Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

II. diel

Pánov služobník, osloboditeľ, kap. 49 – 57

1. Druhá pieseň o Pánovom služobníkovi, 49, 1 – 9a

 

49 1 Počúvajte ma, ostrovy,

a pozorujte, národy ďaleké:

Pán ma povolal od lona,

od života mojej matky spomínal mi meno.

 2 Ústa mi urobil ako ostrý meč,

v tieni svojej ruky ma skryl

a urobil zo mňa šíp brúsený,

do svojho tulca ma schoval.

3 A riekol mi: „Služobníkom si mi,

Izraelom, tebou sa chcem osláviť.“

4 Ja však som povedal: „Darmo som pracoval,

márne a zbytočne strávil svoju silu.“

Predsa je moje právo u Pána

a moja odmena u môjho Boha.

5 Teraz však hovorí Pán,

čo si ma od lona služobníkom urobil,

aby som Jakuba priviedol späť k nemu,

aby sa Izrael k nemu zhromaždil.

Som oslávený v očiach Pánových

a môj Boh sa mi stal silou.

6 Povedal teda:

„Primálo je, keď si mi služobníkom,

aby si zbudoval Jakubove kmene

a priviedol späť zachránených Izraela:

ustanovím ťa za svetlo pohanom,

aby si bol mojou spásou až do končín zeme!“

 

 7 Toto hovorí Pán,

vykupiteľ Izraela, jeho Svätý,

tomu, ktorého dušou opovrhujú,

ktorým národ pohŕda,

služobníkovi vládcov:

„Králi uvidia a vstanú,

kniežatá sa budú skláňať

kvôli Pánovi, ktorý je verný,

Svätému Izraela, ktorý ťa vyvolil.“

 8 Toto hovorí Pán:

„V čase milostivom ťa vyslyším

a v deň spásy ti pomôžem,

zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím,

aby si zbudoval krajinu,

aby si dostal spustnuté dedičstvá

9 a povedal väzňom: »Vyjdite!«

a tým, čo sú vo tme: »Zjavte sa!«

 

2. Boh miluje Sion, 49, 9b – 50, 3

 

Pán bude pastierom svojich

Budú sa pásť popri cestách

a na všetkých poliach bude ich pastva.

10 Nebudú lačnieť ani žízniť,

nespáli ich úpal ani slnce,

lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval,

a popri žriedlach vôd ich napojí.

11 Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím

a moje chodníky sa vyvýšia.

12 Hľa, títo prichádzajú zďaleka

a tí, hľa, od severu a západu

a tamtí z južnej krajiny.“

13 Plesaj, nebo, a jasaj, zem,

plesaním zaznejte, vrchy,

lebo Pán utešuje svoj ľud

a nad svojimi biednymi sa zľutúva.

 

Potecha Siona

14 Ale Sion povedal: „Pán ma opustil,

Pán na mňa zabudol.“

15 Či zabudne žena na svoje nemluvňa

a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?

I keby ona zabudla,

ja nezabudnem na teba.

 16 Hľa, do dlaní som si ťa vryl,

tvoje múry sú vždy predo mnou.

17 Náhle prišli tvoji stavitelia

a tí, čo ťa búrali a pustošili, odišli od teba.

18 Zdvihni si vôkol oči a pozri:

všetci sa zišli, prišli k tebe.

Tak, ako žijem – hovorí Pán –

všetkých si ich oblečieš sťa ozdobu,

opášeš sa nimi ako mladucha.

19 Veď tvoje rumy a tvoje sutiny

a tvoja spustošená krajina

bude teraz tesná pre obyvateľov

a tí, čo ťa pustošili, sa vzdialia.

 20 Ešte budú hovoriť – počuješ to –

dietky tvojej neplodnosti:

„Tesné mi je miesto,

odstúp sa mi, aby som mal kde bývať!“

 21 A budeš si vravieť v sebe:

„Ktože mi týchto porodil?

Veď ja som bezdetná a neplodná,

zajatá a vzdialená,

kto teda týchto vychoval?

Hľa, ja som ostala sama,

odkiaľže sú títo?“

22 Toto hovorí Pán, Jahve:

„Hľa, zdvihnem ruku k národom,

ku kmeňom vztýčim svoju zástavu;

i prinesú ti synov v náručí,

dcéry ti na pleciach ponesú.

23 Králi ti budú pestúnmi,

ich kňažné tvojimi dojkami,

tvárou na zem padnú pred tebou

a budú lízať prach tvojich nôh.

Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán,

v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú.“

 

Nepriateľov Boh porazí

 24 Či možno odobrať korisť obrovi?

A čo silák zajal, možno vyslobodiť?

25 Áno, takto hovorí Pán:

„Aj čo obor zajal, bude odobraté,

aj korisť siláka vyslobodená.

S tými, čo sa s tebou pravotia, budem sa ja pravotiť

a tvojich synov ja vyslobodím.

 26 Tvojim tyranom dám jesť ich vlastné telo

a sťa muštom opoja sa vlastnou krvou;

tak sa dozvie každé telo,

že ja som Pán, tvoj spasiteľ

a tvoj vykupiteľ, Silný Jakubov.“

 
1. O Pánovom služobníkovi pozri pozn. pred kap. 42. – Pánov služobník bude Spasiteľom všetkých národov.
2. Meč sa nosil na boku, „v tieni ruky“. Mesiášovo učenie bude živé a prenikavé (porov. Hebr 4, 12; Zjv 1, 16; 2, 12; 19, 15).
7. Pri vykupiteľskom diele čaká na Pánovho služobníka utrpenie. No vladári, ktorí ho budú sprvoti pokorovať, sa budú napokon pred ním skláňať. Uznajú, že je Božím poslom.
8. Boh bude svojmu služobníkovi pomáhať v mesiášskej činnosti. Aj mesiášske kráľovstvo sa bude zakladať na zmluve ako v období Starého zákona (porov. 42, 6). Mesiáš dostal od Otca dedičstvo, nebeské kráľovstvo, ktoré Boh prisľúbil ľuďom, oni ho však opustili. On toto dedičstvo dáva ľuďom, ktorí sú jeho spoludedičmi (Rim 8, 17). Neslobodno však zabudnúť, že je tu reč o duchovnom kráľovstve a duchovnom dedičstve.
16. Rozumej: Boh stále myslí na Sion.
20. Deti neplodnosti sú deti, ktoré neporodil národ, ale dostal ich od Boha. Sú to cudzie národy, ktoré sa tiež pridružia k novému Sionu.
21 – 23. Zo súvisu vidieť, že prorok výrazmi týchto veršov nevyvyšuje rasu, ale len náboženstvo, a to mesiášske náboženstvo. Básnicky sa tu opisuje, s akou pokorou sa budú národy hlásiť k mesiášskemu kráľovstvu.
24. „Silák“ je Babylon, ktorý väzní vyvolený národ.
26. Výrazy: „Dám im jesť vlastné telo a opoja sa vlastnou krvou“ rozumej, že Babylončania sa budú medzi sebou nivočiť.
Kniha proroka Izaiáša