Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

49 Proti Amončanom. –  1 O synoch Amona. Toto hovorí Pán:

 

„Či Izrael nemá synov?

Či nemá dedičov?

Prečo dedí po Gadovi Melchom

a jeho ľud býva v jeho mestách?

 2 Preto, hľa, prídu dni, hovorí Pán,

keď vyvolám lomoz vojny

proti Rabe Amonu:

premení sa na hŕbu zrúcanín,

jeho dcéry vyhoria ohňom

a Izrael zdedí po svojich dedičoch,

hovorí Pán.

 

 3 Kvíľ, Hesebon, lebo zničený je Hai,

volajte, dcéry Raby,

oblečte si vrecovinu, nariekajte,

pobehujte po ohradách,

lebo Melchom pôjde do zajatia,

tiež jeho kňazi a kniežatá.

 4 Čo sa pýšiš dolinami,

(Odplávalo ti údolie!)

dcéra odbojná!?

Spoliehaš sa na svoje poklady:

»Ktože príde proti mne?«

5 Hľa, dopustím na teba strach,

hovorí Pán, Jahve zástupov,

zo všetkých strán

a roztratíte sa každý svojím smerom:

utečencov nepozbiera nik.

6 Ale potom obrátim osud synov Amona“ – hovorí Pán.

 

Proti Edomu. –  7 O Edome. Toto hovorí Pán zástupov:

 

„Či v Temane už niet múdrosti?

Či mudrci ostali bezradní?

Či sa ich múdrosť skazila?

 8 Bežte, ujdite, usaďte sa v nížinách,

obyvatelia Dedanu,

veď na Ezaua dopustím nešťastie,

čas jeho navštívenia.

9 Ak prídu k tebe oberači,

nenechajú ani stebielka,

ako zlodeji v noci

narobia škody, koľko chcú.

10 Lebo ja odhalím Ezaua,

objavím jeho skrýše,

nebude sa môcť schovať,

zahynie jeho rod i bratia,

i jeho susedia a nebude ho viac.

11 Nechaj svoje siroty, ja ich uživím,

a tvoje vdovy nech dúfajú vo mňa!

 

12 Lebo toto hovorí Pán: Hľa, tí, ktorým nebolo súdené piť kalich, musia ho piť, a ty, ty by si ostal bez trestu? Bez trestu neostaneš, ale musíš ho piť.  13 Na seba som prisahal, – hovorí Pán, pustatinou a potupou, púšťou a kliatbou bude Bosra a všetky jej mestá budú večnými zboreniskami.“

 

14 Počul som zvesť od Pána

a hlásateľ je vyslaný k národom:

„Zhromaždite sa, choďte proti nemu

a pozdvihnite sa do boja!“

15 „Bo, hľa, malým som ťa urobil medzi národmi,

opovrhnutým medzi ľuďmi.

 16 Strach, čo si šíril, ťa sklamal

aj pýcha tvojho srdca,

čo bývaš v trhlinách skál,

obsadzuješ vysoké kopce.

Postav si hniezdo vysoko sťa orol,

zrútim ťa odtiaľ – hovorí Pán.

17 A Edom bude na hrôzu,

každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa

a zapískne nad jeho ranami.

18 Podobne ako v spustošenej Sodome a Gomore

a v susedných mestách, hovorí Pán,

nik tam nebude bývať,

neusadí sa tam človiečik.

 19 Hľa, vystupuje sťa lev z nádhery Jordána

na nivy trvalé.

V okamihu ich odoženiem odtiaľ

a ustanovím tam vyvolenca.

Veď ktože je ako ja

a kto ma vezme na zodpovednosť?

A kto je tým pastierom,

čo obstojí predo mnou?

 

20 Preto čujte rozhodnutie Pána,

ktoré vyniesol proti Edomu,

a jeho úmysly, ktoré uvážil

proti obyvateľom Temanu:

Áno, odvlečú ich sťa najmenšie z oviec,

áno, ich nivy sa zdesia nad nimi.

21 Hrmotom ich pádu otrasie sa zem,

krik je na Červenom mori

– to počuť ich hlas!

 

 22 Hľa, ako orol sa dvíha, letí,

rozprestiera si krídla nad Bosrou;

a srdce hrdinov Edomu bude v ten deň

ako srdce ženy, ktorá rodí.“

 

Proti Damasku. –  23 O Damasku.

 

„V hanbe je Emat a Arfad,

pretože počuli zlú zvesť,

stonú ako more, desia sa,

uspokojiť sa nemôžu.

24 Skleslý je Damask,

dáva sa na útek,

hrôza sa ho chytá,

úzkosť a bolesti

zmocňujú sa ho sťa rodičky.

25 Ako by nebolo opustené

oslavované mesto,

obec rozkoše?

26 Preto budú padať jeho mladíci na uliciach,

v ten deň zahynú všetci bojovníci

– hovorí Pán.

