich.

 16 I synovia Nofu a Tafnesu

ťa vypásli až po temä.

17 Či ti to nezapríčinil

odpad od Pána, tvojho Boha,

keď ťa viedol po ceste?

 18 Teraz však, čo chceš na ceste do Egypta,

aby si pil vody Nílu?

A čo chceš na ceste do Asýrska,

aby si pil vody Eufratu?

 19 Tvoj zločin ťa stresce,

skárajú ťa tvoje nevernosti.

Nuž vedz a viď, aké je zlé a trpké,

že si opustil Pána, svojho Boha,

že si nemal bázeň predo mnou,

hovorí Pán, Jahve zástupov.

 

Modloslužba

20 Veď od pradávna si zlámal svoje jarmo,

roztrhal si svoje putá

a povedal si: »Nebudem otročiť!«

A na každom vyvýšenom kopci

a pod každým zeleným stromom

si sa rozvaľoval v smilstve.

 21 Ja som ťa však zasadil sťa vinič šľachtený,

ako samé pravé semä.

Ako si sa mi zmenil!

Vinič spotvorený, cudzí!

22 I keby si sa obmyl sodíkom

a lúhom by si plytval,

škvrnou bude tvoj zločin predo mnou,

hovorí Pán, Jahve.

 23 Ako len vravíš: »Nepošpinil som sa,

za Bálom som sa nevláčil.«

Hľaď na svoju púť v údolí,

poznaj, čo si urobil,

ty, ľahká ťava, čo strečkuje po ceste,

 24 oslica divá, naučená na púšť,

čo v roztúženosti chmáta vzduch;

ktože jej chlipnosť ukojí?

Kto ju hľadá, neunaví sa,

nájde ju v jej mesiaci.

25 Chráň si nohy pred nahotou

a svoj gágor pred smädom!

Lež povedala si: »Darmo je! Nie!

Veď milujem cudzincov

a budem chodiť za nimi!«

 

Následky modlárstva

26 Ako sa hanbí prichytený zlodej,

tak sa hanbí dom Izraelov,

oni, ich králi a kniežatá,

aj ich kňazi a proroci.

27 Drevu hovoria: »Ty si môj otec«

a kameňu: »Ty si ma zrodil.«

Ku mne si obrátili šiju, nie tvár,

ak ich však stihne bieda, volajú:

»Povstaň a zachráň nás!«

28 Nuž kde máš bohov, čo si si narobil?

Nech vstanú, či ťa v biede zachránia?

Veď koľko máš miest,

toľko máš aj bohov, Júda!

29 Prečo sa pravotíte so mnou?

Spreneverili ste sa mi všetci,

hovorí Pán.

30 Nadarmo som bil vašich synov,

neprijali výstrahu,

váš meč hltal vašich prorokov

ako pustošiaci lev.“

31 Ste vy pokolenie! Pozorujte slovo Pánovo:

„Či som púšťou Izraelovi?

Či krajinou temnôt?

Prečo vravíš, ľud môj: »Vzbúrili sme sa,

viac nepôjdeme k tebe!«?

32 Či panna zabudne na svoj skvost,

nevesta na svoj opasok?

Môj ľud však na mňa zabudol

od nespočetných dní.

33 Ale si len upravuješ cestičky

na vysliedenie lásky!

Preto si aj na zločiny

privykol svoje cesty.

 34 Ešte i na lemoch ti objavili

krv našich biednych, nevinných:

nepristihol si ich pri vlámaní,

ale pri terebintách.

35 A hovoríš: »Veď som nevinný,

hej, jeho hnev sa odo mňa odvrátil.«

Hľa, tu som, posúdim ťa,

pretože vravíš: »Nezhrešil som.«

36 Čože sa tak veľmi ponáhľaš

zmeniť si cestu?

Aj s Egyptom pohoríš,

ako si pohorel s Asýrskom.

 37 Aj odtiaľ budeš vychádzať,

že budeš ruky držať nad hlavou,

lebo Pán odvrhol tvoje opory,

úspech s nimi mať nebudeš.

 
2. Počas putovania na púšti bol národ ešte vernou Pánovou snúbenicou.
3. Prvotiny úrody boli zasvätené Pánovi, museli sa priniesť do svätyne (Ex 23, 19) a nik nesmel beztrestne z nich jesť, ak na to nebol oprávnený (Lv 22, 9 n.; porov. Lv 5, 14).
5. Márnosťou volá prorok modly.
7. Vg slovo Karmel, ktoré znamená všeobecne „záhradu, sad“, pokladá za vlastné meno známeho pohoria. – Izraeliti poškvrnili Pánovu zem (Svätú zem) svojimi hriechmi, hlavne modloslužbou.
8. Tí, čo chápu Zákon, sú zákonníci. Pastieri sú vodcovia ľudu.
10. Kitejci boli obyvatelia fenickej kolónie Kition na ostrove Cyprus. Kedarčania boli kočovníci na sýrsko-arabskej púšti.
13. Živou vodou volali Izraeliti vodu z prameňa, ktorá bola v Palestíne veľmi vzácna. Neživou bola dažďová voda, ktorú zbierali do vykopaných jám, cisterien.
16. Nof je Memfis, egyptský Men-no-fer, južne od dnešnej Káhiry. Tafnes, grécky Dafne, dnešné Tell Defenneh, bola kedysi dôležitá pevnosť neďaleko Pelusiumu.
18. Modly, popraskané cisterny, národu nepomohli, preto hľadá „vodu“, pomoc inde, a to raz v Egypte, inokedy v Asýrsku. Vg prekladá mená riek; miesto Nílu má: „vodu mútnu“ miesto Eufratu: „vodu rieky“.
19. Modloslužbou páchanou na výšinách a pod košatými stromami izraelský národ porušuje manželskú vernosť, ktorou je zaviazaný Pánovi (porov. Iz 50, 1; Oz 4, 12 – 14; Dt 12, 2; 23, 17 – 18; 2 Kr 23, 4 – 8).
21. Podobenstvo o vinici pozri Iz 5, 1 n.
23. Spomína sa tu údolie Ben Hinnom pri Jeruzaleme. Tam bola povestná modlárska svätyňa Tofet, kde Izraeliti obetovali Molochovi dokonca aj svoje deti (porov. 7, 31; 19, 2 – 6; 32, 35).
24 n. Zvieratá sú divé, len keď príde ich mesiac, Izrael sa ustavične vláči a volá za modlami, div že si nezoderie obuv a div že mu nevyschne „gágor“.
34. Kto zabil zlodeja, pristihnutého pri vlámaní, nebol podľa zákona vrah (Ex 22, 2). Izrael však zabíja svoje obete pri terebintách (tak treba asi opraviť tento ťažký verš so LXX). Rozumie sa to o obetovaní detí, ktoré sa aj u Iz 57, 5 spája s modloslužbou pri terebintách.
37. Na znak žiaľu a zúfalstva si dávali ruky nad hlavu a zalamovali nimi.
Kniha proroka Jeremiáša