Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

4. Proti spojenectvu s Egyptom

 

Egypt nepomôže

30 1 „Beda synom odbojným, hovorí Pán,

keď kujú plán, nie však skrze mňa,

robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha,

aby hromadili hriech na hriech.

2 Kráčajú dolu do Egypta

– mojichústsavšaknespýtali–

  •  

a schovať sa do tône Egypta.

3 Sila faraóna vám však bude na hanbu

a skrýša v tieni Egypta na potupu.

 4 I keď boli jeho kniežatá v Tanise

a jeho poslovia dôjdu do Hanesu,

5 všetci sa sklamú v národe,

ktorý im neprospeje.

Nebude im na pomoc ani na osoh,

ale na hanbu, ba na potupu.“

 

 6 Výrok nad hrochom juhu:

Cez krajinu úzkosti a biedy,

odkiaľ je lev a levica,

vretenica a okrídlený drak,

vlečú na chrbtoch oslov svoje bohatstvo

a na hrboch tiav svoje poklady

k národu, ktorý im neprospeje.

7 Veď Egypťania nič a nič nepomôžu,

preto som zvolal:

„Ozrutou sú nehybnou.“

 

Záhuba protivníkov proroka

 8  Teraz choď, napíš to

na tabuľu pred nimi

a vpíš to do knihy,

aby to bolo pre budúce dni

ako svedectvo naveky!

9 Lebo je to národ odbojný,

lživí synovia, synovia,

čo nechcú počuť

náuku Pánovu,

10 čo vravia vidiacim: „Neviďte!“

a prorokom: „Neprorokujte nám pravdu,

hovorte nám príjemno,

prorokujte klamstvá,

11 odbočte z cesty,

odchýľte sa z chodníka,

odstráňte nám spred tváre

Svätého Izraelovho!“

12 Nuž takto hovorí Izraelov Svätý:

„Preto, že ste opovrhli týmto slovom,

dúfate v násilie a klamstvo

a opierate sa oň:

13 preto vám bude tento hriech

ako hroziaca trhlina,

rozškľabená na vysokom múre,

ktorého pád príde náhlo, rýchlo,

14 a bude rozbitý, ako sa rozbije hlinený hrniec,

nemilosrdne tresnutý,

že sa nenájde v jeho troskách črep,

na ktorý by sa vzal ohník z vatry,

alebo načrelo vody z mláky.“

15 Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov:

„Návratom a pokojnosťou budete oslobodení,

v tichosti a dôvere je vaša sila,“

ale nechceli ste.

16 Ba vraveli ste: „Nie,

ale bežme na koňoch!“ –

preto budete bežať.

„A na rýchlonohých sa nesme!“ –

preto budú rýchli vaši stíhači.

17 Tisíc sa vás trasie pred hrozbou jedného,

pred hrozbou piatich utečiete,

kým neostanete

len ako sťažeň na temene vrchu

a ako zástava na pahorku.

 

Pán sa zľutuje

18 A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,

a preto sa dvíha, aby vás omilostil,

veď Bohom pravdy je Pán,

blažení všetci, čo dúfajú v neho.

19 Lebo, ľud na Sione,

čo bývaš v Jeruzaleme,

nie, nebudeš plakať,

áno, zľutuje sa nad tebou

na hlas tvojho volania;

len čo ho počuje, vyslyší ťa.

 20 A dá vám chlieb tiesne a vodu úzkosti

a tvoji učitelia sa viac neschovajú,

očami budeš vidieť svojich učiteľov

21 a ušami počuješ spoza seba slová:

„Toto je cesta, kráčajte po nej!“ –

ak sa odchýlite napravo, či naľavo.

 22 Vtedy poškvrníš svoje modly pokryté striebrom

a zlatom obtiahnuté liate sošky.

Rozhádžeš ich ako hnus,

povieš im: „Von!“

23 A on dá dažďa tvojmu siatiu,

ktorým zaseješ roľu,

a chlieb, úroda zeme,

bude výdatný a záživný.

Tvoj statok sa bude v ten deň pásť

na rozsiahlej pastve.

 24 Voly a osly, čo obrábajú zem,

budú žrať obrok záživný,

viaty sitom a vejačkou.

 25 Na každom čnejúcom vrchu

a na každom vysokom kopci

budú potoky, prúdy vôd

v ten deň veľkého vraždenia,

keď budú padať veže.

