Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Budúca spása

35 1 Teš sa, pláň a pustatina,

plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka!

 2 Prekvitať bude a plesať,

áno, zaplesá, zajasá,

bude jej daný skvost Libanonu,

nádhera Karmelu a Sárona.

Oni uvidia Pánovu slávu,

velebu nášho Boha.

3 Upevňujte ruky sklesnuté,

posilňujte podlomené kolená!

4 Povedzte malomyseľným:

„Vzchopte sa, nebojte sa,

hľa, váš Boh!

Príde pomsta, Božia odplata,

sám príde a spasí vás.“

 5 Vtedy sa roztvoria oči slepých

6 a uši hluchých sa otvoria.

Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý

a jazyk nemého zaplesá,

ba vyvierať budú na púšti vody

a potoky na pustatine.

7 Vyschnutá zem bude jazerom

a suchá pôda prameňom vôd;

na mieste, kde sa rozvaľovali šakaly,

je zeleň trsti a šašiny.

 8 I bude tam chodník, cesta:

cestou svätou sa bude volať,

nečistý po nej neprejde,

len môj ľud pôjde po nej,

ani prostoduchí tam nezblúdia.

9 Nebude tam lev

a dravá zver ta nevystúpi,

nenájde sa tam;

len vykúpení budú kráčať.

 10 A Pánovi vyslobodení sa vrátia,

s jasotom prídu na Sion.

Ustavičná radosť bude na ich hlavách,

radosť a rozkoš dosiahnu

a zmizne starosť a vzdychanie.

 

 
1. Miesto jesienky iní myslia na narcis alebo krokus. Vg má „ľalia“.
2. O Sárone a Karmeli pozri pozn. k 33, 9.
5 n. Na toto proroctvo sa odvolával Kristus Pán, aby naznačil, že prišla doba spásy a že on je prisľúbený Spasiteľ: Mt 11, 5; porov. Mk 7, 37; Lk 7, 22.
8. Spásu spravodlivých prirovnáva prorok k vyslobodeniu z Egypta alebo skôr k návratu roztratených Izraelitov na posvätný vrch Sion.
10. Židia si na znak radosti ozdobovali hlavu (61, 3).
Kniha proroka Izaiáša