Kniha proroka Jeremiáša

Kniha proroka Jeremiáša

39 Súd nad Sedekiášom. –  1 (V deviatom roku judského kráľa Sedekiáša, v desiatom mesiaci, pritiahol babylonský kráľ Nabuchodonozor a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehal ho. 2 V jedenástom roku Sedekiáša, v štvrtom mesiaci, piaty deň mesiaca, prelomili hradby),  3 vošli všetci vojvodcovia babylonského kráľa a usadili sa v strednej bráne: veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, rabsaris Nabušerban, rab-mág Nergalsareser a všetci ostatní vojvodcovia babylonského kráľa.  4  Keď ich však judský kráľ Sedekiáš a všetci bojovníci uvideli, ušli; v noci vytiahli z mesta cestou cez kráľovskú záhradu, cez bránu medzi dvoma múrmi, a dali sa smerom k Arabe.  5 Chaldejské vojsko ich prenasledovalo, Sedekiáša dochytili na Jerišských poliach, zajali ho, zaviedli k babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi do Rebly v krajine Emat a on vyriekol nad ním súd. 6 Babylonský kráľ dal v Reble pobiť Sedekiášových synov pred jeho očami; aj všetkých jeruzalemských šľachticov dal babylonský kráľ pobiť. 7 Sedekiášovi oslepil oči a spútal ho okovami, aby ho odviedol do Babylonu. 8 Kráľov dom a domy ľudí Chaldejci vypálili a múry Jeruzalema zrúcali. 9 Zvyšok ľudí, ktorí ešte zostali v meste, utečencov, ktorí ušli k nemu, a všetok ostatný ľud odviedol veliteľ telesnej stráže Nabuzardan do Babylonu. 10 Ale najchudobnejších ľudí, ktorí nemali nič, nechal veliteľ telesnej stráže Nabuzardan v judskej krajine a dal im v ten deň vinice a polia.

 

Prisľúbenie Abdemelechovi. – 11 Ohľadne Jeremiáša prikázal však babylonský kráľ Nabuchodonozor veliteľovi telesnej stráže Nabuzardanovi toto:  12 „Zaujmi sa ho, maj na ňom svoje oči a neurob mu nič zlé, ale zaobchádzaj s ním tak, ako ti on povie.“ 13 A veliteľ telesnej stráže Nabuzardan, rabsaris Nabušerban, rab-mág Nergalsareser a všetci veľmoži babylonského kráľa  14 dali priviesť Jeremiáša zo strážneho nádvoria a odovzdali ho Godoliášovi, synovi Achikama, syna Safanovho, aby ho prepustil domov. Zostal teda uprostred ľudu.

15 K Jeremiášovi však, keď bol uväznený v strážnom nádvorí, prehovoril Pán takto: 16 „Choď a povedz Etiópčanovi Abdemelechovi: Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Hľa, ja splním svoje slová proti tomuto mestu na jeho nešťastie, nie na blaho; splnia sa pred tebou v tento deň.  17 Ale teba vyslobodím v ten deň – hovorí Pán –, nedostaneš sa do rúk mužov, ktorých sa bojíš. 18 Áno, naisto ťa vyslobodím, nepadneš pod mečom, svoj život budeš mať za korisť, pretože si dôveroval vo mňa“ – hovorí Pán.

 
1 n. Tieto verše nepatria asi do pôvodného textu. Bola to okrajová poznámka niektorého čitateľa, ktorá sa omylom dostala do osnovy.
3. Tento verš je veľmi porušený, mená a tituly treba v ňom opraviť podľa verša 13. – Rabsaris bol titul náčelníka eunuchov. Titul rab-mág je neistý. Možno, že to bol pôvodne titul náčelníka babylonských kňazov (mágov). – Stredná brána bola asi na severnej strane mestského opevnenia.
4 – 10. Pozri kap. 52.

4. Araba je kotlina Jordánu a jej pokračovanie južne od Mŕtveho mora až po Elatský záliv; porov. 2 Kr 25, 4. Vg prekladá toto vlastné meno slovom „púšť“. Kráľovská záhrada bola kdesi tam, kde sa stretá údolie Kedronu s údolím Ben Hinnom. Tam musela byť aj „Brána medzi dvoma múrmi“.
5. Pozri úvod. – O Emate aj pozn. k Iz 10, 9.
12. Výraz: „maj na ňom oči“ rozumie Nabuchodonozor dobromyseľne, chce, aby sa jeho vojvodca staral o prorokovu bezpečnosť.
14. O Godoliášovi pozri úvod.
17. Abdemelech dôveroval v Pána, lebo veril slovám jeho proroka Jeremiáša a dal ho vyslobodiť z cisterny.
Kniha proroka Jeremiáša