Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Založenie mesiášskeho kráľovstva, kap. 11

 

Mesiáš

 

11  1 Z pňa Jesseho vypučí ratolesť

a z jeho koreňov výhonok vykvitne.

 2 A spočinie na ňom duch Pánov:

duch múdrosti a rozumu,

duch rady a sily,

duch poznania a bohabojnosti;

3 a naplní ho bázeň pred Pánom.

Nie podľa zdania očí bude súdiť,

ani podľa počutia karhať,

 4 ale v pravde bude súdiť maličkých

a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme.

I porazí zem prútom svojich úst

a dychom svojich perí usmrtí zlosyna.

5 Pravda bude pásom jeho bedier

a vernosť opaskom jeho drieku.

 

Pokojamilovnosť ríše mesiášskej

 6 Vtedy bude vlk bývať s baránkom

a leopard spočívať s kozliatkom;

i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu

a drobný chlapček ich bude zavracať.

7 Krava i medveď budú sa pásť,

ich mláďatá budú ležať spolu

a lev bude ako vôl žrať slamu.

8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada,

do jamy vretenice siahne rukou odkojenča.

9 Nebudú zle robiť a nebudú škodiť

na celom mojom svätom vrchu;

lebo zem bude plná poznania Pána,

ako vody pokrývajú more.

 

Spása pohanov a Izraelitov

10 V ten deň

bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov,

budú ho vyhľadávať kmene

a jeho príbytok bude slávny.

 11 V ten deň

Pán zase zdvihne ruku,

aby získal zvyšok ľudu,

ušetrený Asýrskom, Egyptom,

Patrosom, Kušom, Elamom,

Senaárom, Ematom a ostrovmi  mora.

12 Zdvihne zástavu k národom,

zhromaždí vysťahovalcov Izraela

a Júdových roztratených pozbiera

zo štyroch strán sveta.

13 Zmizne žiarlivosť Efraima

a nepriatelia Júdu budú vyhubení.

Efraim nebude žiarliť na Júdu

a Júda nebude utláčať Efraima.

 14 Lež zaletia na svah Filištíncov k západu

a spolu olúpia synov Východu.

Edom a Moab bude ziskom ich rúk

a synovia Amona budú ich poslúchať.

 15 Pán vysuší jazyk Egyptského mora

svojím dychom horúcim

a vztiahne ruku nad Rieku,

rozbije ju na sedem potokov

a umožní ju prekročiť v obuvi.

16 I bude mať cestu zvyšok ľudu,

čo bude ušetrený Asýrskom,

ako ju mal Izrael v deň,

keď vychádzal z egyptskej krajiny.

 
1. Ratolesť, výhonok, ktorý vykvitne z pňa Jesseho, je Emanuel – Mesiáš. Jesse (podľa iného prepisu: Izai) bol otec kráľa Dávida. Niektorí, najmä starší katolícki spisovatelia, pod ratolesťou z koreňa Jesseho rozumejú preblahoslavenú Pannu Máriu a pod výhonkom, kvetom, rozumejú Pána Ježiša. Súčasní však ratolesť i výhonok vysvetľujú o Pánu Ježišovi; tento výklad lepšie zodpovedá duchu hebrejského básnictva. Zato však v modlitbách aj Pannu Máriu môžeme volať menom „koreň Jesse“, veď aj ona pochádza z rodu Jesseho.
2 n. Pôvodina spomína len šesť rozličných darov Ducha Svätého, dar bázne pred Pánom sa tu uvádza dva razy. LXX a Vg miesto toho spomínajú ako šiesty dar „nábožnosť“ a len raz ako siedmy dar „bázeň pred Pánom“. Katolícki odborníci teda neučia nesprávne, keď hovoria o siedmich daroch Ducha Svätého.
4. Spasiteľ premôže a skrotí zlosynov svojím učením a príkazmi.
6 – 9. Tieto verše obrazne opisujú pokojamilovnosť mesiášskeho kráľovstva. Hovorí sa, že mesiášske učenie dokáže zmeniť dravých, zlostných ľudí na pokojamilovných a krotkých.
11. Do Mesiášovho kráľovstva sa dostanú zvyšky Izraelitov, roztratených v rozličných krajinách. – Patros bol Horný Egypt s hlavným mestom Téby. Južne odtiaľ bol Kuš, Etiópia. Elam s hlavným mestom Súzy bol východne od Babylonskej ríše. Senaárom sa volá časť Babylonskej ríše. O Emate pozri 10, 9.
14. „Synovia Východu“ sú kočovné kmene arabskej púšte.
15. Jazyk Egyptského (Červeného) mora je Heroopolitánsky (dnes Suezský) záliv, cez ktorý Izraeliti zázračne prešli pri východe z Egypta.
Kniha proroka Izaiáša