 27 Pod múrmi Damasku podpálim oheň,

ktorý strávi Ben-Hadadove paláce.“

 

Proti Kedaru. –  28 O Kedare a kráľovstvách Asoru, ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Toto hovorí Pán:

 

„Hor’ sa, tiahnite proti Kedaru,

spustošte synov Východu!

29 Ich stany a stáda zoberú,

ich kože a všetko ich náradie,

aj ich ťavy si vezmú

a privolávajú im:

»Hrôza zo všetkých strán!«

30 Bežte, utekajte veľmi,

usaďte sa v nížinách, občania Asoru,

hovorí Pán,

pretože babylonský kráľ Nabuchodonozor

vyniesol proti vám rozhodnutie

a vymyslel proti vám plán.

 31 Hor’ sa, tiahnite proti pokojnému národu,

ktorý býva v bezpečí, hovorí Pán,

nemá dverí ani závor,

bývajú osamote.

 32 Ich ťavy budú na lúpež

a množstvo ich stád na korisť,

a roztrúsim do všetkých vetrov

tých, čo si strihajú sluchy,

zo všetkých strán im privediem nešťastie,

hovorí Pán.

33 Asor bude bydliskom šakalov,

pustatinou naveky;

nebude tam bývať nik,

neusadí sa tam človiečik.“

 

Proti Elamu. –  34 Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti Elamu na začiatku panovania judského kráľa Sedekiáša. 35 „Toto hovorí Pán zástupov:

 

Veru zlámem kušu Elamu,

jeho hlavnú silu,

36 a privediem na Elam štyri vetry

zo štyroch končín nebies

a rozprášim ich do všetkých týchto vetrov,

takže nebude národa,

ku ktorému by nešli utečenci Elamu.

37 Podesím Elam pred jeho nepriateľmi

a pred tými, čo im striehnu na život.

Privediem na nich nešťastie:

svoj rozpálený hnev – hovorí Pán,

a pošlem za nimi meč,

kým ich nevyhubím.

 38 Potom postavím v Elame svoj trón,

odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí Pán.

 

39 Ale na konci dní zmením osud Elamu,“ hovorí Pán.

 
1. Melchom bol hlavný boh Amončanov a spomína sa tu miesto svojho národa. Amončanom sa vyčíta, že zaujali územie izraelského Gadovho kmeňa. Postupne sa však Amončania zmocňovali aj územia ďalších zajordánskych kmeňov.
2. Raba Amonu (Rabbat-Ammón = Rabba Amončanov) bolo hlavné mesto Amončanov. Dnes sa volá Ammán.
3. Dnes už nevieme, prečo spomína prorok mestá Hesebon a Hai. Mesto Hai neležalo v Zajordánsku. Hesebon bol síce blízko hraníc Amončanov, ale patril Moabčanom. Nevieme o tom, že by sa ho Amončania niekedy zmocnili.
4. Slová v zátvorkách sú asi neskorším dodatkom.
7. Krajina Edomčanov bola južne od Judska. Hoci boli národom príbuzným Izraelitom – pochádzali od Jakubovho brata Ezaua –, správali sa k nim nepriateľsky. Ktorási časť ich územia sa volala Teman a bola chýrna múdrosťou (Jób 2, 11; porov. Bar 3, 22 n.). – Porov. toto proroctvo so spisom Abdiášovým.
8. O Dedančanoch pozri pozn. k Iz 21, 13 – 17. – O Ezauovi pozri pozn. k predošlému veršu.
13. O Bosre pozri pozn. k Iz 34, 6.
16. Ešte sv. Hieronym (K Abdiášovi 5) dosvedčuje, že Edomčania bývali v jaskyniach.
19. Pre verše 19 – 21 porov. 50, 44 – 46.
22. Porov. s 48, 40.
23. O Emate a Arfade pozri pozn: k Iz 10, 9. Tieto mestá sa tu spomínajú len preto, lebo aj v nich bývali Aramejčania ako v Damasku, ináč neboli od Damasku závislé.
27. Meno Benadad nosili viacerí králi Damasku.
28. O Kedarčanoch pozri pozn. k Iz 21, 13 – 17. – Asor (Chacór) bolo menom viacerých miest na severe Predjordánska. V Zajordánsku na okraji púšte, ako sa to tu predpokladá, nie je nám známe kráľovstvo tohto mena. „Synov východu“ rozumej vtedajších Kedarčanov.
31. Arabské kmene, o ktorých je tu reč, viedli pokojný pastiersky život.
32. O strihaní slúch pozri pozn. k 9, 24 n.
34 n. O Elame pozri pozn. k Iz 11, 11.
38. Elam neskoršie nemal vlastných panovníkov, stal sa súčasťou Perzskej ríše.
Kniha proroka Jeremiáša