Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

8. Babylon

21  1 Výrok nad morskou púšťou:

Ako víchrice, ktoré tiahnu juhom,

tak príde z púšte, z hroznej krajiny.

 2 Bolo mi zjavené kruté videnie:

Lupič lúpi, ničiteľ ničí.

„Hor’ sa, Elam! Zvieraj, Méd!

Všetkej ich kviľbe koniec urobím.“

3 Preto sú moje bedrá plné hrôzy,

schvátili ma bôle sťa bôle rodičky,

zronený som, keď to čujem,

zmätený som, keď to vidím.

4 Trepoce mi srdce, zdesili ma hrôzy,

súmrak mi moju túžbu urobil postrachom.

 5 Prestrú stôl, postavia hliadku,

jedia a pijú.

„Hore, kniežatá, mažte štít!“

 6 Lebo takto mi hovoril Pán:

„Choď, postav hliadku! Čo uzrie, nech oznámi!

7 Ak uvidí jazdcov, dvojice koní,

jazdcov na osloch, jazdcov na ťavách,

nech sleduje pozorne, veľmi pozorne!“

8 I zvolal: „Vidím.

Na hliadke, Pane, stojím vo dne stále,

na svojej stráži ja stojím celú noc.

9 Hľa, idú jazdci, dvojice koní.“

I ozve sa a hovorí:

„Padol, padol Babylon,

všetky sošky jeho bohov

roztrieskal na zemi.“

 10 Môj rozmlátený, môj rozdrvený ľud,

čo som počul od Pána zástupov,

Boha Izraela,

to som vám oznámil.

 

9. Edomsko

 11 Výrok nad Dumou (Edomskom):

Volá ku mne zo Seiru:

„Strážca, ako je s nocou?

Strážca, čo s nocou?“

12 Strážca povedal:

„Príde ráno, ale aj noc.

Ak sa dozvedáte, dozvedajte sa,

vráťte sa znovu!“

 

  •  

 13 Výrok nad Arábiou:

V kružine púšte nocujte,

karavány dedanské!

14 V ústrety smädnému doneste vodu,

obyvatelia krajiny Tema,

choďte ubehlíkom naproti s chlebom!

15 Lebo ušli pred mečom,

pred vytaseným mečom

a pred natiahnutou kušou,

pred ťažkým bojom.

16 Lebo takto hovorí Pán ku mne:

„Ešte za rok, ako rok žoldniera,

a zahynie všetka sláva Kedaru,

17 zvyšok z počtu lukov

hrdinských synov Kedaru bude malý,“

lebo to riekol Pán, Boh Izraela.

 
1. Nevieme, prečo volá prorok Babylon morskou púšťou.
2 n. Boh sám povzbudzuje nepriateľov proti Babylonu, nad ktorého skazou je zdesený aj sám prorok. Času súmraku, ktorý je inak milý, sa teraz bojí, lebo v noci je každá hrôza hroznejšia.
5. Z hostiny budú Babylončania musieť ísť rovno do boja.
6 – 9. Verše 6 – 9 sú nejasné. Treba im rozumieť asi tak, že prorok celý deň a celú noc pozoruje, ako tiahne vojsko proti Babylonu. Vtom „ktosi“, najskôr sám Boh (porov. verš 10), oznámi prorokovi pád Babylonu.
10. „Rozmlátený, rozdrvený“ národ sú Izraeliti, ktorí budú v babylonskom zajatí a pre ktorých pád Babylonu bude znamenať oslobodenie.
11 – 12. Seir je pohorie v Edomsku. Edomčania sa dopytujú strážcu, proroka, na svoj osud. Prorok vidí v ich budúcnosti záblesky rána, šťastia, ale aj noc nových utrpení. Dúfa, že dostane o ich osude jasnejšie videnie, preto ich žiada, aby sa znovu vrátili k nemu. Toto je asi zmysel tohto krátkeho a nejasného proroctva.
13 – 17. V proroctve proti Arabom sa spomínajú len dva arabské kmene: Dedančania a Kedarčania. Arabi sa budú pred nepriateľom schovávať na púšti, kde im obyvatelia Temy (mesto východne od Elatského zálivu) poskytnú pokrm a nápoj. O roku žoldniera pozri 16, 14.
Kniha proroka Izaiáša