Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

Vina Júdu

17  1 Vina Júdova je napísaná

železným rydlom, diamantovým hrotom,

je vyrytá do tabule ich srdca

a na rohy ich oltárov,

2 takže ich synovia pamätajú na ich oltáre,

na ašery, na zelené stromy,

na vysoké pahorky

 3 na vrchoch v poli.

 

„Tvoj majetok, všetky tvoje poklady

vydám na lúpež:

tvoje hriešne výšiny

na celom tvojom území.

 4 Vypustím z ruky svoje dedičstvo,

ktoré som ti dal;

spravím ťa otrokom tvojich nepriateľov

v krajine, ktorú nepoznáš;

veď ste zapálili oheň môjho hnevu,

blčať bude naveky.“

 

Múdre poučenie

 5 Toto hovorí Pán:

„Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka

a telo urobil svojou oporou,

ale od Pána sa mu srdce vzdialilo.

 6 Je ako tamariška na púšti,

neuzrie prichádzať blaho,

býva v púšti na vyhoreniskách,

v zemi soľnatej, neobývanej.

7 Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,

Pán bude jeho nádejou.

 8 Je ako strom, zasadený pri vode,

čo si vystiera k potoku korene,

nebojí sa, keď prichádza horúčosť,

lístie mu ostáva zelené.

V suchom roku nemá starosti

a neprestáva rodiť ovocie.

 

 9 Srdce je klamlivé nado všetko

a rozjatrené,

kto sa v ňom vyzná?

10 Ja, Pán, skúmam myseľ

a skúšam srdce:

odplatím každému podľa jeho ciest,

podľa ovocia jeho skutkov.“

 

11 Prepelicou, ktorá vyliahne, čo nezniesla,

je ten, kto nespravodlivo zhŕňa bohatstvo,

v polovici svojich dní ho opustí

a na konci bude ako hlupák.

 

12 Vyvýšený trón slávy

je od začiatku miesto našej svätyne.

13 Nádej Izraela, Pane,

všetci, čo teba opustia, budú zahanbení,

čo sa vzbúria, budú zapísaní v zemi,

lebo opustili prameň živých vôd, Pána.

 

Prorok prosil o pomoc

14 Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý,

zachráň ma a budem zachránený,

lebo ty si moja chvála.

15 Hľa, títo mi vravia:

„Kdeže je Pánovo slovo? Nech príde!“

 16 Ja som však nebol zahanbený,

keď som išiel za tebou, pastierom,

a po dni človeka som netúžil.

Ty vieš, čo vychádza z mojich úst,

je správne pred tvojou tvárou.

17 Nebudeš mojou záhubou,

nádejou si mi v deň nešťastia.

 18 Nech sa zahanbia moji prenasledovatelia,

a nech sa nezahanbím ja!

Nech sa trasú oni, a netrasiem sa ja!

Priveď na nich deň nešťastia,

dvojnásobným úderom ich znič!

 

Zasvätenie soboty. – 19 Toto mi povedal Pán: „Choď, zastaň si v »Bráne synov ľudu«, ktorou vchádzajú a vychádzajú judskí králi, i vo všetkých bránach Jeruzalema 20 a povieš im: Počujte slovo Pánovo, králi judskí, celé Judsko a všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vstupujete touto bránou: 21 Toto hovorí Pán: Chráňte si dušu a nenoste v deň sobotný bremená a nevnášajte ich cez brány Jeruzalema. 22 A nevynášajte zo svojich domov bremená v deň sobotný a nerobte nijakú robotu, ale zasväťte sobotný deň, ako som prikázal vašim otcom. 23 Ale oni neposlúchali, ani si nenachýlili ucho, ba vzopreli si šiju, nepočuli a neprijali výstrahu. 24 Ak ma ozaj budete počúvať – hovorí Pán, a nebudete vnášať bremená cez brány tohto mesta v deň sobotný, ale zasvätíte sobotný deň a nebudete cezeň robiť nijakú robotu:  25 tak králi (a kniežatá), ktorí sedia na Dávidovom tróne, vojdú cez brány tohto mesta, vezúc sa na vozoch a na koňoch, sami aj ich kniežatá, muži Judska a obyvatelia Jeruzalema, a toto mesto bude večne obývané. 26 I prídu z miest Judska a z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z roviny a z pohoria i z juhu; prinesú celopaly, obety, dary a tymian, prinesú tiež chválu do Pánovho domu. 27 Ale ak neposlúchnete môj príkaz zasvätiť sobotný deň a nenosiť v sobotný deň bremená pri vstupe do brán Jeruzalema, zapálim oheň v jeho bránach, ktorý strávi jeruzalemské paláce a nevyhasne.“

 
1 n. Svedkom modloslužby Izraelitov je ich vlastné svedomie, okrem toho aj oltáre a svätyne rozličných modiel, na ktoré sa ešte aj synovia pamätajú. O ašerách pozri pozn. k Iz 17, 8.
3 n. Porov. 15, 13 n.
4. Dedičstvo bola zasľúbená zem.
5. Namiesto „oporou“ má osnova doslovne: „ramenom“. Rameno je symbolom moci a opory, telo zase symbolom slabosti.
6. Strom na púšti hynie; tak sa nedožije šťastia ani človek, ktorý nezakotvil v Pánovi.
8. K celej tejto stati porov. Ž 1.
9. Porov. 11, 20.
16. Keďže sa stať veršov 13 – 18 používa v liturgii, prekladáme ju podľa Vg. Verš znie v pôvodine správne: „Ja však som nenaliehal na teba pre zlo, / ani som netúžil po dni nešťastia. / Ty vieš, čo vychádza z úst mojich, / je pred tvárou tvojou.“ Rozumej: „Nenaliehal som, aby si splnil svoje výstrahy, nečakal som netrpezlivo, kedy už zastihne národ pohroma, preto si robia zo mňa nepriatelia posmech (verš 15). Ty predsa vieš o každom mojom slove.“ – Preklad Vg vychádza z chybného čítania.
18. Pozri pozn. k 11, 20.
25. Slovo v zátvorkách nepatrí do osnovy.
Kniha proroka Jeremiáša