Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

29 List babylonským zajatcom. –  1 Toto je znenie listu, čo poslal prorok Jeremiáš (zvyškom) starcov v zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu – ktorých odviedol z Jeruzalema do Babylonu Nabuchodonozor,  2 keď z Jeruzalema odišiel kráľ Jechoniáš a kráľovná, eunuchovia, judské a jeruzalemské kniežatá, kováči a zámočníci –  3 prostredníctvom Elasa, syna Safanovho, a Gamariáša, syna Helkiášovho, ktorých judský kráľ Sedekiáš poslal do Babylonu k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi: 4 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu: 5 Stavajte domy a bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie, 6 berte si manželky a ploďte synov a dcéry; i pre svojich synov berte manželky a dcéry vydávajte, nech rodia synov a dcéry, aby ste sa tam rozmnožili a neumenšili. 7 Usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia, a modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho.

 8 Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú, 9 pretože vám falošne prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí Pán.

10 Lebo takto hovorí Pán: Až sa sedemdesiat rokov pre Babylon bude chýliť ku koncu, navštívim vás a splním na vás svoje prisľúbenie, že vás privediem späť na toto miesto. 11 Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, 14 dám sa vám nájsť – hovorí Pán –, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil – hovorí Pán –, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.

15 Lebo vy hovoríte: »Pán nám vzbudil v Babylone prorokov.« 16 Ale toto hovorí Pán kráľovi, ktorý sedí na Dávidovom tróne, a všetkému ľudu, ktorý býva v tomto meste, vašim bratom, ktorí nešli s vami do zajatia:  17 Toto hovorí Pán zástupov: Áno, pošlem na nich meč, hlad a mor a urobím ich podobnými odporným figám, takým zlým, že ich nemožno jesť. 18 A budem ich stíhať mečom, hladom a morom. Urobím ich postrachom pre všetky kráľovstvá zeme, kliatbou, hrôzou, posmechom a potupou medzi všetkými národmi, kde som ich roztratil, 19 pretože nepočúvali moje slová – hovorí Pán, keď som im opätovne posielal svojich sluhov, prorokov; nepočúvali ste ich, hovorí Pán. 20 Počujte teda slovo Pánovo, všetci zajatci, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babylonu:

 21 Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, o Achabovi, synovi Koliášovom, a Sedekiášovi, synovi Masiášovom, ktorí vám falošne prorokujú v mojom mene: Hľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora; pred vaším zrakom ich zabije. 22 A všetci judskí zajatci, ktorí sú v Babylone, vezmú si z nich túto kliatbu: »Nech s tebou naloží Pán ako so Sedekiášom a Achabom, ktorých babylonský kráľ piekol na ohni.« 23 Pretože spáchali v Izraeli hanebnosť, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili falošné reči, ktoré som im neprikázal. Ja to viem a som toho svedkom, hovorí Pán.“

 

Jeremiáš a Semeiáš. –  24 A Nechelamitovi Semeiášovi povieš: 25 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, pretože si vlastným menom poslal všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, a kňazovi Sofoniášovi, synovi Masiášovmu, i všetkým kňazom list v znení: 26 »Pán ťa urobil kňazom namiesto kňaza Jojadu, aby si v Pánovom dome dozeral na každého šialenca, ktorý prorokuje, a aby si ho dal do klady a do okov. 27 Nuž prečo si teraz nepokarhal Jeremiáša z Anatotu, ktorý vám prorokuje? 28 Veď nám odkázal do Babylonu toto: Dlhé to bude. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie!«“ 29 Kňaz Sofoniáš prečítal tento list samému Jeremiášovi. 30 Pán však riekol Jeremiášovi: 31 „Odkáž všetkým zajatcom: Toto hovorí Pán o Nechelamitovi Semeiášovi: Pretože vám Semeiáš prorokoval, hoci som ho neposlal, a budil vo vás falošné nádeje, 32 preto takto hovorí Pán: Hľa, potrestám Semeiáša a jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by býval uprostred tohto ľudu, a neuvidí blaho, ktoré ja dám svojmu ľudu – hovorí Pán –, pretože hlásal odboj proti Pánovi.“

 
1. Pod „starcami“ rozumej pohlavárov rodov a rodín, ktorí v zajatí, kde Izraeliti nemali inú vlastnú vrchnosť, hrali zasa dôležitú úlohu. Prečo píše dnešný hebrejský text „zvyškom“ starcov, nevieme. V LXX slovo „zvyškom“ nie je, možno teda, že sa dostalo do osnovy omylom. – Medzi zajatcami; ktorých Nabuchodonozor odviedol roku 597 a ktorým Jeremiáš píše list, boli aj praví proroci, medzi nimi veľký prorok Ezechiel.
2. Pozri pozn. k 13, 18 a 24, 1.
3. Či je Helkiáš totožný s veľkňazom Helkiášom (2 Kr 22, 4 n.) a či je Safan totožný so Safanom, ktorý sa spomína 26, 24, nevieme. Tiež nevieme, aké poslanie malo Sedekiášovo posolstvo u babylonského kráľa.
8. Tu je reč, prirodzene, o falošných prorokoch.
17. Podobenstvo o figách pozri 24, 1 n.
21 – 23. Trest smrti upálením bol v Babylone známy; porov. Dan 3, 6 – 19 n. tiež Kódex Chammurabiho § 27, 110, 157. Tu spomínaní falošní proroci sú nám ináč neznámi.
24 n. Pod dojmom Jeremiášovho listu poslal akýsi falošný prorok Semeiáš z Babylonu do Jeruzalema list, v ktorom udáva Jeremiáša. Na tento list dáva teraz Jeremiáš odpoveď.
Kniha proroka Jeremiáša