Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Tmy utrpení rozptýli Mesiáš, kap. 8

 

8 Náznak pohromy. – 1 Pán mi povedal: „Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu ľudským písmom: Náhla korisť – rýchly lup!“  2 I vzal som si hodnoverných svedkov, kňaza Uriáša a Zachariáša, syna Barachiášovho.  3 Potom som pristúpil k prorokyni; i počala a porodila syna. A Pán mi riekol: „Nazvi ho Náhla korisť – rýchly lup. 4 Lebo skôr ako by chlapec vedel volať: »Otče« a: »Matka,« budú odnášať bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrskeho kráľa.“

 

Nepriatelia a Emanuel. – 5 A Pán ešte ďalej hovoril ku mne takto:

 

 6 „Pretože tento ľud zavrhol

vody Siloe, ktoré tečú tíško,

a potešil tým Rasina

a Romeliášovho syna:

 7 preto, hľa, privedie na nich (Pán)

silné a hojné vody Rieky:

– asýrskeho kráľa a všetko jeho vojsko –

i vystúpi nad všetky svoje riečištia

a prerazí všetky svoje brehy.

8 Potečie v Judsku, rozvodní sa a rozprúdi,

bude siahať až k hrdlu,

takže svojimi rozpätými krídlami

zaplní šírku tvojej krajiny, ó, Emanuel!“

9 (Len) zúrte, národy, a skazíte sa,

čujte, všetky diaľavy zeme;

(len) zbrojte a zničíte sa,

(len) zbrojte a zničíte sa!

 10 Kujte plán – a stroskotá;

hovorte reči – a neobstoja,

pretože s nami je Boh.

 

Pána sa treba báť

11 Lebo takto mi hovoril Pán

mocným zásahom a upravoval ma,

aby som nešiel cestou tohto ľudu. Riekol:

 12 „Nezvite sprisahaním všetko,

čo tento ľud volá sprisahaním,

a čoho sa on bojí, nebojte sa

a nestrachujte sa!

13 Pána zástupov, toho majte za Svätého!

On je vašou bázňou a on vaším strachom.

 14 A bude svätyňou a skalou úrazu,

kameňom pádu obom domom Izraela,

sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema.

15 I potknú sa oň mnohí,

padnú a rozbijú sa;

zachytia sa a budú ulovení.“

 

Zúfalosť. –  16 „Potvrď svedectvo a zapečať náuku u mojich učeníkov.“ 17 Čakám teda na Pána, ktorý si zakryl tvár pred domom Jakuba, a dúfam v neho.  18 Hľa, ja a chlapci, ktorých mi dal Pán, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Pána zástupov, čo býva na vrchu Sion!  19 Keď vám povedia: „Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú; či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?“ 20 K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet svitania. 21 Bude chodiť v nej (v krajine) ochabnutý a hladný, a keď vylačnie, rozzúri sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. A či sa obráti nahor, 22 či sa pozrie na zem: hľa, úzkosť a tma a hrôzyplné temno!

 

Mesiášske svetlo. – Ale mrákavy uniknú,  23 lebo nebude tma tam, kde je (teraz) súženie. V predošlom čase znevážil krajinu Zabulona a krajinu Neftaliho, v poslednom však zvelebí pobrežie mora, Zajordánsko, Galileu pohanov.

 
2. Svedkovia, ktorí nám nie sú bližšie známi, mali po naplnení proroctva dokázať, že Izaiáš tieto veci predpovedal.
3. „Prorokyňou“ volá Izaiáš svoju manželku. Je zrejmé, že tu spomínaný chlapec nie je totožný s Emanuelom.
6. O Rasinovi a Romeliášovom synovi Pekachovi pozri úvod, o kanáli Siloe 2 Krn 32, 30.
7. „Rieka“ je Eufrat, k jeho dravosti prirovnáva Izaiáš dravosť Asýrčanov.
10. „S nami je Boh“ je preklad mena Emanuel.
12. Zastrašený ľud v týchto vojnových časoch videl asi aj v Izaiášovom počínaní vlastizradu.
14. „Oba domy Izraela“ sú dve ríše vyvoleného národa, severná a južná.
16. Prorokových učeníkov tu Boh volá svojimi učeníkmi, veď prorok je jeho zástupca. Im má Izaiáš odovzdať svoje proroctvá, ktoré budú raz svedectvom proti Izraelitom, že nedbali na prorokove výstrahy.
18. „Chlapci“ sú Izaiášovi synovia. Ich mená, ale aj meno Izaiáša sú mená významné, symbolické (pozri 7, 3 a 8, 3).
19 n. Prorok vyčíta národu, že sa namiesto k Bohu utieka k čarodejníkom a veštcom, ba vyvoláva aj mŕtvych; je predsa nerozum mŕtvych sa dopytovať na živých ľudí. Radšej nech sa vrátia k „náuke a svedectvu“, t. j. k Božiemu zákonu, ináč budú blúdiť v duševných tmách. Tieto tmy sa opisujú aj v nasledujúcich veršoch.
23. Spomínajú sa tu kedysi zaznávané kraje Galiley a Zajordánska, ktoré neskoršie svojím pobytom a verejným účinkovaním oslávil Mesiáš. „More“ tu je, ako aj častejšie v Biblii, Genezaretské jazero. Od slov: „V predošlom čase...“ pričleňuje Vg tento verš už ku kap. 9.
Kniha proroka Izaiáša