Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

14 Posmešná pieseň na tyrana Babylon. Úvod. –  1 Lebo Pán sa zmiluje nad Jakubom a znovu si vyvolí Izrael a dá im spočinúť vo vlastnej krajine. Vtedy sa pridružia k nim cudzinci a pripoja sa k Jakubovmu domu. 2 Národy ich pojmú a privedú na ich miesto, dom Jakubov si ich však prisvojí v Pánovej krajine za sluhov a za slúžky; zajmú tých, čo ich zajali, a podrobia si svojich utláčateľov. 3 V ten deň, keď ti Boh dá odpočinúť si od únavy a zmietania a ukrutného otroctva, ktorým ťa zotročil, 4 zložíš toto porekadlo proti babylonskému kráľovi a povieš:

 

„Hľa, ako skončil tyran, skončilo násilie!“

5 Pán zlámal prút pohanov,

palicu vladárov,

6 čo zlostne bila ľudstvo

údermi neprestajnými,

podmaňovala v hneve národy

sužovaním neľútostným.

7 Oddychuje, odpočíva celá zem,

prepukáva jasotom.

8 Aj cyprusy a cédre Libanonu sa ti tešia:

„Odkedy ležíš, nevystúpi rubač k nám.“

 9 Podsvetie zdola sa pre teba rozruší

v ústrety tvojmu príchodu;

vzbudzuje pre teba tiene,

všetkých mocnárov zeme

vyzdvihuje z ich trónov,

všetkých kráľov národov.

10 Títo všetci sa ozvú,

prehovoria k tebe:

„I ty si omdlel ako my,

nám si sa stal rovným?

11 Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva,

zunenie tvojich hárf.

Pod tebou je rozostretá chrobač

a červy sú tvojou prikrývkou.“

 

Pád z neba

 12 Ako si padla z neba,

žiarivá zornička!

Zrazený si k zemi,

čo si vládol nad národmi.

 13 Veď v srdci si si hovoril:

„Do nebies vystúpim,

až nad Božie hviezdy

vyvýšim svoj trón,

sídliť chcem na vrchu zhromaždenia,

na stráňach severu.

14 Vystúpim do výšin oblakov,

prirovnám sa Najvyššiemu.“

15 Lenže do podsvetia si zvrhnutý,

na stráne priepasti.

16 Čo ťa uzrú, obzrú si ťa,

hútať budú o tebe:

„Či toto je muž, čo rozbúril zem,

zatriasol ríšami,

17 čo svet obrátil na pustatinu,

jeho mestá zrúcal

a jeho väzňom nepootváral dom väznenia?“

 

Mŕtvola kráľova

18 Králi národov všetci spočívajú v sláve,

každý vo svojom dome.

19 Ty však si vyhodený bez hrobu

ako odporná vetva

– pokrytýzabitými,

  •  

19f ako pošliapaná mŕtvola.

19e K tým, čo zostúpia do kamenných hrobov,

20 nepridružíš sa pri pohrebe,

lebo si zničil vlastnú krajinu,

svoj vlastný ľud vyvraždil.

Nikdy nik nespomenie

semeno zločincov.

21 Postavte popravisko jeho synom

pre zločin ich otcov,

aby nepovstali a nepodmanili si zem

a nezaplnili svet mestami.

 

Doslov. – 22 Povstanem proti nim – hovorí Pán zástupov – a vyhubím z Babylonu meno a zvyšok, rod a potomstvo – hovorí Pán – 23 a obrátim ho na príbytok ježa a na mláky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou – hovorí Pán zástupov.

 

 

2. Asýrsko

24 Takto prisahal Pán zástupov:

„Veru, ako som zamýšľal, tak bude,

a ako som ustanovil, tak sa stane,

 25 že zlomím Asýrsko vo svojej krajine

a na svojich vrchoch ho pošliapem,

takže sa vzdiali od nich jeho jarmo

a stratí sa z ich ramien jeho bremeno.“

26 To je ustanovenie, ustanovené nad celou zemou,

a to je ruka, vystretá nad všetky národy.

27 Veď Pán zástupov rozhodol, ktože to zlomí?

Jeho ruka je vystretá, ktože ju odstráni?

 

3. Filištínsko

 28 V roku smrti kráľa Achaza odznel tento výrok:

 29 „Neteš sa ty, Filištínsko celé,

že prút toho, čo ťa bil, je zlomený,

bo z koreňa hada vyjde vretenica

a jej plodom bude okrídlený drak.

 30 I budú sa pásť prvorodení biednych

a chudobní budú sídliť v bezpečí,

tvoj koreň však hladom usmrtím

a tvojich pozostalých zabijem.

 31 Kvíľ, brána, plač, mesto,

des sa, Filištínsko celé,

lebo od severu prichádza dym

a nik neodchádza od svojich čiat.“

 

32 A čo sa odpovie poslom pohanov?

Že Pán založil Sion

a na ňom sa ukryjú biedni jeho ľudu.

 

 
1 – 3. Dokonale sa to splnilo až v novozákonnej dobe, keď je nový vyvolený národ, kresťanstvo, prístupný všetkým národom sveta.
9. O podsvetí pozri pozn. k 5, 14. Obyvatelia podsvetia sú „tiene“ alebo doslovne „slabosti“, lebo tam budú bezmocní aj najmocnejší vladári sveta.
12. Kráľ sa podobá padnutej hviezde.
13. Podľa názoru Babylončanov kdesi na severe ležal vrch, na ktorom sa zhromažďovali ich bohovia ako grécki bohovia na Olympe. Preto volali tento vrch „vrchom zhromaždenia“. O posvätnom vrchu Jediného Boha, o Sione, hovorí Ž 48, 3 podobnými slovami.
25. Svojou volá Pán izraelskú krajinu. Tam zničí Asýrčanov, a tak sníme jarmo z Izraelitov.
28. Rok Achazovej smrti bol pravdepodobne rok 721 pred Kr.
29. Filištínci sa márne tešia, že zomrel akýsi panovník (had), ktorý ich utláčal, lebo za ním príde iný, horší (vretenica), a za tým ešte nebezpečnejší (okrídlený had = drak, Vg). O tom však, na ktorých kráľov sa proroctvo vzťahuje, sú rozdielne mienky.
30. Vyvolený národ sa tu prirovnáva k stádu.
31 n. Dym, valiaci sa od severu, je asýrske vojsko, ktoré pochoduje v uzavretých čatách. Keď toto vojsko bude prichádzať proti Filištíncom, títo azda pošlú poslov do Jeruzalema a budú prosiť o pomoc. Ale prorok varuje pred takýmto spojením. Judsko má svoj Bohom založený Sion, ktorý je bezpečnou záštitou národa, preto sa tento nemá čo spájať s pohanmi.
Kniha proroka Izaiáša