Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

 

52  1 Sedekiáš mal dvadsaťjeden rokov, keď začal kraľovať, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Amital, dcéra Jeremiáša z Lobny. 2 Robil, čo sa Pánovi nepáči, celkom tak, ako robil Joakim. 3 S Jeruzalemom a Judskom sa toto dialo pre Pánov hnev, kým ich konečne neodvrhol od seba. – Sedekiáš sa vzbúril proti babylonskému kráľovi.

4 V deviatom roku jeho kraľovania, v desiatom mesiaci, na desiaty deň mesiaca prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko proti Jeruzalemu, utáboril sa proti nemu a postavil okolo neho násyp. 5 Mesto bolo v stave obliehania až do jedenásteho roku kráľa Sedekiáša. 6 Na deviaty deň štvrtého mesiaca sa v meste tak rozmohol hlad, že vidiecky ľud nemal chleba.  7 Mesto dostalo trhlinu a všetci bojovníci ušli; v noci vytiahli z mesta cestou cez bránu medzi dvoma múrmi, ktorá bola pri kráľovskej záhrade – hoci Chaldejci obkľučovali mesto –, a dali sa smerom k Arabe. 8 Chaldejské oddiely prenasledovali kráľa a dochytili Sedekiáša na Jerišskej rovine. Všetky jeho oddiely sa však rozpŕchli od neho.  9 I zajali kráľa a zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Rebly v krajine Emat a on vyniesol nad ním rozsudok.

10 Babylonský kráľ zabil Sedekiášových synov pred jeho očami a pozabíjal v Reble aj všetky judské kniežatá. 11Sedekiášovi oslepil oči a spútal ho okovami; babylonský kráľ ho odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára až do dňa jeho smrti.

12 V piatom mesiaci, na desiaty deň mesiaca – v jedenástom roku kráľa Nabuchodonozora, babylonského kráľa –, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, osobný minister babylonského kráľa. 13 I podpálil Pánov chrám aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil. 14 Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo všetky múry okolo Jeruzalema.  15 Veliteľ telesnej stráže Nabuzardan odviedol do zajatia (aj chudobných ľudu) a zvyšok ľudí, ktorí ostali v meste, tiež i prebehlíkov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi, ako aj zvyšok zástupu. 16 Z chudobných krajiny však nechal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan niektorých za vinohradníkov a roľníkov.

17 Kovové stĺpy, ktoré boli v Pánovom chráme, podstavce a kovové more, ktoré bolo v Pánovom chráme, Chaldejci polámali a všetok kov z nich odniesli do Babylonu. 18 Vzali aj hrnce, lopatky, nože, kropáče a misky a všetky kovové nádoby, ktorými sa vykonávala služba. 19 Kotlíky, uholníky, kropáče, hrnce, svietniky, misky a čaše, či boli zo zlata, alebo zo striebra, zobral veliteľ telesnej stráže. 20 Dva stĺpy, jedno more a dvanásť býkov, ktoré boli pod podstavcami, ktoré dal spraviť kráľ Šalamún v Pánovom chráme. Kov týchto predmetov nebolo možno odvážiť. 21 Čo sa stĺpov týka: výška každého stĺpa bola osemnásť lakťov a obopínala ich dvanásťlakťová stuha. Ich hrúbka bola štyri prsty, boli duté. 22 Mali kovové hlavice, výška jednej hlavice bola päť lakťov. Mriežkovanie a granátové jablká boli na hlavici dookola. Taký bol aj druhý stĺp s granátovými jablkami.  23 Granátových jabĺk bolo deväťdesiatšesť, viseli voľne. Vcelku bolo na mrežiach sto granátových jabĺk.

24 Veliteľ telesnej stráže zajal aj veľkňaza Saraiáša a druhého kňaza Sofoniáša a troch strážcov prahu.  25 Z mesta vzal jedného komorníka, ktorý bol veliteľom bojovníkov, sedem mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí boli v meste, vojvodcovho pisára, ktorý odvádzal ľud krajiny, a šesťdesiat mužov z vidieckeho ľudu, ktorí boli v meste. 26 Veliteľ telesnej stráže Nabuzardan ich zajal a zaviedol k babylonskému kráľovi do Rebly. 27 A babylonský kráľ ich dal pobiť; usmrtil ich v Reble v ematskej krajine. Júdu však odviedol z jeho pôdy do zajatia.

 28 Toto je ľud, ktorý Nabuchodonozor v siedmom roku odviedol do zajatia: tritisícdvadsaťtri Júdovcov. 29 V osemnástom roku Nabuchodonozora osemstotridsaťdva duší z Jeruzalema. 30 V dvadsiatom treťom roku Nabuchodonozora zajal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan z Júdovcov sedemstoštyridsaťpäť duší, vcelku štyritisíc duší.

 31 V tridsiatom siedmom roku zajatia judského kráľa Joachina, v dvanástom mesiaci, na dvadsiaty piaty deň mesiaca babylonský kráľ Evil Merodach v roku svojho nastúpenia omilostil judského kráľa Joachina a vyviedol ho zo žalára. 32 Hovoril s ním láskavo a jeho trón postavil nad tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. 33 Zamenil mu zajatecký odev a jedol s ním stále, po všetky dni svojho života. 34 Zaopatrenie, a to zaopatrenie trvalé, dostával každodenne od kráľa po všetky dni svojho života.

 
1 – 27. Tieto verše uvádzajú v podstate 2 Kr 24, 18 – 25, 21; verše 31 – 34 zasa 2 Kr 25, 27 – 30. Tento dodatok pripojil k Jeremiášovmu dielu niekto až neskôr, aby bolo zrejmé, ako sa Jeremiášove proroctvá splnili. Poznámky pozri aj k uvedeným miestam 2 Kr 24 – 25.
7. Pozri pozn. k 39, 4.
9. O Reble pozri pozn. k 2 Kr 23, 33.
15. Slová v zátvorkách sú neskorším dodatkom. Chýbajú v 39, 9 a 2 Kr 25, 11.
23 n. Výraz: „viseli voľne“ je veľmi neistý. Doslovne by bolo asi: „vo vzduchu“. – Rozdiel v počte granátových jabĺk (najprv 96, potom 100, v 1 Kr 7, 20 zasa 200) by azda vysvetlil nejasný výraz, ktorý sme preložili „viseli voľne“. Keďže je nám však tento výraz nejasný, ostáva nevyriešeným problémom aj otázka počtu granátových jabĺk
25. V 2 Kr 25, 19 sa spomínajú len piati muži z osobnej služby kráľovi. Nevieme, ktorej osnove dať prednosť. V čísliciach pri odpisovaní veľmi ľahko vznikli chyby.
28 n. V údajoch o rozličných odvedeniach Židov do babylonského zajatia aj o počte zajatých sú rozdiely medzi týmito veršami a údajmi kníh kráľov. V čísliciach, ako sme spomenuli, boli omyly pri odpisovaní ľahko možné. A je veľmi pravdepodobné, že nám Biblia nezaznačuje všetky odvedenia Židov. Jozef Flávius spomína odvedenie aj z 23. roku panovania Nabuchodonozora, čo by bol rok 582/581 pred Kr. (Starožitnosti X, 9, 7). Z toho vidno, že odvedenia tu spomínané nemusia byť totožné s tými, o ktorých nám zachovali správu knihy kráľov.
31. Oproti tomu 2 Kr 25, 27 má 27. deň mesiaca. Pozri pozn. k veršu 27.
Kniha proroka Jeremiáša