Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

27  1 V ten deň Pán potresce

svojím tvrdým, veľkým a silným mečom

Leviatana, rezkého hada,

a zabije draka, ktorý je v mori.

 

Nová Pánova vinica

 2 V ten deň

bude vinica vínorodá, ospevujte ju!

3 Ja, Pán, ju strážim,

každú chvíľu ju polievam;

aby ju nepoškodili,

v noci i vo dne ju chránim.

4 Hnev neprechovávam.

Keby bolo tŕnie a bodľačie,

bojovne by som zakročil

a spálil by som ho zaraz,

5 alebo nech sa chopí mojej ochrany,

uzavrie mier so mnou,

mier uzavrie so mnou.

 

Boh trestal svojich mierne

 6 V budúcnosti Jakub zakorení,

kvitnúť bude a pučať Izrael

a naplní tvár zeme úrodou.

7 Či ho šľahal, ako šľahal jeho šľahačov?

Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov?

8 Zamietnutím(?), zavrhnutím ho súdil,

zmietol svojím ostrým víchrom v deň východného vetra.

9 Nuž takto bude uzmierený hriech Jakubov

a všetkým ovocím je: odstráni svoj hriech,

keď urobí všetky oltárne kamene

podobnými rozdrvenému vápencu.

Nevstanú viac ašery a chamány.

 10 Lebo pevné mesto je osamelé,

príbytok zavrhnutý, opustený ako púšť,

bude sa tam pásť a odpočívať teľa

a znivočí jeho vetvičky.

11 Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa,

prídu ženy a zapália ich.

Lebo je to ľud nechápavý,

preto sa nezmiluje nad ním jeho Stvoriteľ

a jeho Tvorca ho neomilostí.

 

Návrat národa

 12 V ten deň

bude Pán vyklepávať klasy

od Eufratu až po Egyptský potok

a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní

jeden po druhom.

13 V ten deň

zazvučí veľká trúba

i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine

a rozptýlení v krajine egyptskej,

a klaňať sa budú Pánovi

na svätom vrchu v Jeruzaleme.

 

 

1. Leviatanom sa označuje Asýrsko, ktoré ležalo medzi Tigrisom a Eufratom. „Drakom“ Egypt. More je ako v 18, 2 a 19, 5 rieka Níl. Asýrska a Egyptská ríša tu zastupujú všetkých nepriateľov Božieho kráľovstva. Cirkevní otcovia v hadovi aj tu ako v Gn 3 videli diabla.
2 – 5. Starozákonná Božia vinica rodila len plánky (Iz 5, 1 n.), novozákonná bude už plodná. Tŕnie a bodľač označujú nepriateľov Božej vinice. Tí sa zachránia, iba ak sa obrátia k Bohu.
6 – 9. Boh tresce svoj národ len preto, aby národ opustil modly. O ašerách a chamánoch pozri pozn. k 17, 8.
10 n. Nie je zreteľné, či sa tu spomína pohanské veľmesto, o ktorom bola reč v 24, 10; 25, 2; 26, 5, a či niektoré mesto vyvoleného národa, Samária alebo Jeruzalem.
12 n. Keď bolo obilia málo, mlátili ho palicami, vyklepávaním (podobne ako u nás cepmi). Po národných pohromách ostane doma, na území vyvoleného národa málo dobrých Izraelitov, málo cenného zrna, preto Boh pridružil k nim aj tých, čo sú roztratení po svete. – Potok Egypta bol potok Ariš, ktorý na juhozápade bol hranicou Judska.
Kniha proroka Izaiáša