Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

ČASŤ DRUHÁ, KAP. 38 – 66

 

Historický úvod, kap. 38 – 39

Ezechiášova choroba a zázračné uzdravenie, kap. 39

 

38 Choroba. – 1 V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu Amosov syn, prorok Izaiáš, a povedal mu: „Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť.“ 2 Nato sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi: 3 „Ach, Pane, spomeňže si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v tvojich očiach dobré.“ A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. 4 Tu prehovoril Pán k Izaiášovi takto. 5 „Choď a povedz Ezechiášovi: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: »Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, pridám k tvojim dňom pätnásť rokov. 6 A vytrhnem teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto zastávať.« 7 A toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní slovo, čo riekol:  8 Hľa, ja vrátim tôňu stupňov, ktorými so slnkom zostúpila po Achazových stupňoch, naspäť o desať stupňov!“ I vrátilo sa slnko o desať stupňov na stupňoch, po ktorých zostúpilo.

 

Ezechiášov chválospev. –  9 Záznam Ezechiáša, judského kráľa, keď bol chorý a ozdravel zo svojej choroby.

 

10 Povedal som:

„V polovici svojich dní musím ísť.

V bránach podsvetia som olúpený

o ostatok svojich rokov.“

 11 Povedal som: „Neuvidím Pána

v krajine živých,

neuzriem viac človeka

medzi obyvateľmi sveta.

 12 Môj príbytok odtiahol,

sťahuje sa odo mňa

ako pastiersky stan.

Snujem ako tkáč svoj život;

odtrhúva sa od vlákna.

Odo dňa do noci skončíš so mnou.

13 Kričím až do rána.

Ako lev, tak zdrvil všetky moje kosti,

(odo dňa do noci skončíš so mnou).

14 Pištím ako lastovička,

ako holub hrkútam,

oči mi skleslo hľadia nahor:

Pane, som v úzkosti, zastaň sa ma!

 15 Čo mám vravieť? Veď mi povedal

a on to urobil.

Velebiť ťa budem po všetky svoje roky

pre trpkosť svojej duše.

16 Pane, pre toto sa žije

a pre toto všetko je život môjho ducha,

veď ma uzdravíš a dáš mi život.

17 Hľa, moja veľká trpkosť mi je pre dobro,

ty si zachránil môj život

od priepasti záhuby,

lebo si zahodil za chrbát

všetky moje hriechy.

18 Veď nie podsvetie ťa bude velebiť,

nie smrť ťa bude chváliť,

tí, čo zostupujú do jamy,

nedúfajú v tvoju vernosť.

19 Živý, živý ťa velebí

ako aj ja dnes,

otec synom zvestuje tvoju vernosť.

20 Pán ma vyslobodí

a moje piesne budeme spievať

po všetky dni svojho života

v dome Pánovom.“

 

Uzdravenie kráľa. – 21 Izaiáš hovoril: „Nech vezmú figovú náplasť a nech priložia na vred, tak ožije.“

 22 Ezechiáš však povedal: „Toto je znamenie, že pôjdem do Pánovho domu.“

 
8. Hodiny dal zhotoviť Ezechiášov otec Achaz.
9. Ezechiáš, pôvodca piesne, sa aj inak zaslúžil o posvätnú literatúru (Prís 25, 1) a posvätný spev (2 Krn 29, 25 – 30). Osnova tejto piesne je dnes už, žiaľ, dosť porušená; tu podávame jej najpravdepodobnejšie znenie.
11. Starozákonný človek sa stretával s Bohom v chráme. To však mohol, len kým žil.
12. „Príbytok“ je telo človeka (porov. Jób 4, 19). Kráľ vie, že v podsvetí bude žiť, ale bez tela, ktoré rýchlo odstúpi od človeka (od duše), ako keď si pastieri prenesú šiator.
15 – 17. Verše 15 – 17 sú veľmi porušené. Zmysel je asi tento: Kráľ prosil Boha o pomoc (verš 14) a dostal prostredníctvom proroka ubezpečenie, že sa uzdraví (verš 5). Uradostený volá: „Čo mám na to povedať? Veď Boh sám mi to zvestoval a aj plní svoj sľub, uzdravuje ma. Budem ho teda chváliť celý svoj život, hoci zoslal na mňa utrpenie.“ – Boh odpustil kráľove hriechy, „zahodil ich za chrbát“, aby ich nevidel.
22. Kráľ ukázal na uzdravené telo alebo na Achazove hodiny. Osnovu čítame podľa LXX. Dnešný hebrejský text a po ňom aj Vg má otázku: „Čo je znamenie...?“
Kniha proroka Izaiáša