Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Výstraha Jeruzalemu

 

Nepriateľ sa blíži

6  1 Utečte, synovia Benjamínovi,

z Jeruzalema preč!

V Tekue trúbte na trúbe,

nad Bet-Keremom zdvihnite zástavu!

Lebo od severu hrozí nešťastie

a veľké pustošenie.

2 Krásnu a rozmaznanú

dcéru Siona zničím.

 3 Prídu k nej pastieri so svojím stádom,

postavia vôkol nej stany

a každý vypasie svoj úsek.

 

4 „Chystajte proti nej boj!

Hor’ sa, tiahnime cez poludnie!

Beda nám, veď skláňa sa deň

a večerné tiene sa predlžujú!

5 Hor’ sa, tiahnime v noci

a spustošme jej paláce!“

6 Lebo takto vraví Pán zástupov:

„Vytínajte stromy,

stavajte násyp proti Jeruzalemu.

Je mestom navštívenia:

je v ňom samé násilie.

7 Ako zo studne vyviera voda,

tak z neho vyviera zloba,

násilie a útlak počuť v ňom,

pred tvárou mám stále rany a jazvy.

8 Prijmiže výstrahu, Jeruzalem,

by sa mi od teba neodtrhla duša,

aby som z teba neurobil púšť,

neobývanú krajinu.“

 

Nekajúcnosť

 9 Toto hovorí Pán zástupov:

„Dôkladne pooberajú hrozno,

zvyšky Izraela.

Prilož ruku ako vinohradník

na jeho vinič!“

 

 10 Proti komuže mám hovoriť

a svedčiť, aby počuli?

Ucho, hľa, majú neobrezané,

nemôžu počuť,

Pánovo slovo, hľa, je im na posmech,

nemajú v ňom záľubu.

 11 Plný som Pánovho hnevu,

zunovalo sa mi zdržovať ho.

„Vylejem ho na deti na ulici

aj na hlúčok mladíkov.

Áno, i muža chytia so ženou,

starca s tým, čo doplnil vek.

12 Ich domy prejdú na cudzích,

polia a ženy podobne,

pretože vystriem ruku

proti obyvateľom krajiny,“

hovorí Pán.

 13 Veď od najmenšieho po najväčšieho

všetci sú ziskuchtivci;

od prorokov až po kňazov

všetci páchajú podvod.

14 Liečia ranu dcéry môjho ľudu

ľahkovážne. Vravia:

„Pokoj, pokoj!“ Ale pokoja niet!

15 Budú zahanbení, veď pášu ohavnosť,

ale hanbiť sa nehanbia,

ani červenať sa nevedia.

„Preto padnú s tými, čo budú padať,

klesnú, až ich navštívim“ – hovorí Pán.

 

Zatvrdnutý odboj ľudu

 16 Toto hovorí Pán:

„Zastaňte na cestách a viďte,

skúmajte dávne chodníky;

a kde je dobrá cesta, choďte po nej,

tak si nájdete odpočinok pre dušu.“

Ale povedali: „Nepôjdeme!“

17 Postavil som nad vás strážcov:

„Pozorujte na hlas trúby!“

Ale povedali: „Nebudeme pozorovať.“

18 Preto počujte, národy

a ktorí pasiete ich stáda!

19 Počuj, zem:

„Hľa, ja privediem nešťastie

na tento ľud,

ovocie to ich úmyslov.

Veď na moje slová nepočúvali

a mojím zákonom pohrdli!

 20 Načo mi je tymian,

ktorý prichádza zo Sáby,

a voňavá trsť z ďalekej krajiny?!

Vaše celopaly nie sú na záľubu

a vaše obety sa mi nepáčia.“

21 Preto takto hovorí Pán:

„Hľa, postavím tomuto ľudu prekážky

a potknú sa na nich

otcovia a synovia naraz,

občan a priateľ zahynú.“

 

Vpád nepriateľa

 22 Toto hovorí Pán:

„Hľa, zo severnej krajiny

prichádza ľud,

od končín zeme

dvíha sa veľký národ.

23 Držia kušu a kopiju,

ukrutní sú a bez milosti,

ich hlas hučí ako more

a nesú sa na koňoch,

vystrojení ako muž do vojny

proti tebe, dcéra Sionská.“

24 „Počuli sme o ňom chýr,

ovisli nám ruky,

úzkosť nás pojala,

bôle ako rodičku.“

25 Nechoďte na pole

a nekráčajte po ceste,

lebo meč nepriateľa,

hrôza je zôkol-vôkol.

26 Dcéra môjho ľudu, opáš sa vrecovinou

a váľaj sa v popole,

sťa nad jedináčikom drž smútok,

prehorkú žalobu:

Ach, v okamihu prišiel

ničiteľ proti nám!

 27 Ustanovil som ťa

za vyzvedača pre svoj ľud,

aby si vyzvedel a vyskúmal ich cesty.

28 Odbojní vzbúrenci sú všetci,

kráčajú za ohovárkou,

(kov a železo sú),

všetci sú skazení.

29 Mech horí, v ohni mizne olovo,

roztápač roztápa nadarmo:

zločincov nemožno vylúčiť.

30 Striebrom odhodeným ich volajú,

pretože Pán ich odhodil.

 
1. Opevnené hlavné mesto Jeruzalem prijalo v čase vojny aj utečencov z iných miest; porov. 4, 5 n. Prorok však predpovedá takú pohromu Jeruzalema, že aj vlastní obyvatelia mesta, príslušníci Benjamínovho kmeňa, budú musieť z neho ujsť. Jeruzalem patril čiastočne kmeňu Júda, čiastočne kmeňu Benjamín; hranica medzi územiami týchto dvoch kmeňov sa tiahla údolím Hinnom, južnou časťou mesta. I túto južnú časť budú musieť vyprázdniť. Benjamínovci budú musieť utekať ďalej na juh, do Tekuy (asi 16 km južne od Jeruzalema) a Bet-Keremu, keďže nepriateľ prichádza od severu (porov. 1, 13 n.; 4, 6). Poloha Bet-Keremu nie je bližšie známa.
3. Rozumej: Nepriateľskí vojvodcovia obkľúčia mesto svojimi vojskami a znivočia ho.
9. Rozumej: Nepriateľ odvedie do zajatia z Judska aj zvyšky národa.
10. „Neobrezané“ uši sú tupé, rečiam Božím neprístupné.
11. Prorok už bez ľútosti oznámi všetkým Pánove hrozby.
13 n. Falošní proroci a kňazi sa starajú o blaho národa tak, že ho ubezpečujú, že sa Jeremiášove výstrahy nesplnia a že bude pokoj.
16 n. Porov. Iz 58, 1.
20. Vonkajšia bohoslužba sa v jeruzalemskom chráme konala horlivo. Voňavá trsť, pozri pozn. k Iz 43, 24. Lenže všetky tieto bohoslužby sa konali bez patričného ducha.
22 – 24. Porov. s 50, 41 – 43.
27 – 30. Národ odporuje všetkým prorokovým námahám, nie je to šľachetný kov, len železo. Roztápač, prorok, pracuje s takou námahou, že sa od veľkého ohňa zapáli aj mech, ktorým sa oheň rozduchoval. Aby sa kov lepšie tavil, prikladali k nemu aj olovo. Toto sa v prudkom ohni nielenže roztopilo, ale sa aj strácalo a trosku i tak nebolo možné vylúčiť. Ak tento ľud bol niekedy aj striebrom, je len odhodeným striebrom, pretože ho Boh zavrhol.
Kniha proroka Jeremiáša