Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

4. Nádej Siona na spásu, 51, 1 – 52, 12

 

Večná spása nábožných

51 1 Počúvajte ma, čo sledujete pravdu

a hľadáte Pána:

Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní,

a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní.

2 Pozrite na Abraháma, svojho otca,

a na Sáru, ktorá vás zrodila.

Veď som ho osamelého povolal,

požehnal som ho a zveľadil.

 3 Áno, Pán poľutuje Sion,

poľutuje všetky jeho sutiny,

jeho púšť urobí podobnou Edenu

a jeho pustinu Pánovej záhrade,

zavládne v ňom radosť a rozkoš,

chválospev a hlas piesne.

 4 Pozoruj ma, ľud môj,

a počúvaj ma, národ môj,

veď odo mňa vychádza náuka

a svoje právo dám za svetlo národom.

5 Blízko je moje právo,

vychádza moja spása

a moje ramená budú súdiť národy.

Na mňa budú čakať ostrovy

a dúfať budú v moje rameno.

6 Zdvihnite oči k nebesiam

a pozrite dolu na zem.

Veď nebo sa ako dym rozplynie

a zem sa sťa odev rozpadne.

Jej obyvatelia pomrú podobne,

moje spasenie však potrvá naveky

a moja pravda nezanikne.

7 Počúvajte ma, znalci práva,

ľud, čo má v srdci môj zákon:

Nebojte sa ľudskej potupy

a nestrachujte sa ich pohany.

8 Lebo ich sťa rúcho moľ zožerie

a ako vlnu ich strávi červ,

ale moje právo potrvá naveky

a moja spása z pokolenia na pokolenie.

 

Mocné rameno Pánovo spasí

 9 Vzbuď sa, zobuď sa a obleč si moc,

rameno Pánovo!

Vzbuď sa ako v dňoch minulých,

v časoch pradávnych.

Či si to nie ty, čos’ rozťalo ozrutu

a draka prebodlo?

10 Či si to nie ty, čos’ vysušilo more

a vody veľkej priepasti?

Čo si spravilo z morskej hlbiny

cestu na priechod oslobodeným?

 11 Pánovi vyslobodení sa vrátia,

prídu s jasotom na Sion

a na ich hlavách bude ustavičná radosť.

Radosť a rozkoš dosiahnu,

zmizne starosť a vzdychanie.

 

12 Ja, ja som to, čo vás poteším.

Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie,

a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?

13 Zabúdaš na Pána, svojho tvorcu,

čo rozostrel nebo a založil zem,

a stále sa trasieš, celý deň,

pred zlosťou utláčateľa,

keď sa chystá nivočiť.

Kdeže je teraz zlosť utláčateľa?

 14 Zhrbený sa náhle oslobodí,

nezomrie v jame

a chlieb mu chýbať nebude.

15 Ja som Pán, tvoj Boh,

čo dráždim more, že búria sa mu vlny,

Pán zástupov je moje meno.

16 Vložím ti do úst svoje slová

a schovám ťa v tieni svojej ruky,

aby som zasadil nebesá a založil zem

a povedal Sionu: „Ty si môj ľud.“

 

Po treste príde oslobodenie

 17 Preber sa, preber sa, vstaň, Jeruzalem,

čo si pil z Pánovej ruky kalich jeho hnevu;

omamný pohár si pil, vyprázdnil.

18 Niet toho, kto by ho viedol

zo všetkých synov, čo splodil;

niet toho, kto by ho držal za ruku

zo všetkých synov, čo vychoval.

19 Tieto dve veci ťa postihli:

– ktožesmúti nad tebou? –

skaza a ničenie, hlad ameč,

– ktožeťapoteší?

20 Tvoji synovia odpadli, ležia

na rohoch všetkých ulíc

ako gazela v sieti,

plní Pánovho hnevu,

výčitiek svojho Boha.

21 Preto počuj toto, pokorený

a opojený, nie však vínom:

22 Toto hovorí tvoj Pán, Jahve,

a tvoj Boh, ktorý si bráni svoj ľud:

„Hľa, vezmem ti z ruky

kalich omamný,

pohár svojho hnevu;

nebudeš ho viac piť.

23 A dám ho do rúk tvojich trýzniteľov,

čo ti hovorili:

»Schýľ sa, nech prejdeme!«

A spravil si zo svojho chrbta zem,

sťa ulicu pre chodcov.“

 

 

1 n. Skala, z ktorej sú Izraeliti vytesaní, je Abrahám, studňa, z ktorej pochádzajú, je Sára. (Porov. Gn 12, 2 – 3; 13, 15; 18, 18; 22, 17.)
3. Eden bola krajina, v ktorej ležal raj. – K Božej záhrade sa v Gn 13, 10 prirovnáva hojne zvlažované údolie Jordánu, najmä okolie Sodomy a Gomory pred spustošením.
4. Aj tu sa prízvukuje všeobecnosť spásy.
9. Názvami „ozruta“ a „drak“ sa tu, ako aj na iných miestach Biblie, označuje Egypt alebo jeho faraón (porov. Iz 27, 1; 30, 7; Ž 87, 4; 89, 11; Ez 29, 3).
11. Pozri 35, 10.
14. Rozumej o tých, čo sú zhrbení v okovách, v zajatí. Ináč je tento verš neistý.
17. Porov. 19, 4; 29, 10; Ž 75, 9; 80, 6; Jer 25, 15. 27; Ez 23, 32; Hab 2, 16.
Kniha proroka Izaiáša