Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

11. Jeruzalem

 

a) Skaza mesta

22 1 Výrok nad Údolím videnia:

Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy,

 2 plné kriku, mesto hučiace, mesto jasajúce?

Tvoji zomrelí nepomreli mečom.

3 Všetci tvoji vodcovia razom utiekli

ukrutne spútaní,

všetci tvoji hrdinovia sú razom spútaní,

utiekli ďaleko.

4 Preto hovorím: „Odvráťte sa odo mňa!

Horko zaplačem.

Nesnažte sa potešiť ma

nad skazou dcéry môjho ľudu!“

 5 Lebo deň poplachu a šliapania a búrenia

drží Pán, Jahve zástupov.

V Údolí videnia podkopávajú múr

a krik je proti hore.

 6 Elam zdvihol tulec;

na vozoch ľudia, jazdci,

a Kír obnažil štít.

7 Tvoje krásne údolia sú plné vozov

a jazdci sa pevne postavili k bráne.

 8 Odňal závoj Júdovi;

v ten deň si hľadel

na zbrojnicu Lesného domu.

 9 Vidíte, že má Dávidovo mesto mnoho trhlín,

zhromažďujete vodu do Dolného rybníka,

10 sčitujete domy Jeruzalema,

rúcate domy na opevnenie múrov

11 a robíte struhu medzi dvoma múrmi

vodám starého rybníka.

Nepozriete však na toho, ktorý to urobil,

a toho, čo oddávna to spravil, nevidíte.

12 A Pán, Jahve zástupov, zvolá v ten deň:

„Plačte a nariekajte,

ohoľte sa a opášte sa vrecovinou!“

13 Ale, hľa, plesanie a radosť,

zabíjajú statok a režú ovce,

jedia mäso a pijú víno:

„Jedzme a pime, veď zajtra umrieme!“

14 I zaznelo mi v ušiach, Pane zástupov:

„Veru vám nebude odpustený tento hriech,

pokiaľ neumriete“ – hovorí Pán, Jahve zástupov.

 

b) Sobna a Eliakim

15 Toto hovorí Pán, Jahve zástupov:

„Choďže k tomu úradníkovi,

k Sobnovi, správcovi domu:

 16 »Čože tu máš a kohože tu máš,

že si si tu vytesal hrob?«

Vysoko vytesal svoj hrob,

v skale si vydlabal príbytok.

17 Hľa, Pán ťa rozmachom odvrhne, silák,

a pevne ťa zohne,

18 silno ťa zakotúľa, ako sa kotúľa lopta

do šírošírej krajiny.

Tam zomrieš a tam budú tvoje skvostné vozy,

ty hanba domu tvojho pána!

19 Odstránim ťa z tvojho miesta

a zvrhnem ťa z tvojho postavenia.

 20 V ten deň zavolám svojho služobníka

Eliakima, syna Helkiáša,

21 a oblečiem ho do tvojho rúcha,

opášem ho tvojím pásom

a dám mu do rúk tvoju moc.

I bude otcom obyvateľom Jeruzalema

a Júdovmu domu.

 22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu,

keď otvorí, nikto nezavrie,

a keď zavrie, nikto neotvorí.

 23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste,

že bude slávnym trónom domu svojho otca.

24 Bude na ňom visieť všetka sláva domu jeho otca:

konáre a ratolesti, všetky malé nádoby,

od hrnčekov až po krčahy.

 25 V ten deň – hovorí Pán zástupov –

vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste,

vyvalí sa a padne,

i rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom,

lebo to vyriekol Pán.“

 

1. Údolím videnia sa tu volá celý Jeruzalem, vo verši 5 má to meno len ktorési jeruzalemské údolie.
2 – 4. Pre skazu kedysi veselého, teraz však nariekajúceho, vodcami a obrancami opusteného mesta je prorok taký zarmútený, že ho nemožno potešiť.
5. Tento verš prekladá Vg trocha odlišne: „Lebo deň zabíjania a šliapania a náreku má v Údolí videnia Pán, Boh zástupov, ktorý skúma múr a je velebný nad vrchom.“
6. O Elame pozri 21, 2. – „Kír obnažil štít“, rozumej: Vojaci neznámeho ináč národa Kír posťahovali zo svojich štítov kožené povlaky a sú prichystaní na boj.
8. Rozumej: Júdovci už budú vidieť, že im hrozí záhuba, darmo budú čakať zbrane zo zbrojnice, ktorá bola v Lesnom dome (pozri 1 Kr 7, 2 a 10, 17. 21).
9 – 14. Tu sa opisujú rozličné opatrenia na obranu mesta a zúfalé hodovanie obyvateľov, ktorí sa nechcú obrátiť k Bohu. „Dolný rybník“ je totožný so „Starým rybníkom“. V ktorej časti mesta bol, nevieme.
16. Azda si ho dal vytesať na mieste, ktoré prevyšovalo jeho hodnosť a vznešenosť.
20. O Eliakimovi pozri aj 36, 3. 11. 22; 37, 2.
22. Kľúč „na pleci“ znamená, že s hodnosťou bude spojená aj ťarcha.
23 n. Eliakim bude ako rázsocha, na ktorej visia nádoby rozličnej veľkosti a rôzneho tvaru. Od neho budú závisieť ľudia rozličného postavenia.
25. Eliakim asi nezostal verný Bohu, preto mu prorok v tomto verši, k proroctvu pravdepodobne len neskoršie pripojenom, predpovedá pád a záhubu, ktorá postihne aj tých, čo záviseli od neho.
Kniha proroka Izaiáša