Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

I. diel

Kýros, osloboditeľ z babylonského zajatia, kap. 40 – 48

1. Pripravujte cestu, kap. 40

 

Koniec utrpenia

40   1 Potešujte, potešujte môj ľud,

vraví vžš Boh.

2 Hovorte k srdcu Jeruzalema

a volajte mu,

že sa skončilo jeho otroctvo

a je odčinená jeho vina,

že dostal z Pánovej ruky

dvojmo za každý svoj hriech.

3 Čuj! Ktosi volá:

„Na púšti pripravte cestu Pánovi.

Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!

4 Každá dolina nech sa zdvihne

a každý vrch a kopec zníži;

čo je kopcovité, nech je rovinou,

a čo hrboľaté, nížinou.

5 A zjaví sa Pánova sláva

a zrazu ju uvidí každé stvorenie,

lebo sa ozvali ústa Pánove.“

 

 6 Čuj! Ktosi hovorí: „Volaj!“

Ja vravím: „Čo mám volať?“

„Každé telo je ako tráva

a všetka jeho krása ako poľný kvet:

7 Tráva uschne, kvet zvädne,

lebo ho ovial Pánov dych.

(Vskutku trávou je ľud.)

8 Tráva zoschne, kvet zvädne,

ale slovo nášho Boha trvá naveky.“

 

Boh spasí, lebo je dobrý

9 Vystúp na vysoký vrch,

blahozvesť Siona,

pozdvihni mocne svoj hlas,

blahozvesť Jeruzalema!

Pozdvihni, neboj sa,

povedz mestám Judska:

„Hľa, váš Boh!

10 Hľa, Pán, Jahve, prichádza v sile

a rameno má vladárske,

hľa, jeho odmena je s ním

a jeho odplata pred ním!

 11 Ako pastier pasie svoje stádo,

do náručia berie,

baránky do lona dvíha,

tie, čo pridájajú, vodí.“

 

Boh spasí, lebo je veľký a múdry

12 Ktože zmeral svojou hrsťou vody

a obopäl piaďou nebesá,

meričkou prach zeme odmeral,

odvážil vrchy na váhe

a pahorky na závaží?

13 Kto usmernil ducha Pánovho

a ktorý poradca ho poučil?

14 U koho sa radil, aby mu vysvetlil

a naučil ho ceste práva,

(aby ho naučil vedomosti)

a cestu múdrosti mu ukázal?

15 Hľa, národy sú ako kvapka z vedra

a pokladá ich za prášok na vážke,

hľa, ostrovy dvíha ako smietku.

 16 Libanon nestačí na zápal

a jeho zverina nestačí na žertvu.

17 Všetky národy sú pred ním ako nič,

za márnosť a prázdnotu ich pokladá.

 

Boh spasí, lebo je mocný

18 Ku komuže prirovnáte Boha,

akúže k nemu postavíte podobu?

19 Modlu uleje umelec,

zlatník však okuje ju zlatom

a strieborné retiazky pozvára.

20 Kto chudobný je na dary,

vyberie drevo, čo nehnije,

nájde si múdreho majstra,

by postavil sochu, čo sa nehne.

 21 Nuž či neviete? Či nepočujete?

Či vám nebolo oznámené od začiatku?

Či nechápete základy zeme?

22 On tróni nad okruhom zeme,

– jej obyvatelia sú ako kobylky –

on rozťahuje sťa závoj nebesá

a rozprestiera ich ako obytný stan.

23 On obracia navnivoč vládcov,

sudcov zeme mení v ničomnosť.

24 Sotva zasadení, sotva sú zasiati,

sotva pustí ich kmeň koreň do zeme,

už ich aj oveje, takže uschýnajú,

víchor ich sťa plevu odnáša.

25„Komuže ma teda chcete prirovnať?

Budem mu podobný?“ – vraví Svätý.

 26Zdvihnite si nahor oči a viďte:

Ktože ich stvoril?

Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko,

každú volá po mene,

pre veľkú silu a nesmiernu moc

nevystane ani jedna.

 

V Pána treba dúfať

27 Prečo vravíš, Jakub, a hovoríš, Izrael:

„Skrytá je moja púť pred Pánom

a môj súd unikol môjmu Bohu!“?

28 Či nevieš? Či si nepočul?

Bohom večnosti je Pán.

On stvoril končiny zeme,

neukoná sa, ani neustane,

jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

29 On dáva silu ukonanému

a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

30 Ustáva mládež a omdlieva

a junač podlomená padá.

31 Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu,

získavajú krídla ako orly,

utekať budú a neustanú,

budú putovať a neomdlejú.

 
1 – 5. Boh pripravuje spásu ľudstva. Obraz verša 3 vzal prorok zo zvyku, že hlásateľ oznamoval príchod panovníka a staral sa, aby cesty, ktorými bude kráčať kráľ, boli urovnané a schodné. Boh odstránil všetky prekážky, ktoré jeho ľud stretnú na ceste, po ktorej sa bude vracať zo zajatia.
6 n. Ľudská zloba neprekazí spásonosné Božie úmysly.
11. Boh je dobrý k svojmu ľudu ako pastier k svojmu stádu.
16. Všetko nádherné cédrové a cyprusové drevo a všetka zver pohoria by v pomere k Božej velebnosti boli iba nepomerne malou obetou. Tým sa, pravda, neodsudzujú starozákonné obety, len sa pripomína ich nedostatočnosť.
21. Izraeliti mali chápať, že len Jahve je Boh.
26. Izraeliti v zajatí v Babylone by mohli čeliť pokušeniu, že hviezdy sú mocnejšie než Jahve. Hoci modloslužobná úcta hviezd bola aj inde rozšírená, prvenstvo patrilo Babylonu. Tam bolo hvezdárstvo najviac rozšírené, preto tam mal aj kult hviezd najlepšie zázemie (porov. 47, 13). K Bohu však nemožno prirovnať ani hviezdy, veď: „Ktože ich stvoril?“
Kniha proroka Izaiáša