26 Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnca,

svetlo slnca však bude sedemnásobné

(ako svetlo siedmich dní)

v deň, keď obviaže Pán

zlomeninu svojho ľudu

a dotlčené rany vylieči.

 

Radosť nad oslobodením

 27 Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka,

– jehohnevblčíajeťažkýmkúdolom,

jeho sú plnéhnevu,

jeho jazyk ako stravujúci oheň,

28jeho dych je ako rozvodnený potok,

čo siaha až po hrdlo –

aby otriasol národmi otrasom ničiacim,

je uzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu.

 

29 Budete piesne spievať

ako v noci zasväteného sviatku

a v srdci sa budete radovať

ako ten, čo putuje s flautou,

aby došiel na vrch Pána,

k Izraelovej Skale.

30 A Pán dá počuť svoj velebný hlas

a zjaví rozmach svojho ramena

v prchlivom hneve a v plameni žeravého ohňa,

v záplave, búrke a v kameňoch ľadovca.

31 Bo od hlasu Pána zatrasie sa Asýr,

keď ho udrie palicou.

32 A každý úder osudnej palice,

ktorý mu zasadí Pán,

bude za zvukov bubnov a hárf

a v rozprúdenom boji ich zdolá.

 33 Lebo oddávna je prichystaný Tofet,

(aj ten je prichystaný pre kráľa),

hlboký a široký,

v jeho priehlbine oheň a hŕba dreva,

Pánov dych ho rozpaľuje sťa prúd síry.

 

 

4. Mesto Tanis (pozri pozn. k 19, 11) je na ceste do mesta Hanes. Hanes je asi dnešné mesto Ahnás. U Herodota sa volá Anusis, neskorší Gréci ho volali Veľký Herakleopolis.
6 n. Hroch (Behemót) je ťarbavé zviera Nílu. „Ozruta“ (Rachab) je tiež akési veľké morské zviera. Obe tieto zvieratá tu, ale aj na iných miestach Biblie, označujú Egypt, ktorý pre svoju pomalosť a ťarbavosť nepomôže Izraelitom. „Okrídlený drak“ jestvoval, pravda, len v obrazotvornosti ľudu; prorok ho tu uvádza pri básnickom opisovaní hrôz púšte.
8 – 17. Napísané proroctvo bude dosvedčovať, že Boh predpovedal záhubu odbojného národa, ktorému Boh a proroci stáli v ceste. No zmluva s Egyptom, ktorej cieľom bola násilná vojna proti Asýrsku, bude záhubou krajiny, ktorá bude rozbitá na márne kúsky. Izraeliti si mysleli, že na egyptských koňoch budú prenasledovať nepriateľa, stane sa však opak, nepriateľ bude prenasledovať ich.
20 n. Rozumej: I keď bude ľud v tiesni, nebudú mu chýbať najpotrebnejšie veci pre telo a dušu: bude mať chleba a vody a nebudú mu chýbať muži, ktorí mu budú ukazovať pravú cestu.
22. „Poškvrníš“, rozumej: budeš ich pokladať za ošklivé, a preto sa im budeš vyhýbať.
24. Prorok básnicky znázorňuje budúci blahobyt, keď ešte aj zvieratá dostanú čisté, dva razy osievané zrno.
25 n. Aj hojnosť vody a svetla označuje blahobyt, ktorý však príde až potom, keď Boh vykoná súd. Prorok tu hovorí pravdepodobne o novom nebi a novej zemi (porov. Rim 8, 21; 2 Pt 3, 13; Zjv 21, 1).
27 – 33. Izraelskí pútnici prichádzali na sviatky do Jeruzalema za zvukov hudby. Podobne sa budú Izraeliti radovať, keď Boh vo svojom hneve potresce nepriateľské národy: Asýrčanov a ich spojencov.
33. Za zvukov bubnov a hárf obetovali kedysi spohanštení Izraeliti pohanskej modle Molochovi svoje deti v údolí Hinnom, južne od Jeruzalema, na ohnisku zvanom Tofet (2 Kr 23, 10; Jer 7, 31; 19, 6 – 11; porov. 2 Kr 16, 13). Takéto ohnisko je už dávno pripravené pre Asýrčanov a ich kráľa.
Kniha proroka Izaiáša