Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

50 Proti Bábelu.  1 Slovo, ktoré prostredníctvom proroka Jeremiáša povedal Pán proti Babylonu, proti krajine Chaldejcov.

 

 2 „Rozhláste medzi národmi, oznámte,

(zdvihnite zástavu, oznámte),

nebojte sa, povedzte: »Podmanený je Bábel,

v hanbe je Bél, zrútil sa Merodach.

V hanbe sú jeho sochy,

zrútili sa jeho modly.«

 3 Lebo tiahne proti nemu národ od severu,

ten obráti na púšť jeho krajinu,

že v nej nebude obyvateľa:

ľudia i zvieratá ušli, utiekli.

4 V tých dňoch a v tom čase

– hovorí Pán –

pôjdu synovia Izraela,

oni a synovia Júdu spolu,

pôjdu v ustavičnom plači

a budú hľadať Pána, svojho Boha.

5 Budú sa vypytovať na cestu k Sionu,

kam budú obrátení:

»Poďte, pripojme sa k Pánovi

zmluvou večnou, nezabudnuteľnou!«

6 Strateným stádom bol môj ľud,

ich pastieri sa s nimi tárali:

vodili ich sem-tam po horách,

chodili z vrchu na kopec,

na košiarenie zabudli.

7 Hltal ich každý, kto ich našiel,

ich nepriatelia vraveli: »Neprehrešíme sa,

pretože zhrešili proti Pánovi, spravodlivej nive,

proti Pánovi, nádeji svojich otcov.«

 

8 Bežte zo stredu Bábela,

vyjdite z chaldejskej krajiny

ako barany v čele stáda.

9 Lebo, hľa, ja popudím

a privediem proti Bábelu

zhluk veľkých národov zo severnej krajiny,

nastúpia proti nemu, podmania ho;

ich šípy sťa obratný bojovník,

ktorý sa naprázdno nevráti.

10 Chaldejsko bude na plen,

nasýtia sa všetci, čo ho plienia,“

hovorí Pán.

11 Len sa radujte a jasajte,

vy, čo ste olúpili moje dedičstvo;

len vyskakujte ako teľa na tráve

a erdžite ako žrebce.

12 Veľmi sa vaša matka zahanbí,

červenať sa bude vaša rodička.

Hľa, bude posledný medzi národmi,

púšťou, spáleninou, pustatinou.

 13 Pre Pánov hnev nebudú v ňom bývať,

bude osamelý celý,

každý, kto prejde popri Bábeli, zhrozí sa

a zapískne nad jeho ranami.

 

14 Nastupujte dookola proti Bábelu,

všetci, čo naťahujete kušu;

strieľajte naň, nešetrite šípmi,

lebo sa prehrešil proti Pánovi.

15 Volajte proti nemu zôkol-vôkol,

dvíha si ruky,

stĺpy mu padajú, rúcajú sa mu múry.

Áno, to je pomsta Pánova,

pomstite sa na ňom,

robte s ním, čo on robil.

 16 Vyhubte z Babylonu rozsievačov

aj tých, čo sa v čase žatvy chytajú kosáka.

Pred mečom ničiacim

každý sa obráti k vlastnému národu

a každý pobeží do vlastnej krajiny.

 

 17 Izrael je rozohnané stádo,

rozohnali ho levy:

asýrsky kráľ ho hltal prvý

a babylonský kráľ Nabuchodonozor

mu na konci dolámal kosti.

18 Preto takto hovorí Pán zástupov,

Boh Izraela:

„Veru navštívim babylonského kráľa

i jeho krajinu,

ako som navštívil kráľa asýrskeho.

 19 Izrael však vrátim na jeho nivy:

bude vypásať Karmel a Bášan;

na vrchu Efraim a v Galaáde sa nasýti.

20 V tých dňoch a v tom čase – hovorí Pán –

budú hľadať vinu Izraela, no nebude jej;

a hriechy Júdu, ale ich nenájdu,

lebo odpustím tým, ktorých ponechám.

 

 21 Vystúp proti krajine Merataim

a proti obyvateľom Pekodu,

nivoč a pustoš ich, hovorí Pán,

urob všetko, ako som ti rozkázal.“

22 Vojnový lomoz je v krajine

a veľká pohroma.

23 Ako sa rozbilo, rozdrúzgalo

kladivo celej zeme!

Ako sa hrôzou stal

Bábel medzi národmi!

24 Postavil som ti osídlo a chytil si sa,

Babylon, ani si to nezbadal,

dolapili ťa a chytili,

lebo si vyzýval Pána.

25 Pán otvoril svoju pokladnicu

a vytiahol nástroje svojho hnevu,

veď Pán, Jahve zástupov,

má robotu v krajine Chaldejcov.

26 Poďte proti nemu od končín,

otvorte jeho sypárne,

hromaďte ho akoby do kôp

a ničte ho, nech z neho neostane nič!

27 Zabite mu všetky býky,

nech idú na jatku,

beda im, veď prišiel ich deň,

čas ich navštívenia!

 

 28 Čuj, utečenci a zachránenci

z babylonskej krajiny:

majú oznámiť na Sione

pomstu Pána, nášho Boha,

(pomstu za jeho chrám).

