Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Boh požehná potomstvo národa

44 1 A tak teraz čuj, Jakub, sluha môj,

Izrael, somvyvolil.

2 Toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril,

ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti:

„Neboj sa, sluha môj, Jakub,

miláčik, ktorého som si vyvolil!

 3 Veď rozlejem vody na to, čo je smädné,

a riavy na vyschnutú zem,

vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo,

svoje požehnanie na tvoje vetvy.

4 I budú rásť uprostred zelene

ako vŕby pri potokoch vôd.

5 Tento hovorí: »Pánov som«

a tamten volá v mene Jakuba,

tento si píše: »Pánov« na ruku

a menom Izraela sa nazýva.“

 

Len Jahve je Boh

6 Toto hovorí Jahve, kráľ Izraela,

vykupiteľ jeho, Pán zástupov:

„Ja som prvý a ja som posledný,

okrem mňa nieto Boha.

7 Kto je ako ja, nech stojí a nech volá,

nech to oznámi, nech mi to predloží!

Kto zvestúva oddávna budúcnosť? –

A to, čo má prísť, nech nám oznámia!

 8 Nože, nebojte sa a netraste sa!

Či som vám nezvestoval už dávno

a neoznámil som vám? Veď vy ste mi svedkami.

Či je Boh okrem mňa?

Nie, nieto Skaly, nijakého nepoznám.“

 

Nerozumnosť modlárstva

9 Tvorcovia modiel sú ničomní všetci

a ich miláčikovia neprospejú.

Ich svedkovia nič nevidia

a nič nezvedia, aby sa zahanbili.

10 Kto urobil boha a ulial sochu,

aby mu neprospela?

11 Hľa, všetci jeho stúpenci sú v hanbe

a umelci, tí sú iba z ľudí.

Nech sa zídu všetci, nech sa postavia,

budú sa triasť a hanbiť zároveň.

12 Majster železa ostrí dláto

a pracuje uhlím,

stvárňuje kladivami,

utvára svojím mocným ramenom.

Ak vyhladne, vysilí sa,

ak nepije vodu, omdlie.

13 Majster dreva rozťahuje mieru

a zakresľuje rydlom,

vypracúva kresačkou

a obkresľuje kružidlom;

i urobí z toho obraz muža,

ako skvost človeka, čo má bývať v dome.

14 Vytne si cédre, vezme haštru a dub,

vyberie si v stromoví hory;

zasadí sosnu, aby vzrastala dažďom.

15 A bude človeku na palivo,

vezme z neho a zohreje sa,

áno, zapáli a napečie chleba,

aj boha z neho spraví a klania sa mu,

urobí modlu a korí sa jej.

16 Polovičku spáli v ohni,

pri polovičke požíva mäso,

pečienku pečie a nasýti sa,

aj sa zohreje a povie: „Ej,

ale som sa zohrial, cítim oheň!“

17 A zvyšok spracuje na boha, modlu,

korí sa mu a poklonkuje,

modlí sa k nemu a vraví:

„Vysloboď ma, veď si mi bohom!“

18 Nevedia a nechápu,

lebo majú zaslepené oči, že nevidia,

a ich srdcia nechápu.

19 Nepremieta si v srdci,

nevie a neuvažuje takto:

„Polovicu z neho som spálil v ohni,

hej, nad jeho uhlím som napiekol chleba,

upiekol som mäso a nasýtil som sa;

a zo zvyšku mám spraviť ohavu?

Polenu dreva sa mám koriť?“

20 Pasie sa na popole,

zblúdilo mu srdce, zvádza ho,

ale on si nezachráni dušu a nepovie:

„Či nemám lož v pravici?“

 

Boh zachráni Izrael

21 Spomínaj na to, Jakub,

Izrael, veď si mojím sluhom,

stvoril som ťa, ty si mojím sluhom,

Izrael, nezabudnem na teba.

22 Zotriem ako oblak tvoje hriechy

a ako mrak tvoje previnenia,

vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.

 23 Plesajte, nebesá, veď Pán to spravil;

jasajte, hlbiny zeme,

plesaním zaznejte, vrchy,

les a všetko stromovie v ňom,

pretože Pán vykúpil Jakuba,

preslavuje sa na Izraelovi.

 

6. Kýrova úloha, 44, 24 – 45, 8

 

Boh posiela Kýra

24Toto hovorí Pán, ktorý ťa vykúpil

a ktorý ťa formoval od materského lona:

„Ja som Pán, čo som všetko stvoril,

nebesá som sám roztiahol,

zem som rozprestrel vlastnou mocou.

 25 Ničím znamenia veštcov

a hádačov šialencami spravím,

mudrcov nazad zavraciam

a ich múdrosť mením v nerozum.

26 Uplatňujem slovo svojho sluhu

a plán svojich poslov spĺňam.

Vravím Jeruzalemu: »Buď obývaný!« –

a mestám Judska: »Buďte zbudované!« –

a jeho zrúcaniny postavím.

 27 Hlbine hovorím: »Vyschni!« –

a tvoje rieky vysuším.

 28 Kýrovi vravím: »Môj pastier,

splníš každú moju žiadosť.«

On povie Jeruzalemu: »Zbuduj sa!«

a chrámu: »Buď založený!«“

 

 

3 – 5. Výrok týchto veršov treba rozumieť v duchovnom zmysle. Aj spomedzi cudzincov sa mnohí obrátia k pravému Bohu. Títo budú rozličným spôsobom hlásať, že patria pravému Bohu a chcú byť členmi jeho národa.
8. Porov. 17, 10; 26, 4; 30, 29.
23. Prorok vo svojom videní vidí už oslobodený národ, preto volá vesmír k radostnému chválospevu.
25. Predpovede veštcov, ktorých bolo v Babylone mnoho, sa nesplnia, a tak sa dokáže, že sú šialenci.
27. Ak bude treba, Boh opäť umožní svojmu ľudu cestu cez vodu, ako pri východe z Egypta cez Červené more a cez Jordán.
28. Boh predpovedá aj meno muža, ktorý rozkáže znovu vybudovať Jeruzalem. Je pravda, že predpovedanie mena niektorého človeka je mimoriadna vec, ale každé proroctvo je mimoriadne a niet príčiny pochybovať, že Boh predpovedal aj meno tohto perzského kráľa. – Boh volá Kýra pastierom, lebo sa má starať o Boží ľud ako pastier o stádo.
Kniha proroka Izaiáša