Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

5. Pozemská a duchovná spása, 43, 1 – 44, 23

 

Boh neopustí svojich

43 1 Teraz však toto hovorí Pán,

tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael:

„Neboj sa, veď ťa vykúpim,

po mene ťa zavolám, ty si môj.

2 Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou,

a keď riekami, nepotopia ťa,

keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa

a plameň nebude horieť na tebe.

 3 Veď ja som Pán, tvoj Boh,

Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ.

Egypt dám ako výkupné za teba,

Kuš a Sábu namiesto teba.

4 Pretože si drahý mojim očiam,

vzácny a ja ťa milujem,

vydám ľudí namiesto teba

a národy za tvoj život.

5 Neboj sa, veď som s tebou ja,

od východu privediem tvoje potomstvo

a od západu ťa zhromaždím.

6 Severu poviem: »Vydaj!« –

a juhu: »Nezdržiavaj!« –

priveď mojich synov zďaleka

a moje dcéry od končín zeme,

7 všetkých, čo sa mojím menom zvú

a ktorých som na svoju slávu stvoril,

vytvoril a urobil.

 

Nový súdny spor s pohanmi

 8 Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči,

a hluchý, hoci majú uši.

9 Nech sa zídu všetci pohania

a zhromaždia sa národy!

Kto z nich toto zvestuje?

Veci predošlé nech nám oznámia,

nech si postavia svedkov a vyhrajú spor,

nech počujú a nech povedia: »Pravda!«

10 Vy ste mi svedkami – hovorí Pán –

a môj sluha, ktorého som si zvolil,

aby ste vedeli a uverili mi

a pochopili, že som to ja,

predo mnou nebol utvorený nijaký Boh

a ani po mne nebude.

11 Ja, ja som Pán

a okrem mňa niet spasiteľa.

12 Ja som predzvestoval, spasil a oznámil

a cudzieho u vás nebolo,

nuž vy ste mi svedkami – hovorí Pán –

ja som však Boh,

13 aj odteraz ním budem

a z mojej ruky nevytrhne nik;

čo urobím, kto to odčiní?“

 

Dávne zázraky sa spomínajú

 14 Toto hovorí Pán,

váš vykupiteľ, Svätý Izraela:

„Pošlem pre vás do Babylonu

a vyženiem všetkých ako utečencov,

i Chaldejcov do pyšných lodí.

15 Ja som Jahve, váš Svätý,

Izraelov tvorca, váš kráľ.“

16 Toto hovorí Pán,

ktorý urobil cestu cez more

a cez dravé vody chodník;

 17 ktorý vyviedol vozy i kone,

vojsko i vojvodcov...

– ležia spolu, nevstanú,

dotleli, zhasli ako knôt – :

18 „Nespomínajte udalosti dávne,

o veciach predošlých neuvažujte.

19 Hľa, ja robím čosi nové,

teraz to klíči, nebadáte?

Áno, urobím cestu na púšti

a rieky na pustatine.

20 Bude ma chváliť poľná zver,

šakaly a pštrosy,

lebo som dal vodu na púšti,

rieky na pustatine,

aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca.

21 Ľud, ktorý som si utvoril,

bude ohlasovať moju chválu.

 

Národ si nezaslúžil dobrotu

 22 Nevzýval si ma, Jakub,

netrápil si sa o mňa, Izrael.

23 Neprinášal si mi obetné baránky,

svojimi žertvami si ma neuctieval.

Neobťažoval som ťa darmi

a netrápil som ťa tymianom.

 24 Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro,

tukom svojich žertiev si ma neopájal,

lež obťažoval si ma svojimi hriechmi,

trápil si ma svojimi neprávosťami.

25 Ja, ja som to,

čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy

a nespomeniem si na tvoje neprávosti.

26 Pripomeň mi, súďme sa spolu,

hovor ty, aby si vyhral spor.

 27 Tvoj prvý otec zhrešil,

tvoji tlmočníci ma zradili.

28 Preto som znesvätil sväté kniežatá,

Jakuba som dal do kliatby

a Izrael na potupu.“

 
3. Pretože Kýros dá dobrovoľne Izraelitom slobodu, dostane namiesto nich náhradu, „výkupné“, a to Egypt, Etiópiu (Kuš) a Sábu, ktorá ležala kdesi v susedstve Egypta a Etiópie, ale nič bližšie o nej nevieme. Podľa Jozefa Flávia (Židovské starožitnosti II, 10, 2) by to bol kraj Meroe medzi riekami Níl, Atbara a Bahr el-Azraq (Modrý Níl). Túto náhradu dostala Perzská ríša až za panovania Kýrovho syna Kambysa II., ktorý roku 525 pred Kr. dobyl Egypt.
8 – 13. V novom súdnom spore (porov. 41, 1 n.) izraelský národ – ktorý sa tu opäť volá Pánov služobník – dosvedčí pohanom, že len Jahve je Boh.
14. Boh pošle do Babylonu po svoj národ Kýra. Vg prekladá tento porušený verš: „A strhol som všetky závory, i Chaldejcov, ktorí sa pýšia svojimi loďami.“
17. Narážka na východ z Egypta.
22 – 25. Boh vyslobodil národ len z lásky, národ si to nezasluhoval, veď v zajatí sa nestaral o bohoslužbu, ani sa o ňu nemohol starať.
24. Voňavá látka z rastliny zvanej „vonná trsť“ (Acorus calamus), spolu s myrhou a dvoma druhmi škorice, sa zmiešavala do posvätného oleja (Ex 30, 23 – 25).
27. Prvý otec izraelského národa bol Jakub. Tlmočníci boli falošní proroci a neverní kňazi.
Kniha proroka Izaiáša