29 Zvolajte proti Babylonu množstvo

všetkých, čo napínajú kušu,

táborte okolo neho,

aby z neho neunikol nik;

odplaťte mu podľa jeho skutkov,

robte s ním všetko tak, ako on robil,

pretože bol pyšný voči Pánovi,

voči svätému Izraelovmu.

30 „Preto budú jeho mladíci padať po uliciach

a všetci jeho bojovníci zahynú v ten deň,

hovorí Pán.

31 Hľa, som proti tebe, ty pýcha,

hovorí Pán, Jahve zástupov,

áno, prišiel tvoj deň,

čas tvojho navštívenia.

32 Potkne sa pyšný, padne

a nezdvihne ho nik,

podložil som oheň pod jeho mestá,

ten strávi všetko jeho okolie.“

 

33 Toto hovorí Pán zástupov:

„Utláčaní sú synovia Izraela

a synovia Júdu zároveň,

všetci, čo ich zajali, ich zdržujú,

zdráhajú sa ich prepustiť.

34 Ich vykupiteľ je mocný,

volá sa Pán zástupov,

on sám povedie ich spor,

aby získal odpočinok zemi

a podesil obyvateľov Bábelu.

 

35 Meč na Chaldejcov, hovorí Pán,

a na obyvateľov Babylonu,

na jeho kniežatá i na jeho mudrcov.

36 Meč na tárajov, nech zošalejú,

meč na jeho hrdinov, nech popadajú!

37 Meč na jeho kone i jeho vozy

a na všetku luzu, čo je v ňom,

nech sú ako ženy!

Meč na jeho poklady, nech sú vyplienené!

 38 Meč na jeho vody, nech vyschnú!

 

Lebo je to krajina modiel

a strašidlami sa vychvaľujú.

39 Preto bude bývať zver púšte s hyenami,

pštrosy v ňom budú bývať,

nebude už nikdy obývaný,

ani zaľudnený na večné pokolenia.

 40 Ako keď Boh rozvrátil Sodomu

a Gomoru a susedné mestá, hovorí Pán,

nebude tam bývať nik,

neusadí sa tam človiečik.

 

 41 Hľa, prichádza od severu ľud,

veľký národ a mnohí králi,

dvíhajú sa zo strání zeme!

42 Chápu sa kuše a oštepa,

sú ukrutní a bez milosti,

ich hlas hučí ako more

a nesú sa na koňoch,

sú vystrojení ako muž do vojny

proti tebe, dcéra Bábelu.

43 Babylonský kráľ počul chýr,

ovisli mu ruky,

úzkosť sa ho zmocnila,

bôle ako rodičky.

 44 Hľa, vystupuje ako lev z nádhery Jordánu

na nivy trvalé!

V okamihu ich odoženiem odtiaľ

a ustanovím tam vyvolenca.

Veď ktože je ako ja

a kto ma vezme na zodpovednosť?!

Kto je tým pastierom,

čo obstojí predo mnou?!“

 

45 Preto čujte rozhodnutie Pánovo,

ktoré vyniesol nad Babylonom,

a jeho úmysly, ktoré uvážil

proti krajine Chaldejcov.

Áno, odvlečú ich ako najmenšie z oviec,

ich nivy sa zdesia nad nimi.

46 Od hrmotu: „Podmanený je Bábel!“

zem sa otrasie

a krik počujú medzi národmi.

 
1. Dlhé proroctvo o Babylone nie je jednotná báseň, ale skôr zbierka básní, ktoré majú ten istý predmet: pád Babylonu, ktorý bol postrachom Východu a zničil Judské kráľovstvo. Preto v ňom niet ani nejakej myšlienkovej ucelenosti. – Mnohí, a to aj niektorí katolíci, sa domnievajú, že toto proroctvo alebo aspoň jeho väčšiu časť nenapísal Jeremiáš.
2. Slová v zátvorke nepatria asi do pôvodnej osnovy. – O Bélovi pozri pozn. k Iz 46, 1. – Merodach je Marduk, hlavný boh hlavného mesta Babylonského kráľovstva, Babylonu, kde mal veľký chrám; tento chrám bol jedným z divov sveta, volal sa E-sag-ila. Niekedy aj Marduka volali Bélom, pánom.
3. Nepriateľ od severu sú Médi a Peržania.
13. Porov. 49, 17.
16. O ničiacom meči pozri pozn. k 25, 38; porov. 46, 16.
17. Spomína sa tu zánik Severného (721 pred Kr.) a Južného (586) kráľovstva Izraelitov.
19. O Karmeli pozri pozn. k Iz 33, 9. – O Bášane Iz 2, 13. – O Galaáde 8, 22.
21. Merataim sa volalo južné pobrežie Babylonu pri Perzskom zálive. Pekod („klin“: Pukudu) bolo meno akéhosi aramejského kmeňa na východe stredného Babylonu. Ale obe mená sú aj alegorickým označením celého Babylonu: Merataim znamená: „dvojnásobná vzbura“; Pekod: „navštívenie“.
28. Slová, ktoré sme dali do zátvoriek, v LXX chýbajú. Dostali sa sem asi z 51, 11.
38. Babylončania sa báli svojich bohov a zobrazovali si ich v strašidelných podobách.
40. Porov. 49, 18.
41. Pozri pozn. k v. 3. Verše 41 – 43 porov. s veršami 6, 22 – 24.
44 – 46. Porov. s 49, 19 – 21.
Kniha proroka Jeremiáša