Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Vykúpenie Jeruzalema

  1.  1 Vzbuď sa, vzbuď sa,

obleč si, Sion, svoju moc;

obleč si šatu svojej nádhery,

sväté mesto, Jeruzalem,

 

veď už viac do teba nevstúpi

neobrezaný a nečistý!

 2 Stras zo seba prach, povstaň,

posaď sa, Jeruzalem,

roztvor putá svojho hrdla,

zajatá dcéra sionská!

 3 Bo takto hovorí Pán:

„Zadarmo ste boli predaní

a bez peňazí budete vykúpení.“

4 Lebo toto hovorí Pán, Jahve:

„Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud

a Asýr ho pre nič utláčal.

5 Teraz však, čo tu mám? – hovorí Pán.

Veď bol vzatý môj ľud zadarmo,

jeho nadvládcovia hulákajú – hovorí Pán –

a stále, každý deň, mi potupujú meno.

6 Preto môj ľud spozná moje meno,

preto v ten deň (spozná),

že som to ja, čo vraví: Hľa, tu som!“

 

Radosť z vykúpenia

 7 Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti,

čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho,

oznamuje spasenie,

hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“

8 Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas

a plesajú zároveň,

lebo zoči-voči hľadia

na Pánov návrat na Sion.

9 Plesajte, jasajte spolu,

sutiny Jeruzalema,

veď Pán potešil svoj ľud,

vykúpil Jeruzalem!

 10 Pán si obnažil sväté rameno

pred očami všetkých národov

a všetky končiny zeme uvidia

spásu nášho Boha.

 11 Choďte, choďte, vyjdite odtiaľ,

nečistého sa netýkajte,

vyjdite z jeho stredu, očistite sa

vy, čo nosíte Pánove nádoby.

12 Veď nie v náhlosti vyjdete

a nepôjdete útekom,

lebo pred vami pôjde Pán

a Boh Izraela uzavrie vaše rady.

 

5. Štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi, 52, 13 – 53, 12

 

Zástupné utrpenie

 13 Hľa, úspech bude mať môj služobník,

pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi.

14 Ako sa nad ním zhrozili mnohí,

veď neľudsky je znetvorený jeho výzor

a jeho obraz je nepodobný človeku,

15 tak ho budú obdivovať mnohé národy,

králi si pred ním zatvoria ústa.

Veď uvidia, o čom sa im nevravelo,

a poznajú, čo neslýchali!

 

 
2. Na starovekom Východe sa dávali zajatcom putá aj na hrdlo, ako to ukazujú vyobrazenia z tých čias.
3 n. Porov. 50, 1.
7 n. Prorok veľmi živo opisuje návrat zajatcov na Sion. Vidí posla, ktorý oznamuje príchod pútnikov, a tak aj príchod novej doby, doby spásy a pokoja. Na múroch Jeruzalema hliadky vítajú Pána, ktorý sa so svojím národom vracia na Sion.
10. Kto sa dáva horlivo do práce, vyhrnie si rukávy. S podobnou horlivosťou sa dal Pán do diela vyslobodenia.
11. Dotyk niektorých vecí Izraelitov znečisťoval. Takto znečistení sa nesmeli dotýkať posvätných vecí. Preto tí, čo mali niesť do Jeruzalema posvätné chrámové nádoby, sa museli najprv očistiť rôznymi obradmi.
13 – 15. Tieto verše sú už úvodom k štvrtej a poslednej, no najkrajšej a najdôležitejšej piesni o Pánovom služobníkovi. V úvode predstavuje svojho služobníka sám Boh. Predošlé piesne mohli vzbudzovať dojem, že pôsobenie Pánovho služobníka bude bezúspešné, preto Boh predpovedá jeho úspechy a slávu.
Kniha proroka Izaiáša