Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

Reč Pána ku Kýrovi

  1.   1 Toto hovorí Pán svojmu pomazanému,

Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku,

  1. som pred ním pošliapal národy

a odpásal bedrá kráľov,

aby sa pred ním otvorili vráta

a brány sa nezatvorili:

2 „Ja pôjdem pred tebou,

čo je hrboľaté, urovnám,

kovové brány prelomím

a železné závory pozrážam.

3 Dám ti poklady ukryté v tme

a tajnosti skrýš,

aby si vedel, že ja som Pán,

ktorý ťa volám po mene – Boh Izraela.

4 Pre svojho sluhu Jakuba

a Izrael, svojho vyvolenca,

som ťa zavolal po mene

a dal som ti názvy, hoci si ma nepoznal.

5 Ja som Pán a iného niet,

okrem mňa nieto Boha.

Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal,

6 aby vedeli od východu slnka i od západu,

že okrem mňa nieto nikoho,

ja som Pán a iného niet.

7 Formujem svetlo a tvorím tmu,

spôsobujem blaho a utváram nešťastie,

ja som Pán, čo robím toto všetko.

 

 8 Roste, nebesá, zhora,

z oblakov nech prší pravda.

Otvor sa, zem, nech urodí sa spása

a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť:

Ja, Pán, som ju stvoril.“

 

7. Sláva Pánova a bezmocnosť modiel, 45, 9 – 46, 13

 

Izrael nemá právo posudzovať Pána

9 Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda,

jeden črep z črepov zeme.

Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš,

veď tvoje dielo nemá rúk?“

 10 Beda tomu, čo vraví otcovi: „Čo plodíš?“ –

a žene: „Čo sa zvíjaš v kŕčoch?“

11 Toto hovorí Pán,

Svätý Izraela, jeho tvorca:

„Pýtate sa ma o budúcnosti mojich synov

a rozkazujete o diele mojich rúk?

12 Ja som učinil zem

a človeka na nej som ja stvoril.

Moje ruky roztiahli nebesá

a rozkázal som všetkému ich vojsku.

13 Ja som ho vzbudil v pravde

a všetky jeho cesty urovnám,

on postaví moje mesto

a mojich zajatcov prepustí,

nie za kúpnu cenu ani za dar,“

hovorí Pán zástupov.

 14 Toto hovorí Pán:

„Zisk Egypta a mzda Kušu

a Sabejci, chlapi urastení,

prejdú k tebe a budú tvoji.

Za tebou pôjdu, v okovách prejdú,

pred tebou sa sklonia, teba budú prosiť:

»Len u teba je Boh, iného niet,

viac bohov nieto.«“

15 Ty si naozaj skrytý Boh,

Boh Izraela, spasiteľ!

16 Zahanbení sú a potupení všetci,

spolu došli pohanenia

tvorcovia modiel.

17 Izraela spasil Pán večnou spásou.

Nebudete zahanbení ani potupení

na veky večné.

 

Národy sa budú klaňať Pánovi

18 Lebo toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba,

– on je Boh, ktorý stvoril zem,

učinil ju a upevnil.

Nie prázdnou ju stvoril,

obydlím ju urobil – :

„Ja som Pán a iného niet.

19 Nie v úkryte som hovoril,

na tmavom mieste zeme,

nepovedal som Jakubovmu potomstvu:

Nadarmo ma hľadajte!

Ja som Pán, ktorý vravím pravdu,

oznamujem priamosť.

 20 Zhromaždite sa, poďte,

zíďte sa spolu,

zachránenci z národov!

Nechápaví sú, čo nosia

svoje modly drevené

a modlia sa k bohu,

ktorý nespasí.

 21 Oznámte a priblížte sa,

ba poraďte sa spolu:

Kto toto hovoril od začiatku,

predpovedal to oddávna?

Či nie ja, Jahve?

A niet už Boha okrem mňa:

Boha pravého a spásneho

nieto mimo mňa.

22 Ku mne sa obráťte, spasené budete

všetky končiny zeme,

veď ja som Boh a iného niet.

 23 Na seba som prisahal,

z mojich úst vyšla pravda,

slovo, ktoré sa nevráti,

že mne sa skloní každé koleno,

prisahať bude každý jazyk:

24  »Len v Pánovi,« povedia o mne,

»je pravda a moc.«“

K nemu prídu, a to zahanbení,

všetci; čo proti nemu blčali.

25 V Pánovi sa ospravedlní

a oslávi všetko Izraelovo potomstvo.

 

 
1. Kýra volá Pán svojím pomazaným (hebr. Maššíach, grécky Christos), lebo je predobrazom Mesiáša. – Odpásať bedrá znamená odzbrojiť. Opásať (v. 5) znamená, naopak, vyzbrojiť. – Babylon mal podľa Herodota sto kovových brán, tie sa všetky otvorili pred Kýrom.
8. Pánove slová, že on dáva dobro a dopúšťa zlo, vzbudili v prorokovi myšlienku, že Boh už dopustil veľa zla na zem. Preto sa túžobnou modlitbou obracia k nemu a prosí ho o blaho a šťastie. Božia pravda nech zostúpi z neba, ako prichádza zúrodňujúci dážď. Ovocím tejto, pravdou Božou zúrodnenej zeme, bude spása. Modlitba obsahuje viac než túžbu po vyslobodení z babylonského zajatia; pravda, spása, spravodlivosť sú mesiášske dobrá. – Slovami: „Ja, Pán, som ju stvoril“ Boh naznačuje, že vyslyší prorokovu modlitbu. – V znení Vulgáty prevzala Cirkev slová tohto verša do svojej adventnej liturgie: „Roste, nebesia, z výsosti, oblak, prš Spravodlivého; otvor sa, zem, z vnútornosti, Spasiteľa dajže nášho.“
10 n. Boh voľbou Kýra začína preukazovať priazeň aj pohanom, aj tých chce prijať za synov. Keď mu to Izraeliti vyčítajú, správajú sa ako nepodarené deti, ktoré sa opovážia robiť rodičom výčitky pre svojich mladších bratov (porov. nasledujúci verš).
14. Tu spomínané národy pozri v pozn. k 43, 3. V mesiášskej dobe sa aj tieto pridružia k Božiemu ľudu. – Výraz „v okovách“ znamená úplné, ale slobodne volené poddanstvo.
20. Babylončania nosievali svoje modly v sprievode na nosidlách.
21. Kto predpovedal vyslobodenie zo zajatia.
23. Porov. 55, 11.
Kniha proroka Izaiáša