Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

5. Damask

 

 

Skaza Damasku a Aramu

  1.  1 Výrok nad Damaskom:

„Hľa, Damask prestane byť mestom,

bude iba hŕbou zrúcanín.

 2 Opustené budú mestá Aroeru,

budú patriť stádam,

tam budú ležať a nik ich neodstraší.

3 Zhynie bašta Efraimu

a kráľovstvo Damasku,

so zvyškami Aramu bude

ako so slávou synov Izraela“ –

hovorí Pán zástupov.

 

Trest Izraela

4 „V ten deň zdrobnie Jakubova sláva

a tučnosť jeho tela schradne.

 5 A obíde, ako keď žnec zachytáva steblá

a jeho rameno obžína klasy

v údolí Refaim.

6 Zostanú z neho paberky,

ako keď ráňajú olivy,

dve-tri bobuľky na samom vrcholci,

štyri-päť na konárikoch stromu“ –

hovorí Pán, Boh Izraela.

7 „V ten deň vzhliadne človek na svojho Tvorcu

a jeho oči pozrú na Svätého Izraelovho.

 8 Nebude hľadieť na oltáre,

na dielo svojich rúk,

a nebude pozerať na to,

čo vytvorili jeho prsty,

na ašery a slnečné stĺpy.

9 V ten deň budú jeho opevnené mestá

ako zboreniská Hevejcov a Amorejčanov,

ktoré opustili pred synmi Izraela,

a bude pustatinou.

 10 Veď si zabudol na Boha, svoju spásu,

a na svoju pevnú Skalu si si nespomenul,

preto len saď rozkošné sady

a cudzím viničom ich vysádzaj!

11 V deň, keď zasadíš, ohraď

a do rána priveď svoje semeno k rozkvetu:

unikne žatva v deň choroby

a nezhojiteľnej bolesti.“

 

Rýchly pád  asýrskeho vojska

12 Beda, hukot mnohých národov,

hučia ako hukot morí!

Burácanie národov,

burácajú ako burácanie ohromných vôd.

 13 Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd,

ale zahriakne ich a ujdú ďaleko;

budú hnané ako pleva vetrom

a ako krútňava povíchricou.

14 Za večera, hľa, zdesenie,

pred ránom ho už niet!

To je údel tých, čo nás olupujú,

a osud tých, čo nás vykorisťujú.

 
2. V Zajordánsku boli dve mestá, ktoré sa volali Aroer. Nevieme, o ktorom z nich je tu reč.
5. Izrael je zrelý na žatvu, na vyhubenie. Údolie Refaim je rozľahlé údolie medzi Jeruzalemom a Betlehemom.
8. Mená modiel prekladá Vg slovami „háje a chrámy“. – Ašery boli posvätné stromy, kmene a duté stĺpy k úcte bohyne zvanej Aštarta. Niekedy sa však aj sama bohyňa volá Ašera. Slnečné stĺpy (chamány) sa stavali k úcte boha Bála, ktorého najmä Feničania ctili ako boha slnka. Častejšie sa volajú vo Svätom písme „maceby“, „stĺpy“.
10 n. Cudzie rozkošné sady sú modlárske zvyky, prevzaté od pohanov, ktoré privedú národ do nešťastia.
13 n. Opakovanie nepatrí asi do osnovy. O skaze asýrskeho vojska hovorí prorok aj inde (5, 29; 8, 7) podobne ako tu.
Kniha proroka Izaiáša