Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

9. Povzbudenie zatvrdnutého ľudu, kap. 48

 

Zatvrdnutý národ

48  1 Čujte toto, dom Jakubov,

čo sa menomIzrael

a čo ste vyšli z útrob Júdových,

čo prisahajú na Pánovo meno

a honosia sa Bohom Izraela,

nie pravdou a spravodlivosťou.

2 Veď sa volajú podľa svätého mesta

a spoliehajú sa na Boha Izraela,

Pán zástupov je jeho meno:

3 „Predošlé veci zjavil som oddávna,

z mojich úst vyšli, oznámil som ich,

náhle som učinil, že sa splnili.

 4Lebo som vedel, že si tvrdý,

žilou železnou je tvoja šija

a tvoje čelo z kovu;

5zvestoval som ti to oddávna,

skôr než by sa stalo, som ti oznámil,

by si nepovedal: »Moja modla to spravila,

môj obraz a moja socha to rozkázala.«

6Počul si, hľaď na to všetko! –

A či vy nerozhlásite?

Odteraz ti zvestujem veci nové

a veci skryté, o ktorých nevieš.

7 Teraz sú tvorené, nie oddávna,

predo dňom si veru o nich nevedel,

aby si nepovedal: »Hľa, vedel som o tom!«

8 Ani si nepočul, ani si nevedel,

ani ucho nemáš dávno otvorené.

Veď som vedel, celkom neverný si

a od lona matky sa voláš vzbúrencom.

9 Pre svoje meno zdržujem svoj hnev

a pre svoju slávu miernim sa k tebe,

že som ťa nezničil.

 10 Hľa, vytápal som ťa, nie však ako striebro,

skúšal som ťa v peci biedy.

11 Pre seba, pre seba to spravím,

veď ako by sa znesvätilo moje meno?!

A svoju slávu inému nedám.“

 

Dobrotivý Boh

12„Počúvaj mňa, Jakub a Izrael,

môj pozvaný,

to som ja, ja prvý

a ja aj posledný.

13 Veď moja ruka založila zem

a moja pravica roztiahla nebesá.

Ak zavolám na ne,

stoja tu razom.“

 14 Zhromaždite sa všetci a čujte

– kto z nich oznámil tieto veci? –

Koho Pán miluje, vyplní jeho vôľu v Bábeli

a jeho rameno na Chaldejcoch.

15 „Ja, ja som hovoril a povolal som ho,

priviedol som ho a cesta sa mu zdarí.

16 Poďte ku mne, čujte toto:

Od počiatku som nehovoril skryte,

od času, čo sa to deje, som prítomný.“

Teraz však Pán, Jahve, poslal mňa a svojho Ducha.

17 Toto hovorí Pán,

tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela:

„Ja som Pán, tvoj Boh,

čo ťa učím, aby si mal úspech,

čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť.

18 Keby si si bol všímal moje rozkazy,

bol by tvoj pokoj ako rieka

a tvoje blaho ako morské vlny.

 19 A bolo by ako piesku tvojho potomstva

a plodov tvojho lona ako jeho zrniek,

nebolo by zničené ani vyhubené

tvoje meno predo mnou.“

20 Vyjdite z Bábela, utečte z Chaldejska,

hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to,

poroznášajte to až do končín zeme,

vravte: Pán vykúpil svojho sluhu, Jakuba.

21 A nežíznili, keď ich viedol pustinou,

vode dal vyvierať pre nich zo skaly,

rozštiepil skalu a rinuli sa vody.

22 Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán.

 
1. Božia reč, ktorú majú Izraeliti počúvať, sa začína až 3. veršom.
4. Tvrdošijnosť sa tomuto národu vyčíta odpradávna (Ex 32, 9; 33, 3 – 5; 34, 9; Dt 9, 6. 13. 27; 31, 27).
10. Porov. 1, 25.
14 n. Pán predpovedal Kýrove úspechy a z tohto sa Izraeliti môžu presvedčiť, že tento Boží vyvolený vykoná v Babylone iba to, čo je Božia vôľa.
19 – 22. Väčšina národa zahynula pre neposlušnosť. Tí však, čo zostali, pôjdu z Babylonu s jasotom. Na ceste do vlasti bude Boh konať kvôli nim zázraky ako pri východe z Egypta. No spásy sa dostane len dobrým, neposlušní ju darmo čakajú.
Kniha proroka Izaiáša