Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

2. Povolanie osloboditeľa, kap. 41

 

Víťaz od východu

41  1 Počúvajte ma, ostrovy,

a národy nech si obnovujú silu,

nech sa priblížia a nech hovoria,

spolu sa dostavíme na súd.

 2 Ktože vzbudil od východu toho,

ktorému kráča v pätách spása?

Vydal napospas národy

a podrobil kráľov,

na prach ich obracia jeho meč

a jeho kuša na zmietanú plevu.

3 Stíha ich, kráča nerušený,

nohy sa mu ani netýkajú zeme.

4 Kto to spravil? Kto učinil?

Ten, čo rody volá od počiatku.

Ja, Jahve, prvý

a ten istý som i posledný.

5 Ostrovy vidia a boja sa,

končiny zeme sa trasú,

blížia sa a prichádzajú.

 6 Navzájom si pomáhajú,

navzájom si volajú: „Rezko!“

7 Majster posmeľuje zlatníka,

ten, čo kladivom hladí, toho, čo kuje mlatkom,

hovorí o liatine: „Dobrá je“

a upevní ju klinmi, že sa nepohne.

 

Boží ľud sa nemá čo báť

 

Ty však, Izrael, sluha môj,

Jakub, ktorého som vyvolil,

potomstvo Abraháma, môjho priateľa,

9 teba som chopil od končín zeme,

z jej okrajov som ťa povolal

a riekol som ti: „Ty si môj sluha,

teba som vyvolil a nezavrhol.“

10 Neboj sa, veď som s tebou ja,

neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,

posilňujem ťa, ba pomáham ti,

držím ťa svojou spásnou pravicou.

11 Hľa, zahanbia sa a vyjdú na posmech

všetci, čo sa zlostia na teba,

budú ako nič a zahynú tí,

čo sa pravotia s tebou.

12 Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých,

čo sa s tebou hádajú;

budú ako nič a ako márnosť tí,

čo broja proti tebe.

13 Lebo ja som Pán, tvoj Boh,

čo ťa za pravicu držím,

ktorý ti hovorím:

„Neboj sa, ja ti pomáham.“

 14 Nebojže sa, červíček Jakub,

chrobáčik Izrael!

Ja ti pomáham – hovorí Pán –,

tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.

15 Hľa, spravím ťa mláťačkou ostrou,

novou, mnohozubou,

rozmlátiš a rozdrvíš vrchy

a pahorky na plevu obrátiš.

16 Viať ich budeš, uchytí ich vietor

a víchrica ich rozpráši,

ty však budeš plesať v Pánovi,

Svätým Izraela pýšiť sa.

 

Zázračné zásahy Božie

 17 Chudáci a bedári

hľadajú vodu a niet jej,

jazyk im zosychá od smädu.

Ja, Pán, ich vyslyším,

Boh Izraela, neopustím ich.

18 Otvorím v pustinách rieky

a vprostred údolí pramene,

obrátim púšť na vodné studienky

a suchú zem na žriedla vôd.

 19 Zasadím do púšte céder,

agát, myrtu a olivový strom,

vsadím do pustiny cyprus,

brest a jedľu pospolu,

20 nech vidia a dozvedia sa,

nech uvážia a razom pochopia,

že to ruka Pánova spravila,

stvoril to Svätý Izraela.

 

Modly sú neschopné

 21 Predneste svoj spor, hovorí Pán,

prineste si dôkazy, vraví kráľ Jakubov.

22 Nech prídu a nech nám zjavia,

čo sa má stať.

Ktoréže veci sú prvšie?

Povedzte, nech pochopíme

a zvieme ich výsledky,

alebo nám povedzte, čo príde.

23 Povedzte, čo príde v budúcnosti,

a budeme vedieť, že ste bohmi,

ba urobte či už dobré a či zlé,

nech žasneme a razom vidíme!

24 Hľa, vy nivoč ste len

a dielo vaše je ničomné,

ohavník si vás vyvolí.

 

Len Boh vedel o svojom víťazovi

 25 Vzbudil som ho – od severu prišiel –

od východu slnca toho, čo vzýva moje meno,

rozdlávi kniežatá ako blato

a ako hrnčiar rozšliapava hlinu.

 26 Kto to zvestoval od začiatku, aby sme vedeli,

a od pradávna, by sme povedali: „Pravdu má.“?

Veď nik nezvestoval, veď nik nehlásal,

veď nik nepočul vašu reč.

27 Prvý (vravím) Sionu: „Hľa, tu sú!“

a Jeruzalemu dám hlásateľa blaha.

28 Ak sa obzerám, niet nikoho,

niet medzi nimi radcov,

čo by odvetili, keď sa ich opýtam.

29 Hľa, tí všetci ničím sú

a ich skutky sú ničotou,

vzduch a prázdnota sú ich liatiny.

 
1. Boh chce dokázať, že sa stará o svoj ľud. Najpresvedčivejšie je súdne dokazovanie, preto prorok často používa obraz súdneho konania. Pri takomto obraze nie je potrebné hľadať podobnosť v každej jednotlivosti.
2. Víťaz, ktorého Boh vzbudil od východu a ktorý vyslobodil jeho národ zo zajatia, je Kýros.
6 n. Pohania darmo hľadali pomoc pred Kýrom u svojich modiel. Tie sú iba bezmocným dielom ľudských rúk.
14. Boh volá svoj národ červíčkom, lebo ho nepriateľ tak pokoroval, že sa podobal červíčkovi v prachu.
17 n. Pri východe z babylonského zajatia sa budú opakovať zázraky, ktoré konal Boh, keď vyviedol svoj ľud z Egypta.
19. Agát nie je náš dnešný agát, ale strom, ktorý sa volal egyptský tŕň, preto sa vo Vg nachádza nečakaný výraz „tŕň“. Myrta je vždyzelený ker, častý najmä na pobreží Stredozemného mora. Cyprus je druh ihličnatých stromov a tiež nikdy nestráca zeleň. Meno má od ostrova Cyprus, lebo Gréci a Rimania ho poznali odtiaľ.
21 n. Boh volá modly k súdnemu dokazovaniu (porov. pozn. k veršu 1).
25. Médsko-perzský kráľ Kýros prichádzal aj od východu, z Perzie, aj od severu, z Médska.
26 n. Modly prehrali súdny spor, lebo nie ony, ale Pán predpovedal záchranu Jeruzalema a skazu Babylonu. Pozri 13, 17 a 21, 2.
Kniha proroka Izaiáša