Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Povolanie proroka, kap. 6

6 Videnie.  1 V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám.  2 Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.  3 A jeden druhému volal:

„Svätý, svätý, svätý

je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy.“

 

 4 Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.  5 Tu som povedal:

„Beda mi, áno, som stratený.

Veď som muž s nečistými perami

a bývam medzi ľudom s nečistými perami;

a moje oči videli kráľa, Pána zástupov.“

 

Očistenie. – 6 I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, 7 dotkol sa mi úst a povedal:

„Hľa, toto sa dotklo tvojich perí,

zmizla tvoja vina

a tvoj hriech je odstránený!“

 

Poslanie

 8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril:

„Koho mám poslať, kto nám pôjde?“

I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

 9 Riekol:

„Choď a povedz tomu ľudu:

Čujteže, čujte, no nerozumejte,

viďteže, viďte, no nepoznávajte!

10 Sprav bezcitným srdce tohto ľudu,

jeho uši zaťaž a oči mu zastri,

aby očami nevidel a ušami nepočul,

aby mu srdce nepochopilo

a neobrátil sa a neuzdravil.“

 11 I vravel som: „Dokedy, Pane?“

Riekol:

„Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov

a domy bez ľudí,

kým nebude zem vyplienená v púšť.

12 Pán oddiali ľudí,

takže bude veľká opustenosť v krajine.

13A ak v nej ostane ešte desiaty diel,

bude znova ničený ako terebinta a dub,

z ktorého pri stínaní ostane iba kmeň.

Jeho kmeň je svätým semenom.“

 
1. O roku Oziášovej smrti pozri úvod. Videnie nie je výmyslom alebo predstavou proroka, je to skutočnosť. O prorockých videniach tiež v úvode. Izaiáš videl Boha v ľudskej podobe, ako si ho jednoduchí ľudia predstavujú v nebi: na tróne, medzi anjelmi, v kráľovskom rúchu.
2. Serafíni sa vo Svätom písme spomínajú len tu. Meno znamená: ohniví, horiaci, zápalní. Prorok ich vidí v ľudskej podobe, ale s krídlami.
3. Trojnásobným opakovaním: Svätý, svätý, svätý sa podľa cirkevných otcov pripomínajú tri božské osoby. Je možné, že Boh podobnými výrokmi pripravoval ľudí na toto tajomstvo, no starozákonný človek ho nemohol pochopiť, Boh ho zjavil len v Novom zákone.
4. Dymom alebo oblakom zahaľoval Boh pri videniach svoju slávu (Gn 15, 17; Ex 19, 9; 19, 18; 40, 34 – 35; 1 Kr 8, 10).
5. Starozákonní ľudia si mysleli, že každý, kto videl Božiu velebnosť, musí zomrieť (Gn 32, 31; Ex 33, 20; Sdc 6, 22 n.; 13, 22).
8. Boh dáva otázku anjelovi; chce, aby sa Izaiáš sám ponúkol k prorockému úradu.
9 n. Prorok svojimi kázňami nevyvolá u ľudu obrátenie, ale úplnú tvrdošijnosť. I v dobe Ježiša Krista boli Židia takí tvrdošijní a zaslepení, preto tieto tvrdé slová častejšie uvádza aj Kristus Pán a jeho apoštoli (Mt 13, 14; Mk 4, 12; Jn 12, 40; Sk 28, 26; Rim 11, 8).
11 – 13. Pre tvrdošijnosť bude kedysi prekvitajúci národ ako poobtínaný strom, z ktorého zostal iba kmeň. Posledné slová obsahujú však nádej: obkliesnený strom skrýva v sebe životnú silu, je „svätým semenom“. Myšlienka, u prorokov často zdôrazňovaná, že len zvyšky národa uzrú spásu.
Kniha proroka Izaiáša