Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

5. Spása sa blíži, kap. 62

 

Prijatí na milosť

62 1 Kvôli Sionu neumĺknem

a kvôli Jeruzalemu neutíchnem,

kým nevyjde ako žiara jeho právo

a jeho spása nevzblčí sťa fakľa.

2 Národy uvidia tvoju spravodlivosť

a všetci králi tvoju slávu;

i budeš sa volať novým menom,

ktoré ti určia Pánove ústa.

3 Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke,

kráľovským vencom v ruke svojho Boha.

 4 Už ťa nebudú volať Opustená

a tvoju krajinu nebudú volať Spustošená,

lebo teba budú nazývať Mám v nej záľubu

a tvoju krajinu Vydatá,

veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi

a tvoja krajina dostane manžela.

5 Ako si vezme mladík pannu,

tak si ťa vezme tvoj staviteľ,

a ako sa teší ženích neveste,

tešiť sa bude tvoj Boh.

 

Strážcovia upomínajú

 6 Na tvojich múroch, Jeruzalem,

ustanovil som strážcov:

celý deň a celú noc

nikdy nech nemlčia!

Vy, ktorí upomínate Pána,

nesmiete mať pokoja!

7 Nedajte mu pokoja,

kým nepostaví, kým neurobí

Jeruzalem ozdobou na zemi!

8 Pán prisahal na svoju pravicu

a na svoje mocné rameno:

„Iste nedám viac tvoje obilie

tvojim nepriateľom za pokrm,

ani cudzinci nebudú piť tvoj mušt,

pre ktorý si sa ty namáhal.

 9 Len tí, čo zbierali, budú ho jesť

a budú chváliť Pána,

len tí, čo ho oberali, budú ho piť

v nádvoriach mojej svätyne.“

 

Spása prichádza

 10 Prejdite, prejdite cez brány,

chystajte cestu pre ľud,

rovnajte, rovnajte chodník,

vyzbierajte skaly,

vztýčte zástavu k národom!

11 Hľa, Pán oznamuje

až do končín zeme:

„Povedzte dcére Siona:

Hľa, prichádza tvoja spása.

Jeho odmena je s ním

a jeho odplata pred ním.

 12 A budú ich volať Svätý ľud,

Pánovi vykúpení.

Ty sa však budeš zvať Hľadané,

Mesto neopustené.“

 
1. Prorok netúži po odpočinku, kým nepríde spása.
4. Pozri pozn. k 50, 1 n. – V Biblii sa viackrát spomínajú mená, ktoré sa v skutočnosti nenosia, len vyjadrujú niektoré vlastnosti pomenovaného (napr. Emanuel 7, 14 alebo mesiášske mená 9, 5).
6. Strážcovia, proroci, majú Pánovi pripomínať prisľúbenia, ktoré dal Jeruzalemu.
9. Pri niektorých obetách sa v chrámovom nádvorí usporiadali posvätné hostiny.
10 n. Porov. s 40, 1 n.
12. O podobných menách pozri pozn. vyššie k veršu 4.
Kniha proroka Izaiáša