Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

43 Ľud odchádza do Egypta. – 1 Keď Jeremiáš dohovoril celému ľudu všetky slová Pána, ich Boha, ktoré im Pán, ich Boh, po ňom odkázal – (všetky tie slová) –,  2 Azariáš, syn Ozaiášov, Jochanan, syn Kareho, a všetci odbojní muži povedali Jeremiášovi: „Hovoríš lož. Neposlal ťa Pán, náš Boh, s odkazom: »Nechoďte bývať do Egypta ako cudzinci.« 3 Ale Baruch, syn Nériho, ťa štve proti nám; chce nás vydať do ruky Chaldejcov, aby nás usmrtili, alebo odviedli do Babylonu.“ 4 Jochanan, syn Kareho, velitelia oddielov a všetok ľud nepočúvali teda na Pánov hlas, aby zostali v judskej krajine. 5 Jochanan, syn Kareho, a všetci velitelia oddielov pojali zvyšky Júdu, ktoré sa spomedzi rozličných národov, kde sa roztratili, vrátili bývať do judskej krajiny, 6 mužov, ženy, deti, kráľove dcéry a každého, koho veliteľ telesnej stráže Nabuzardan nechal s Godoliášom, synom Achikama, syna Safanovho, s prorokom Jeremiášom a s Nériho synom Baruchom  7 a išli do egyptskej krajiny, lebo nepočúvali Pánov hlas. Išli až po Tafnes.

8 V Tafnese však prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo:  9 „Vezmi do ruky veľké kamene a schovaj ich do tehlovej malty, ktorá je pri vchode do faraónovho domu v Tafnese tak, aby to judskí muži videli. 10 A povedz im: Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, ja pošlem a privediem svojho sluhu, babylonského kráľa Nabuchodonozora, a postavím jeho trón nad tieto kamene, ktoré som schoval, a roztiahne nad nimi svoj baldachýn. 11 Príde a porazí egyptskú krajinu. Kto je na smrť ‒ na smrť! Kto je na zajatie – do zajatia! A kto je pod meč – pod meč!  12 Podloží oheň pod domy egyptských bohov, vypáli ich a odvlečie ich do zajatia; i vyčistí egyptskú krajinu, ako si pastier vyčistí odev; potom v pokoji odíde odtiaľto.  13 Doláme stĺpy domu slnka, ktorý je v Egypte, a domy egyptských božstiev spáli ohňom.“

 
2. Ozaiášov syn, ktorý má tu meno Azariáš, má v 42, 1 meno Jezoniáš. Nakoľko LXX už v 42, 1 volá tohto muža Azariáš, je pravdepodobné, že toto je jeho správne meno.
7. Tafnes pozri v 2, 16 a pozn. k tomu miestu.
9 n. Výraz „do tehlovej malty“ je neistý, pretože sa slovo, ktoré prekladáme „malta“, vyskytuje v Biblii len tento jediný raz. Preto ani nevieme presne, ako vykonal Jeremiáš tento symbolický úkon. Podobne je vo verši 10 neisté slovo „baldachýn“. Význam symbolického úkonu je však jasný: Babylonský kráľ si podmaní aj Egypt. – Tafnes nebol sídlom egyptských faraónov.
12. Slovo „podloží“ prekladáme podľa LXX a Vg. Dnešný hebrejský text má: „podložím“.
13. Stredom kultu boha slnka, ktorého Egypťania volali Ra, bolo mesto Heliopolis. Medzi troskami tohto mesta severovýchodne od Káhiry podnes vidieť obelisky. K menu mesta Heliopolis pozri pozn. k Iz 19, 18.
Kniha proroka Jeremiáša