Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

 

3. Prvá pieseň o Pánovom služobníkovi, 42, 1 – 7

 

42  1  „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; 

vyvolený môj, mám v ňom zalúbenie.

Svojho ducha som vložil na neho,

prinesie právo národom.

2 Nebude kričať ani hlučne volať,

nedá na ulici počuť svoj hlas.

 3 Nalomenú trsť nedolomí,

hasnúci knôtik nedohasí,

podľa pravdy bude vynášať právo.

4 Neomdlie a nepodlomí sa,

kým nezaloží na zemi právo,

na jeho náuku čakajú ostrovy.“

5 Tak hovorí Boh, Pán,

ktorý stvoril nebesá a rozostrel ich,

ktorý upevnil zem a jej rastlinstvo,

ktorý na nej dáva dych ľudu

a vzduch tým, čo po nej chodia:

6 „Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti,

vzal som ťa za ruku;

utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil,

svetlom pohanov,

7 aby si slepým otvoril oči

a väzňov vyviedol zo žalára

a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“

 

4. Povzbudenie a karhanie národa, 42, 8 – 25

 

Zakončenie sporu s modlami

8 „Ja som Jahve, to je moje meno

a svoju slávu inému nedám,

ani svoju chválu modlám.

9 Predošlé veci, hľa, prišli

a ja oznamujem nové,

dám vám ich počuť, skôr než vyklíčia.“

 

Chvála Pánovi

10 Spievajte Pánovi pieseň novú,

jeho chválospev od končín zeme,

vy, čo vystupujete na more a čo ho napĺňa,

ostrovy a tí, čo na nich bývajú.

 11 Nech jasá púšť a jej osady,

dvory, v ktorých býva Kedar,

nech plesajú obyvatelia Sely,

z temena vrchov nech volajú!

12 Nech vzdávajú česť Pánovi

a jeho slávu nech hlásajú ostrovom!

 

Boh splní, čo predpovedal

13 Ako bohatier kráča Pán,

ako bojovník vzbudzuje zápal,

volá, ba kričí bojovne,

vrhá sa na nepriateľov.

14 „Bol som ticho od pradávna,

mlčal som, premáhal som sa.

Ako tá, čo rodí, budem kričať,

dychčať a chrčať zároveň.

15 Spustoším vrchy a kopce,

dám zvädnúť všetkej ich zeleni,

rieky obrátim na ostrovy

a studnice vôd vysuším.

16 A povediem slepých cestou, čo nepoznajú,

po im neznámych chodníkoch ich odprevadím.

Tmu pred nimi obrátim na svetlo

a hrboľaté cesty na rovinu.

Toto sú skutky, ktoré urobím

a neodstúpim od nich.“

17 Ustúpia nazad pokrytí hanbou

tí, čo dúfajú v modly,

tí, čo vravia liatinám:

„Vy ste našimi bohmi.“

 

 

Nešťastie národa je trest za hriech

18 Počujte, hluchí,

a slepí, otvorte oči, aby ste videli!

 19 Ktože je slepý, ak nie môj sluha?

A hluchý ako môj posol, ktorého vyšlem?

Ktože je slepý ako dôverník

a hluchý ako Pánov sluha?

 20 Vidíš mnoho, a nepozoruješ,

máš otvorený sluch, a nečuješ.

21 Pánovi sa pre jeho vernosť zapáčilo

zvelebiť zákon a osláviť.

22 Lenže to je ozbíjaný a olúpený ľud,

v jamách sú zakosílení všetci

a vo väzniciach sú poschovávaní.

Plenom sú, nevytrhne ich nik,

korisťou, a nik nepovie: „Vráť!“

23 Kto z vás toto počuje,

pozoruje a všimne si pre budúcnosť?

24 Kto vydal na plen Jakuba

a Izrael lupičom? Či nie Pán?

Ten, proti ktorému sme zhrešili,

nechceli kráčať jeho cestami

a jeho zákon nepočúvali.

25 Preto naň vylial žeravosť hnevu

a násilie vojny.

Zanietil ho vôkol, ale neporozumel,

zapálil ho, lenže si to nevzal k srdcu.

1 – 25. Stať 42, 1 – 7 je prvá pieseň o Pánovom služobníkovi. Okrem tejto sú ešte tri: Iz 49, 1 – 9; 50, 4 – 11 a 52, 13 – 53, 12. Všetky štyri hovoria o komsi, koho prorok volá „Pánov služobník“. – Medzi racionalistami sú rozličné pokusy dokázať, že Pánov služobník týchto piesní nie je budúci Mesiáš. – Ale katolícki a mnohí nekatolícki veriaci učenci sa vždy držali a aj podnes sa pridŕžajú mienky, že Pánov služobník, o ktorom sa v týchto piesňach hovorí, je Mesiáš, Ježiš Kristus. O Mesiášovi vykladali tieto piesne už aj starovekí Židia; tak ich vykladá babylonský targum, talmud a aj mnohí rabíni. – Všetko, čo o Pánovom služobníkovi hovoria piesne, dopodrobna sa splnilo na Ježišovi Nazaretskom. Podobnosť medzi Pánovým služobníkom a Ježišom Kristom je taká veľká, že ju nemožno neuznať. A okrem Pána Ježiša ani niet nikoho, kto by mohol stelesňovať takto vykreslenú osobu. – Osoba Mesiáša je Izaiášovi známa a často nám ju predstavil aj v prvej časti svojich proroctiev. Keď tieto state porovnáme s piesňami o Pánovom služobníkovi, presvedčíme sa, že i tam, i tu je reč o tej istej osobe, o Mesiášovi.

1. Duch Pánov bude na Mesiášovi spočívať aj podľa 11, 2.
3. U Mesiáša nájdu pomoc aj tí, ktorých stav je zdanlivo beznádejný.
11. O Kedarčanoch pozri 21, 16; o Sele 16, 1.
19. Vg prekladá: „Kto je slepý, ak nie sluha môj? Kto je hluchý, ak nie ten, ku komu som poslal poslov svojich? Kto je slepý, ak nie ten, čo je predaný? A kto je slepý, ak nie sluha Pánov?“ – Pánov sluha, o ktorom sa tu hovorí, už nie je Mesiáš, ale zaslepený izraelský národ.
20 – 22. „Zákon“, „Tóra“ sú Mojžišove knihy vo Svätom písme, ktoré okrem zákonov obsahujú aj veľa Božích prisľúbení. Boh chcel tieto prisľúbenia splniť, a tak osláviť „Zákon“, ale národ sa Bohu spreneveril a uvalil na seba Božie tresty; dostal sa do otroctva nepriateľov. – Jamy, najmä vyschnuté studne, slúžili často aj ako väznice.
Kniha proroka Izaiáša