Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Vďaka za spásu

 

  1.   1 V ten deň povieš:

„Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa,

ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2 Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa,

veď moja sila a môj chválospev je Pán,

on sa mi stal spásou.“

 3 I budete čerpať vodu s radosťou

z prameňov spásy

4 a poviete v ten deň:

„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno,

oznámte jeho skutky národom,

rozhlasujte, že je slávne jeho meno.

5 Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal,

nech je to známe po celej zemi.

6 Plesaj a jasaj obyvateľka Siona,

lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!“

 

 
1 – 6. Kapitola 12 je chválospev vykúpených, ktorým sa zakončuje rad veľkolepých mesiášskych proroctiev, nachádzajúcich sa v knihe o Emanuelovi.
3. Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov (porov. Jn 4, 13; 7, 37).
Kniha proroka Izaiáša