Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

4. Moabsko

 

Pohroma

15  1 Výrok nad Moabom.

Áno, za noci bol zničený, Ar Moab zhynul;

áno, za noci bol zničený, Kír Moab zhynul.

 2 Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať,

na Nebu a na Madabe kvíli Moab:

na každej hlave plešina, každá brada oholená,

3 na jeho cestách obliekajú sa do vrecovín,

na jeho strechách a uliciach

všetko kvíli, rozplakáva sa.

 4 Hesebon a Eleale volá,

až k Jase počuť ich hlas,

preto sa chvejú bedrá Moabu,

jeho duša sa chveje.

 5 Moje srdce volá pre Moab.

Jeho ubehlíci sú až v Segore,

v Eglat – Šelišija.

Áno, na výstupy Luitu vystupujú v plači,

áno, na ceste k Horonaimu stupňujú krik pre skazu.

 6 Áno, vody Nimrimu sa na púšť obrátia,

áno, vyschla tráva, zhynula byľ,

niet viacej zelene.

 7 Preto svoje zvyšky a svoje zásoby

nesú k potoku Vŕb.

 8 Áno, krik obkľučuje hranice Moabu,

až po Eglaim jeho kvílenie

a po Beer-Elim jeho kvílenie.

 9 Áno, vody Dimonu sú plné krvi,

lebo na Dimon uložím ďalšie:

na zachránených Moabu leva

i na tých, čo ostanú v krajine.

 
1. Mesto Ar Moab ležalo východne od Mŕtveho mora a južne od rieky Arnon, kde sú dnes zrúcaniny Er-Rabbe. Južne od neho ležalo mesto Kír Moab.
2. Severne od rieky Arnon ležalo mesto Dibon. „Domom“ sa tu rozumie asi chrám moabského boha Kamoša. – Nebo tu nie je vrch (Dt 34, 1), ale mesto (Nm 32, 38), ktoré, ako aj mesto Madaba, ležalo severne od Arnonu.
4. Bedrami označuje hebrejská reč vnútro, dušu. – Mestá Hesebon a Eleale ležali východne od Jordánu, naproti Jerichu. Poloha mesta Jasa je neistá; podľa Euzébia ležalo medzi Dibonom a Madabou.
5. Segor bol juhovýchodne od Mŕtveho mora. O mestách „Tretí Eglat“, Luit a Horonaim nevieme nič bližšie. Ináč je tento verš veľmi nejasný i v pôvodine, i v prekladoch.
6. Nimrim je asi potok Numera, ktorý sa na juhovýchode vlieva do Mŕtveho mora.
7. Potok Vŕb je asi potok Sared (Nm 21, 12), dnes Wadi el-Chesa.
8. Nárek sa bude ozývať po celej krajine. Eglaim (Vg: Gallim) ležalo na juhu, Beer-Elim (Vg: studňa Elim) na severe Moabu.
9. Dimon je mesto Dibon (verš 2).
Kniha proroka Izaiáša