Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Prorok sa odvracia od ľudu

1(2) Kiežby som mal na púšti

vandrovnícku kolibu,

opustil by som svoj ľud

a odišiel by som od nich,

(3) veď sú to všetko cudzoložníci, (tlupa odbojníkov).

 2 „Naťahujú si kušu – svoj jazyk,

klam, a nie spravodlivosť

zavládli v krajine,

veď sa vrhajú z hriechu do hriechu,

mňa však nepoznajú, hovorí Pán.

3(4) Chráňte sa každý svojho blížneho,

nedôverujte vlastnému bratovi,

lebo každý brat podvádza

a každý priateľ zháňa ohovárky.

 4(5) Všetci sa podvádzajú vzájomne,

pravdu neprehovoria,

jazyk si cvičia v lživých rečiach,

sú skazení, nechcú sa obrátiť.

5(6) Útlak za útlakom,

podvod za podvodom!

Zdráhali sa poznať ma,“ hovorí Pán.

 6(7) Nuž toto hovorí Pán zástupov:

„Hľa, ja ich roztápam a skúmam;

veď akože mám konať

pre zločinnosť dcéry môjho ľudu?

7(8) Ich jazyk je smrtiaci šíp,

ich ústa hovoria podvodne.

»Pokoj!« hovorí priateľovi,

v sebe však zamýšľa lesť.

8 Či ich nemám za to potrestať? –

hovorí Pán.

Či sa nemám pomstiť

na takomto národe?“

 9 Na vrchoch spustím plač a kvílenie

a na lúkach púšte žalospev,

veď sú vyhorené, nik tam neprejde,

ani nepočuť hlasy stád;

nebeské vtáčky a zverina

ušla, utiekla.

10 „A Jeruzalem obrátim na hŕbu skál,

na brloh šakalov,

z judských miest urobím púšť

bez obyvateľov.“

 

Novšie výstrahy

11 Kto je taký múdry, že to pochopí?

Komu vraveli ústa Pánove, aby to zvestoval?

Pretože hynie krajina

ako vyhorená púšť, ktorou nik neprejde.

 

12 A Pán hovorí: „Pretože opustili môj zákon, ktorý som im predložil, nepočúvali môj hlas, nešli za ním,  13 ale išli za svojím zatvrdnutým srdcom a za bálmi, čomu ich priúčali ich otcovia.“  14 Preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela:

 

„Hľa, ja nakŕmim tento ľud palinou

a napojím ich otrávenou vodou,

15 rozptýlim ich medzi národmi, ktoré nepoznajú ani oni,

ani ich otcovia; a pošlem za nimi meč, kým ich nevyhubím.

 16 Toto vraví Pán zástupov:

Pozorujte a zavolajte nariekačky, nech prídu;

po najmúdrejšie pošlite, nech sa dostavia.“

17 Nech sa náhlia a začnú nad nami nárek,

aby naše oči ronili slzy

a spod našich mihalníc vyvierala vlaha.

18 Veď čuj! Nárek počuť zo Siona:

„Ako sme znivočení

a zahanbení veľmi!

Veď opúšťame krajinu,

rozhádzali nám príbytky.“

19 Počujte, ženy, slovo Pánovo,

vaše uši nech načúvajú slová jeho úst;

naučte svoje dcéry nariekať

a družka družku žalospev.

20 Lebo smrť vchádza našimi oknami,

vstupuje do našich palácov,

vybíja deti z ulice

a mladíkov z námestí.

 21 Hovor! (Toto hovorí Pán:)

„Mŕtvoly ľudí padajú

ako hnoj na poli,

ako snop za žencom,

a nik ich nezdvihne.“

 

Nechváliť sa ničomnosťami

22 Toto hovorí Pán:

„Múdry nech sa nechváli múdrosťou,

silák nech sa nehonosí silou,

boháč nech sa nechváli svojím bohatstvom,

23 ale kto sa chváli, nech sa chváli tým,

že je rozumný a pozná mňa,

že ja som Pán, ktorý sa zľutúva,

prisluhuje právo a pravdu na zemi,

lebo v týchto mám záľubu, hovorí Pán.

 

 24 Hľa, prídu dni a navštívim všetkých obrezaných neobrezancov: 25 Egypt, Judsko, Edom, synov Amonových, Moab a všetkých, ktorí si holia okraje a bývajú na púšti, pretože všetky národy sú obrezané, ale celý dom Izraelov má neobrezané srdce.“

 
2. Porov. verš 7.
4. Koniec tohto a začiatok nasledujúceho verša prekladáme podľa LXX. V pôvodine je osnova porušená a nedáva dobrý zmysel.
6. Slovo „zločinnosť“ sme doložili zo LXX. Z hebrejského textu muselo vypadnúť, lebo inak ho kontext vyžaduje. – O vytápaní kovu pozri 6, 27 – 30.
9. Tento verš podáva žalospev národa a básnicky opisuje smrteľné ticho, ktoré v krajine zavládlo. Žalospev prerušuje Pánovu reč, ktorá sa potom končí vo verši 10. V LXX niet tejto ťažkosti, tá aj verš 9 vkladá do Pánových úst: „Na vrchoch spustite plač a kvílenie!“
13. O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7, 3 – 4.
14. O otrávenej vode pozri vyššie 8, 14. Aj palina je obrazom trpkosti a nešťastia.
16 n. V tých krajoch boli a podnes sú „nariekačky“ z povolania, ktoré si najímali k pohrebom.
21. Slová v zátvorke nepatria do osnovy, žalospev uprostred prerušujú.
24 n. Tu uvedené národy mali, podobne ako Izraeliti, zavedený obrad obriezky. O Egypťanoch to dosvedčuje aj Herodotos (II, 37, 104). Národmi, „ktoré si holia okraje a bývajú na púšti“, treba rozumieť arabských beduínov. Títo si do polkruhu holili okraje vlasov, čo mali Izraeliti, ako pohanský zvyk, zakázané (Lv 19, 27). – Izraeliti síce vykonávali obrad obriezky na svojom tele, ale o mravnú čistotu sa neusilovali, srdce mali nečisté, „neobrezané“ (porov. Rim 2, 25 n.), boli teda neobrezaní obrezanci.
Kniha proroka Jeremiáša