Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

24 Videnie dvoch košov f íg. –  1 Pán mi dal videnie: Hľa, dva koše fíg boli postavené pred Pánovým chrámom, keď už babylonský kráľ Nabuchodonozor zajal z Jeruzalema Jechoniáša, syna Joakimovho, judského kráľa, a judské kniežatá, kováčov a zámočníkov a odviedol ich do Babylonu. 2 V jednom koši boli figy veľmi dobré, ako figy včasné, v druhom koši zasa figy veľmi zlé, také zlé, že sa nedali jesť. 3 A Pán sa ma spýtal: „Čo vidíš, Jeremiáš?“ Odpovedal som: „Figy. Dobré figy sú veľmi dobré, zlé však sú veľmi zlé, také zlé, že sa nedajú jesť.“ 4 Vtedy Pán prehovoril ku mne takto: 5 „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Ako na tieto dobré figy, tak dobrotivo zhliadnem na zajatcov Júdu, ktorých som z tohto miesta poslal do krajiny Chaldejcov. 6 Môj zrak teda spočinie na nich dobrotivo a prinavrátim ich do tejto krajiny. Zveľadím ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. 7 Dám im srdce, aby ma poznali, veď ja som Pán; budú teda mojím ľudom a ja im budem Bohom, pretože sa vrátia ku mne celým svojím srdcom.

 8 Ale ako zlé figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť – toto hovorí Pán, takými urobím judského kráľa Sedekiáša i jeho kniežatá, i zvyšky Jeruzalema, ktoré ostali v tejto krajine a ktoré bývajú v Egypte. 9 Urobím ich postrachom a nešťastím pre všetky kráľovstvá zeme, hanbou a príslovím, posmechom a kliatbou na každom mieste, kam ich len zaženiem. 10 Dopustím na nich meč, hlad a mor, kým ich nevyhubím zo zeme, ktorú som dal im a ich otcom.“

 
1. O symboloch a symbolických úkonoch pozri celkový úvod ku všetkým prorockým spisom. – O Jechoniášovi pozri úvod k nášmu prorokovi. Kováčov a zámočníkov odviedol Nabuchodonozor preto, lebo tí tvorili najdôležitejšiu zložku pre potreby vtedajšej vojny.
8. S Joachazom odviedol Nechao do Egypta iste aj mnohých iných Izraelitov (pozri úvod). Okrem toho v tých nepokojných časoch, keď ustavične hrozilo babylonské nebezpečenstvo, mnohí Izraeliti bezpochyby utiekli do Egypta. Tu je reč o týchto Izraelitoch.
Kniha proroka Jeremiáša