Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Neposlušnosť národa

50  1 Toto hovorí Pán:

„Kde je priepustný list vašej matky,

ktorým som ju prepustil?

Alebo kto je môj veriteľ,

ktorému som vás predal?

Hľa, pre svoje hriechy ste boli predaní,

pre vaše zločiny bola prepustená vaša matka.

2 Prišiel som, prečože nebolo nikoho,

volal som, a nik neodpovedal?

Či mi je ruka prikrátka spasiť?

A či nemám sily vyslobodiť?

Hľa, svojou hrozbou vysušujem more

a rieky na púšť obraciam,

ich ryby pohnijú v nedostatku vody

a budú zmierať od smädu.

3 Nebesá odejem čierňavou,

vrecovinu im urobím závojom.“

 

3. Tretia pieseň o Pánovom služobníkovi, 50, 4 – 11

 

Poslušnosť Pánovho služobníka

 4 Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky,

aby som vedel slovom posilniť unaveného.

Každé ráno prebúdza mi ucho,

aby som počúval ako učeník.

 5 Pán, Jahve, mi otvoril ucho

a ja som neodporoval,

nazad som neustúpil.

6 Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili,

a svoje líca tým, čo trhali,

tvár som si neskryl

pred potupou a slinou.

7 Pán, Jahve, mi pomáha,

preto nebudem zahanbený.

Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň

a viem, že sa nezahanbím.

8 Blízko je, čo mi dá za pravdu,

kto sa chce pravotiť so mnou? –

Postavmeže sa zoči-voči!

Kto je mojím žalobcom? –

Nech pristúpi ku mne!

9 Hľa, Pán, Jahve, mi pomáha,

kto ma odsúdi?

Hľa, všetci sa zoderú ako rúcho,

moľ ich zožerie.

 10 Kto z vás sa bojí Pána,

kto čuje hlas jeho služobníka,

kto chodí v tmách a nemá žiary,

nech dúfa v meno Pánovo

a spolieha sa na svojho Boha!

11 Hľa, všetci, čo zažíhate oheň

a opasujete si fakle,

vstúpte do žiary svojho ohňa

a do fakieľ, čo ste roznietili.

Z mojej ruky sa vám to stane,

budete ležať v bolestiach.

 
1 n. U prorokov je častý obraz, že Jahve je manželom a vyvolený národ manželkou. Izraeliti sú deťmi, no Boh sa ich dvojako mohol zbaviť. Mohol prepustiť matku (Dt 24, 1 n.) alebo mohol predať deti veriteľom za otrokov. Ale Boh národ neprepustil, národ nevie ukázať priepustný list. A ani nepredal deti, veď nemal veriteľov. To, že sú od Boha vzdialení, že sú v zajatí, je pre ich hriechy. Boh však i takto volá národ späť k sebe, je dosť mocný, aby ho vyslobodil.
4. O piesňach o Pánovom služobníkovi pozri pozn. pred kap. 42. – Národ bol neposlušný, tým poslušnejší je Pánov služobník.
5 – 7. Poslanie prorokov bolo ťažké, nejeden sa ho chcel striasť (porov. Ex 4, 10; Jer 1, 6; Jon 1, 3). Pánov služobník ochotne prijíma aj najväčšiu potupu a utrpenie, ktoré ho pri plnení úlohy čaká. Trýznitelia nešetria mukami, bijú ho, trhajú mu bradu, čo je bolestné a potupné (porov. Neh 13, 25). Napľuť niekomu do tváre pokladali ľudia vždy za najväčšiu potupu (Nm 12, 14; Dt 25, 9; Jób 30, 10). Pánov služobník však prijíma všetko bez reptania a tak trpezlivo, že mu na tvári ani nevidieť bôľ. (Ako sa to všetko splnilo na Mesiášovi, pozri Mt 26, 67; 27, 30; Mk 14, 65; Lk 18, 32; 22, 64; Jn 18, 22.)
10 n. Osud nábožných ľudí býva často podobný osudu Pánovho služobníka. Ten dúfal v Boha a zvíťazil, preto i nábožní nech dúfajú v Boha i vtedy, keď sa utrpenie zdá beznádejné ako tma. Nástrahy svojich nepriateľov však Boh obráti proti nim. Oheň fakieľ, ktorý zapaľovali na trýznenie iných, zasiahne ich samých.
Kniha proroka Izaiáša