Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

3. Nový Jeruzalem, kap. 60

 

Žiara Jeruzalema

60  1 Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo

a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

2 Lebo, hľa, tma pokrýva zem

a temnota národy,

ale nad tebou sa zaskvel Pán

a jeho sláva sa zjavila nad tebou.

3 Národy prichádzajú k tvojmu svetlu

a králi k žiare, čo ti vzišla.

4 Zdvihni si vôkol oči a pozri,

všetci sa zišli, prišli k tebe;

tvoji synovia prídu zďaleka

a dcéry ti z kraj sveta povstanú.

5 Vtedy uvidíš a zažiariš,

triasť a šíriť sa ti bude srdce,

veď sa k tebe obráti bohatstvo mora,

poklady národov prídu k tebe.

 6 Záplava tiav ťa pokryje,

ťávätá Madiánu a Efy,

všetci prídu zo Sáby,

zlato a tymian prinesú

a zvestujú slávu Pánovu.

 7 Všetky stáda Kedaru sa zhromaždia k tebe,

baránky z Nabajot ti budú k službám,

vystúpia na môj oltár ľúbezný,

a tak oslávim svoj slávny dom.

 8 Kto sú to, čo letia sťa oblaky,

ako holuby ku svojim holubincom?

 9 Áno, na mňa čakajú ostrovy

a lode taršišské napredku,

aby ti priviedli synov zďaleka,

ich striebro a ich zlato s nimi

pre meno Pána, tvojho Boha,

pre Svätého Izraela, lebo ťa ozdobil.

 

Stavba mesta a chrámu

10 Cudzí synovia postavia ti múry

a ich králi ti budú slúžiť,

lebo som ťa bil vo svojom hneve,

ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou.

11 Tvoje brány budú stále otvorené,

nezatvoria sa vo dne v noci,

aby ti priniesli bohatstvo národov

a priviedli ich kráľov.

12 Lebo národ a kráľovstvo,

čo ti neslúži, bude zničené,

národy budú celkom spustošené.

13 Nádhera Libanonu príde k tebe,

cyprus, brest a jedľa pospolu,

nech ozdobia miesto mojej svätyne

a okrášlim mesto svojich nôh.

14 Zhrbení prídu k tebe

synovia tvojich utláčateľov

a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia

všetci, čo opovrhli tebou,

a budú ťa volať Mesto Pána,

Sion Svätého Izraela.

15 Zato, že si bol opustený

a nenávidený a nemal si chodcov,

spravím ťa večnou ozdobou,

rozkošou z pokolenia na pokolenie.

 16 Budeš sať mlieko národov

a prsia kráľov budeš požívať.

I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ

a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.

 

Blahobyt a svetlo

 17 Namiesto medi prinesiem zlato,

namiesto železa prinesiem striebro,

namiesto dreva meď

a miesto kameňov železo.

Darujem pokoj tvojim dozorcom

a tvojim vládcom spravodlivosť.

18 Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine

ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach,

svoje múry budeš nazývať spásou

a svoje brány chválou.

 19 Slnko ti už nebude svetlom vo dne,

ani k žiare ti už nezasvieti mesiac,

ale Pán ti bude večným svetlom

a tvoj Boh tvojou ozdobou.

20 Tvoje slnko už nezapadne

a z tvojho mesiaca neubudne,

lebo ti bude Pán večným svetlom;

ukončia sa dni tvojho zármutku.

21 A tvoj ľud – všetko spravodliví –

budú vládnuť krajinou naveky,

štepy môjho sadu,

dielo mojich rúk, ktorým sa oslávim.

22 Ten najmenší bude kmeňom,

najdrobnejší mocným národom.

Ja, Pán, to v príhodnom čase urýchlim.

 
1. Hoci sa v pôvodnej osnove nehovorí, koho oslovuje prorok, je zrejmé, že je to Jeruzalem. Meno Jeruzalema dokladá len LXX.
6. Madiánčania pochádzali od Madiána, syna Abraháma a jeho druhej manželky Ketury (Gn 25, 2). Efa pochádzal od Madiána (Gn 25, 4). – Oba tieto príbuzné kmene bývali blízko Elatského zálivu. – Sába, krajina v južnej Arábii, bola bohatá na zlato a tymian.
7. Kedar a Nabajot boli bratia, synovia Izmaela (Gn 25, 13). Ich potomkovia, Kedarčania (porov. 21, 16; 42, 11) a – pravdepodobne – Nabatejci, boli príbuzné kmene. Pásli svoje stáda na pustatine medzi Sýriou a Babylonom.
8. Od západu prichádzajú národy po Stredozemnom mori na lodiach, ktoré sa básnikovi vidia ako lietajúce oblaky či holuby.
9. O taršišských lodiach pozri 2, 16.
16. Čo majú národy najvzácnejšie, všetky poklady a všetku ich silu dostane nový Jeruzalem a bude sa posilňovať, ako sa posilňuje dieťa pri prsiach matky.
17. Básnicky sa opisuje, že v novom Jeruzaleme bude všetko cennejšie a trvanlivejšie. Okrem toho tam zavládne pokoj a spravodlivosť, dve hlavné, často spomínané vlastnosti mesiášskeho kráľovstva.
19. Toto sa dokonale splní, až keď nám bude svietiť „večné svetlo“ v nebeskom Jeruzaleme.
Kniha proroka Izaiáša