Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

6. Proti Asýrčanom

 

Boh záchranca

33  1 Beda ti, ničiteľ, sám však neničený,

​a lupič, sám však neolúpený!

Až skončíš ničenie, zničia ťa,

až dovŕšiš lúpenie, olúpia ťa.

2 Pane, zmiluj sa nad nami, v teba dúfame,

buď naším ramenom každé ráno

a našou spásou v čase tiesne!

3 Pred hlasom hrmotu utečú národy,

a keď sa pozdvihneš, kmene sa rozpŕchnu.

 4 Nakopíte korisť, ako sa kopia kobylky,

poskokom koníčkov poskočíte na ňu.

5 Velebný je Pán, veď býva na výsosti,

naplňuje Sion právom a spravodlivosťou.

6 Jeho časy budú bezpečné,

bohatstvo spásy, múdrosť a poznanie

a bázeň pred Pánom bude jeho poklad.

 

Tieseň a záchrana

 7 Hľa, hrdinovia volajú vonku,

poslovia pokoja horko plačú.

8 Pusté sú chodníky, zanikli pútnici.

Zrušil zmluvu, opovrhol mestami,

znevažoval ľudí.

 9 Smúti, uvädá zem, hanbí sa Libanon, vyschýna,

Sáron je podobný púšti, opršal Bášan a Karmel.

10 „Teraz povstanem,“ hovorí Pán,

„teraz sa vyvýšim, teraz sa zdvihnem.

11 Počali ste seno, porodíte plevu,

váš dych je ohňom, pohltí vás.

12 Národy budú spálené sťa vápenec,

odťaté tŕnie sa spáli na ohni.

 

 13 Čujte, vzdialení, čo som urobil,

a blízki, poznajte moju moc!“

14 Trasú sa hriešnici na Sione,

pokrytcov zachvacuje strach:

„Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje?

Kto z nás môže bývať s večným požiarom?

15 Kto kráča v pravde a hovorí priamo,

odmieta násilný zisk,

potriasa rukami, aby sa nedotkol úplatku,

zapcháva si uši, aby nepočul o krvi,

a oči zatvára aby zlo nevidel:

16 Ten bude bývať na výsostiach,

skalopevný je jeho hrad,

dostane chleba a voda sa mu neminie.“

 

 17 Kráľa v jeho kráse uzrú tvoje oči,

uvidia rozsiahlu krajinu.

 

Zlo pominulo

 18 Tvoje srdce spomína na hrôzu:

„Kde je, čo sčitoval? – Kde je, čo zvažoval? –

Kde je, čo zratúval veže?“

19 Neuvidíš bezočivý národ,

národ s rečou nejasnou, že ho nerozumieť,

a brblavým jazykom, že ho nemožno pochopiť.

20 Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov,

tvoje oči uzrú Jeruzalem,

príbytok bezpečný, stánok neprenosný.

Jeho kolíky sa nikdy nevytiahnu,

ani jeden jeho povraz sa neroztrhne.

 21 Ba Velebný, Pán, tam bude pre nás

namiesto prúdov, riek, brehov širokých.

Veslová loď po nich neprejde

a pyšná loď ich neprepláva.

22 Lebo Pán je naším sudcom,

Pán naším zákonodarcom.

Pán je naším kráľom, on nás spasí.

 

23 Tvoje povrazy sú popustené,

neudržia podstavec sťažňa,

nerozvinú zástavu.

 

Vtedy sa bude deliť veľká korisť,

kuľhaví budú hojne plieniť.

24 Nik z obyvateľov nepovie: „Chorý som.“

Ľudu, čo tam býva, je odpustený hriech.

1. Ničiteľ a lupič je Asýrčan.
4. Oslobodený národ si nahromadí korisť.
7 n. Posli, ktorých kráľ Ezechiáš poslal k Sennacheribovi (2 Kr 18, 14 – 16), sa vrátili so žiaľom, lebo nevyjednali pokoj. Asýrsky kráľ nedodržal zmluvu a spustošil celú krajinu.
9. Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe = Jafa až po vrch Karmel. O Bášane pozri pozn. k 2, 13. Karmel je vrch pri Stredozemnom mori, na juhu územia kmeňa Aser. Dnes sa volá Džebel Mar Eliás.
13 – 16. Pred Pánom sa trasú nielen pohania, ale aj hriešni Izraeliti. Tí nikdy nebudú bývať v Božej prítomnosti. Boha tu prorok volá „ohňom, čo stravuje“ a „večným požiarom“. U Boha budú prebývať len spravodliví (porov. Ž 15 a 24).
17. Kráľ je Boh; porov. v. 22.
18. Korisť a veže si spočítavali Asýrčania.
21 – 23. Ochranou veľkých miest bývali rieky. Pre sväté mesto bude takouto ochranou sám Pán. Pravda, zatiaľ je Jeruzalem blízko pred stroskotaním ako loď, neschopná plavby. Ale Boh mu odpustí viny a získa víťazstvo.
Kniha proroka Izaiáša