Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

6. Nová zmluva so Sionom, 54, 1 – 17

 

Množstvo dietok Nového Siona

 1 Zaplesaj, neplodná, čo si nerodila, ​

rozzvuč sa plesaním a jasaj, čo si nekvílila,

lebo dietky opustenej sú početnejšie

ako dietky vydatej – hovorí Pán.

Rozšír priestor svojho stanu,

kože obydlia si roztiahni, nezužuj,

predlžuj svoje povrazy

a svoje kolíky upevňuj!

3 Veď doprava i doľava prerazíš,

tvoje potomstvo zvládne národy

a spustnuté mestá obsadí.

 

Čas milosti

 4 Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená,

a nepýr sa, veď nebudeš potupená!

Áno, zabudneš hanbu mladosti,

na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

5 Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ,

Pán zástupov je jeho meno,

vykupiteľom Svätý Izraelov,

Bohom celej zeme sa nazýva.

6 Veď ako opustenú ženu

a duchom skleslú povolal ťa Pán.

Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? –

hovorí tvoj Boh.

7 Na krátku chvíľu som ťa opustil

a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem.

8 V návale hnevu som schoval

svoju tvár nakrátko pred tebou,

večným zmilovaním som sa nad tebou zľutoval,

hovorí tvoj vykupiteľ, Pán.

 9 Je mi to ako v dňoch Noema:

ako som sa zaprisahal,

že viac nezalejú zem vody Noema,

tak som sa zaprisahal,

že sa nebudem hnevať na teba

a že ťa nebudem karhať.

10 Nech i vrchy odstúpia

a kopce nech sa otrasú:

moja milosť neodstúpi od teba,

zmluva môjho mieru sa neotrasie,

hovorí Pán, tvoj zľutovník.

 

Pán ochrancom nového Jeruzalema

 11 Biedny, zmietaný, bezútešný!

Hľa, ja ti položím z drahokamu základy

a tvoju podstavbu zo zafíru.

12 Tvoju obrubu urobím z rubínu,

tvoje brány z karbunkulu

a tvoje hranice zo vzácnych kameňov.

13 Všetky tvoje dietky budú učeníkmi Pána,

vo veľkom pokoji budú tvoje dietky.

14 Budeš upevnený v spravodlivosti,

vzdialený od utláčania – báť sa nebudeš –

aj od hrôzy – veď sa ťa nezmocní.

 15 Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa,

kto s tebou bojuje, padne proti tebe.

16 Hľa, ja som stvoril majstra,

čo rozduchuje uhlie v ohni

a svojím remeslom vyrába zbrane,

ja som stvoril aj zhubcu, čo ničí.

 17 Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí

a každý jazyk, čo sa proti tebe

zdvihne na súde, usvedčíš.

To je údel sluhov Pánových

a ich spravodlivosť u mňa – hovorí Pán.

 
1 – 3. Tu sa hovorí o potomstve Pánovho služobníka. Budú to príslušníci novej Božej ríše, ktorá bude ich matkou. Táto matka bola kedysi neplodná, nekvílila v pôrodných bolestiach, obmedzovala sa na jediný národ. V dobe spásy k nej pristúpia všetky národy, preto si bude musieť zväčšiť stany.
4 n. Pozri pozn. k 50, 1 n.
9. Vody Noema označujú potopu. Porov. Gn 8, 20 – 22; 9, 12 – 16.
11. Z opisu vidieť, že prorok nemyslí na skutočný Jeruzalem, ale na Božie kráľovstvo.
15 n. Je tu vyjadrená mesiášska myšlienka Božej ochrany.
17. Po spasiteľskom diele skutočného Pánovho Služobníka, Mesiáša, bude každý veriaci Pánovým sluhom. Porov. 56, 6; 63, 17; 65, 8. 9. 13; 66, 14.
Kniha proroka Izaiáša