Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

4. Mesiáš udeľuje milosti, kap. 61

 

Potešenie zarmútených

61  1 Duch Pána, Jahveho, je na mne,

pretože ma Pán pomazal,

poslal ma hlásať radosť ubitým,

obviazať zlomených srdcom,

zajatcom ohlásiť slobodu

a spútaným oslobodenie.

2 Ohlásiť rok Pánovej milosti

a deň pomsty nášho Boha

na potešenie všetkých zarmútených,

3 aby som dal zarmúteným Siona,

aby som im dal veniec miesto popola,

olej plesania namiesto smútku,

rúcho radosti miesto sklesnutého ducha.

I budú sa volať Duby spravodlivosti,

Štep Pána na ozdobu.

 

Obnova a odmena

4 Vybudujú odveké sutiny,

zrúcaniny predkov postavia,

obnovia spustošené mestá,

trosky od pokolenia do pokolenia.

 5 I vstanú cudzinci,

budú pásť vaše stáda,

cudzí synovia vám budú

roľníkmi a vinohradníkmi.

6 Vy však sa budete volať kňazmi Pána,

služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať,

bohatstvo národov budete požívať

a ich nádherou sa budete chváliť.

7 Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu

budú plesať nad svojím údelom,

preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine,

dostane sa im večnej radosti.

8 Lebo ja, Pán, milujem právo,

nenávidím zločinnú lúpež;

dám im verne ich odmenu

a uzavriem s nimi večnú zmluvu.

9 Známy bude ich rod v národe

a ich potomstvo medzi kmeňmi;

všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich,

že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

 

Jasot národa

10 S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,

duša mi zaplesá v mojom Bohu,

pretože ma zaodial rúchom spásy,

plášťom spravodlivosti ma zahalil

ako ženícha, čo chystá veniec,

ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

11 Lebo ako zem plodí svoje rastliny

a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu,

tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse

a chvále pred všetkými národmi.

 

 

1 – 3. Tieto verše hovorí Mesiáš. Pán Ježiš ich vzťahoval na seba (Lk 4, 16 – 19). Duch Pánov je na Emanuelovi (11, 2) a na Pánovom služobníkovi (42, 1). Všetky tieto mená označujú Mesiáša, ktorý prišiel potešovať zarmútených a oslobodiť ľudí z diablovho otroctva. Rok, v ktorom Boh rozdeľuje svoje milosti, začal príchodom Spasiteľa. Pre veriacich je to čas radosti, pre tých, čo odmietajú Mesiáša, je to čas pomsty. Knabenbauer tu pekne vyzdvihuje Božie milosrdenstvo, ktoré spomína rok milosti a nie iba deň pomsty. Mesiášska doba sa tu prirovnáva k sobotnému a jubilejnému roku Starého zákona (Dt 15, 1 – 6; Lv 25, 10). Mesiáš odstráni smútok, že si už ľudia nebudú musieť sypať popol na hlavu (porov. 3, 26; 47, 11; 52, 1 – 2), ale budú sa môcť ozdobovať ako na veľké slávnosti. Všetci budú upevnení v dobrom, budú to „Duby spravodlivosti“ a „Štep Pána na ozdobu“ (porov. 60, 21).
5. Pohanské národy sa pridružia k Božiemu národu a budú mu pomáhať pri budovaní Božieho kráľovstva.
Kniha proroka Izaiáša