Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Mesiášske kráľovstvo

32 1 Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ

  •  

2 Každý bude sťa úkryt pred vetrom

a útočište pred búrkou,

ako potoky vôd v suchote,

ako tôňa veľkej skaly v pustej krajine.

3 Nezalepia sa viac oči vidiacich

a uši čujných budú načúvať.

 4 Srdce pochabých bude chápať náuku

a jazyk koktavých zrazu prehovorí jasno.

5 Nebudú viac volať blázna šľachetným,

ani podvodníka nenazvú vznešeným.

6 Veď blázon hovorí bláznovstvo

a srdce mu zamýšľa zlo:

konať nečestne, hovoriť bludne proti Pánovi,

sklamať túžbu hladného

a odstrániť nápoj od smädného.

7 A zbrane podvodníka sú zlé;

ten zamýšľa plány,

aby zničil chudobného klamnými rečami,

i keď chudák háji pravdu.

8 Šľachetný však zmýšľa šľachetne,

zastáva sa vecí šľachetných.

 

Žiaľ žien

 9 Ženy bezstarostné, vstaňte, počúvajte môj hlas,

dcéry spoliehavé, čujte moju reč!

 10 V deň roku budete sa triasť, spoliehavé,

veď koniec vinobraniu, oberačka nepríde.

11 Bojte sa, bezstarostné, traste sa, spoliehavé,

zvlečte, obnažte sa, opášte si bedrá,

12 bite sa v prsia pre vzácne polia,

pre úrodný vinohrad,

13pre roľu môjho ľudu,

čo tŕním a bodľačím zarastie.

Áno, pre všetky domy radosti,

pre plesajúce mesto.

14 Veď palác je opustený,

hluk mesta prestal.

Výšina a veža stali sa navždy jaskyňou,

radosťou divých oslov, pasienkom stád.

 15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti,

vtedy bude z púšte sad

a sad bude pokladaný za les.

16 V púšti sa usadí právo

a v sade sa rozhostí pravda.

17 Účinkom pravdy bude pokoj

a dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy.

18 Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja,

v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných.

 19 Načisto padne les

a hlboko sa ponorí mesto.

 20 Šťastní, čo sejete pri samých vodách,

uvoľňujte nohy vola a osla.

 
1 n. Kniežatá budúcich mesiášskych čias budú spravodlivé a budú záštitou na ochranu ľudí. Panujúci kráľ je Mesiáš.
4 – 8. V tých časoch ľudia nebudú viac zaslepení a nebudú posudzovať ľudí podľa zdania a lesku, ale podľa skutkov.
9. Reč je o jeruzalemských ženách, ktoré sa spoliehali na pomoc Egypta a žili si bezstarostne.
10. Výraz „v deň roku“ je nejasný. Prorok chce asi povedať, že po uplynutí jedného roku; porov. 29, 1.
15. Z púšte bude taký krásny sad, že v porovnaní s ním sú terajšie sady len divé lesy. – Zoslanie Božieho Ducha predpovedá Starý zákon pre mesiášsku dobu viackrát (Joel 2, 28 hebr.; 3, 1 – 2; Ez 36, 26; 39, 29).
19. Rozumej tak, že v tejto stati opísaný blahobyt príde, až keď padne asýrska ríša a jej hlavné mesto.
20. Blahobyt bude taký veľký, že sa dobytok bude môcť voľne pásť, ľudia ho nebudú musieť uväzovať, ani mu spútavať nohy.
Kniha proroka Izaiáša