Kniha proroka Izaiáša

Kniha proroka Izaiáša

20 Zajatie Egypta a Etiópie. –  1 V roku, keď tartan prišiel do Azotu – keď ho poslal asýrsky kráľ Sargon – a bojoval proti Azotu a dobyl ho,  2 v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto: „Choď, vyzleč zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuv!“ I urobil tak a chodil nahý a bosý. 3 Vtedy povedal Pán: „Tak ako chodí môj služobník Izaiáš tri roky nahý a bosý, na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, 4 tak poženie asýrsky kráľ zajatcov Egypta a vyhnancov Etiópie – mladíkov i starcov – nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta.  5 Ustrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu, svoju nádej, a pre Egypt, svoju ozdobu. 6 A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň: »Hľa, takto je s našimi nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my?«“

 

1. Tartan nebolo vlastné meno, ale titul hlavného veliteľa asýrskych vojsk. Sargon II. panoval v rokoch 722 – 705 pred Kr.
2. Izaiáš nechodil celkom nahý, ale v spodnom rúchu, v tunike.
5 n. Hanbiť sa budú Izraeliti, lebo čakali od Egypta a Etiópie pomoc.
Kniha proroka Izaiáša