Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

19 Rozbitý krčah a Tofet. – 1 Toto hovorí Pán: „Choď a kúp hlinený krčah, pojmi niektorých starších z ľudu a starších z kňazov,  2 choď do údolia Ben Hinnom, ktoré je pri vchode Hrnčiarskej brány, a vyhlás tam slová, ktoré ti budem hovoriť.  3  Povieš: Počujte slovo Pánovo, králi Júdu a obyvatelia Jeruzalema! Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, privediem na toto miesto pohromu, že zacvendží v ušiach každému, kto o tom počuje. 4 Pretože ma opustili a odcudzili mi toto miesto, okiadzali na ňom cudzích bohov, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani judskí králi, a naplnili toto miesto nevinnou krvou;  5 budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spaľovali svoje dietky na obetu Bálovi – čo som im neprikazoval a nenariaďoval, ani na myseľ mi to neprišlo.  6 Preto, hľa, prídu dni – hovorí Pán, a toto miesto sa už nebude volať Tofetom a údolím Ben Hinnom, ale Údolím vraždenia. 7 Zmarím na tomto mieste radu Júdu a Jeruzalema, pozrážam ich pred ich nepriateľom mečom rukou tých, čo im siahajú na život, ale ich mŕtvoly vydám na pokrm vtákom neba a zverine zeme. 8 A toto miesto obrátim na hrôzu a výsmech: každý, kto popri ňom prejde, zhrozí sa a bude sa posmievať jeho ranám.  9 Budem ich kŕmiť mäsom ich synov a mäsom ich dcér, každý bude jesť mäso svojho blížneho v obliehaní a úzkosti, keď ich budú zvierať nepriatelia a tí, čo im siahnu na život.

 10 Potom rozbi krčah pred očami mužov, ktorí išli s tebou. 11 I povieš im: Toto hovorí Pán zástupov: Tak rozbijem tento ľud a toto mesto, ako sa rozbije hlinená nádoba, že sa viac nescelí. A v Tofete budú pochovávať pre nedostatok pohrebiska.  12 Takto naložím s týmto miestom a s jeho obyvateľmi – hovorí Pán. Toto mesto urobím podobným Tofetu.  13 Domy Jeruzalema a domy judských kráľov budú teda znečistené ako pôda Tofetu: všetky domy, na strechách ktorých okiadzali všetky nebeské vojská a liali nápoje cudzím bohom.“

 

V chráme. – 14 Jeremiáš potom prišiel z Tofetu, kam ho poslal prorokovať Pán, zastal na nádvorí Pánovho domu a vravel celému národu: 15 „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, privediem na toto mesto a na všetky mestá v jeho okolí každú pohromu, ktorou som im pohrozil. Veď vzopreli svoju šiju a nechcú poslúchať moje slová!“

 

 

2. O údolí Ben Hinnom a o Tofete pozri pozn. k Iz 30, 33 a porov. Jer 7, 31. – Jeruzalemská „Hrnčiarska brána“ sa v Starom zákone nikde inde nespomína. Azda bola na južnej strane mesta, poblíž údolia Ben Hinnom.
3 – 9. Porov. s 7, 30 n. Mnohí pokladajú celú túto stať za neskorší dodatok.

3. K výrazom pozri 2 Kr 21, 12.
5. Že Boh neprikázal Izraelitom, aby obetovali Bálovi, je prirodzené. Vete rozumej tak, že Boh nikdy nežiadal od Izraelitov, aby jemu, pravému Bohu, obetovali ľudí.
6. Pozri pozn. k 7, 32.
9. Porov. Lv 26, 29; Dt 28, 53; Nár 2, 20; 4, 10. Že sa aj takáto hrôza stávala skutkom, dokazuje 2 Kr 6, 28 n. Podobne Jozef Flávius, Židovská vojna VI, 3, 3 n.
10 n. O symbolických úkonoch pozri tu celkový úvod ku všetkým prorockým spisom. O pohrebisku v Tofete porov. pozn. k 7, 32.
12. Aj mesto bude podobné Tofetu, bude plné mŕtvol.
13. Izraeliti i súkromne, na plochých strechách svojich domov, konali modloslužbu k úcte hviezd. Porov. 32, 29; 2 Kr 23, 12; Sof 1, 5.
Kniha proroka Jeremiáša